Politibetjenter ble tilkjent erstatning for å ha blitt truet på livet.
Politibetjenter ble tilkjent erstatning for å ha blitt truet på livet.

Oppreisningserstatning – ikke bare ved fysisk personskade

Politibetjenter ble tilkjent erstatning for å ha blitt truet på livet.

Publisert Sist oppdatert

Den 7. november 2013 ble det avsagt en dom i Larvik tingrett, hvor en 32 år gammel rusmisbruker ble dømt for trusler mot politiet og for å ha hindret polititjenestemenn i å utføre sine tjenesteplikter. Domfelte truet fem politibetjenter med pistol og sverd for å hindre pågripelse. Han løp etter dem, og politibetjentene, som oppfattet pistolen som ekte, fryktet for sine liv.

Retten fant at ved å rette både sverd og pistol direkte mot politibetjentene, måtte dette ha fortonet seg som sterkt truende for dem. Videre at politibetjentene, som var ubevæpnet, hadde grunn til å oppfatte hendelsen som meget opprivende og særdeles alvorlig.

De ble tilkjent oppreisning på 25.000 kroner hver. Straffen for domfelte, som også omfattet syv andre forhold, herunder overtredelse av våpenloven og narkotikalovgivningen, ble satt til ett års fengsel.

Oppreisningserstatning

Dommen viser nok et eksempel på hva polititjenestemenn blir utsatt for i sitt arbeid. Dette er dessverre ikke noe nytt. De fleste er kjent med at yrkesskadeforsikringsloven og andre forsikringsordninger kan gi rett til erstatning i tilfeller hvor man blir påført personskade i tjeneste. Mange er også klar over at man i tillegg til erstatning for økonomisk tap vil kunne ha krav på oppreisningserstatning. Samtidig er det nok slik at oppreisningserstatning oftest forbindes med følger av grovere lovbrudd som legemsbeskadigelse, voldtekt og drap.

Skadeserstatningsloven bestemmer imidlertid at også den «som forsettlig eller grovt uaktsomt har krenket eller utvist mislig atferd mot en person», kan pålegges å betale fornærmede oppreisningserstatning.

Dommen viser således at også slike andre former for krenkelser og påkjenninger man kan bli utsatt for i tjenesten kan ha et erstatningsrettslig vern.

Bistandsadvokat fra PF

De fornærmede i den aktuelle saken hadde ikke krav på bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107 a, men loven åpner også for oppnevning etter behovsprøving. I saker hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av den straffbare handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred, har fornærmede alltid krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Med betydelig skade forstås blant annet «langvarig sygdom».

I praksis er det slått fast at en periode på fire måneder med full sykemelding skal regnes for langvarig sykdom. Også skadens art/alvorlighet er relevant. Bistandsadvokaten vil blant annet ha som oppgave å fremsette og prosedere det sivile rettskravet om oppreisning. Erstatningsretten er et komplekst rettsområde, og det er derfor ofte hensiktsmessig å la seg bistå av advokat med spesialkompetanse på feltet.

Medlemmer av Politiets Fellesforbund (PF) kan søke PF om støtte til juridisk bistand blant annet for avklaring av sine rettigheter ved personskader i tjenesten.

Note: Dommen er anket av domfelte, og således ikke rettskraftig. Ny behandling i lagmannsretten venter partene.

Powered by Labrador CMS