Lykkes i Årdal

Årdal som fyrtårn.

Publisert Sist oppdatert

Stor tillit. Lensmann Kristen Olav Grøttebø (foto: Ole Martin Mortvedt).

Justisminister Knut Storberget har utnevnt samarbeidetmellom lensmannskontoret og Årdal kommune til å være et fyrtårn tiletterfølgelse for resten av landets kommuner og politienheter.

- Jeg er glad i lensmann Kristen Olav Grøttebø, og jeg erglad i hans ansatte på lensmannskontoret, sa SV politiker Siv Enerstevedt underet justispolitisk møte som Politiets Fellesforbund arrangerte i Årdal 30.august.

SV politikeren var den som på mange måter oppsummerteinntrykket vi ble sittende igjen med. En engasjert lensmann Grøttebø ogpolitibetjent Knut Arne Klingenberg hadde fortalt justisministeren, en rekkeordførere og lensmenn om hvordan politiet og kommunen samarbeidet på et bredtplan gjennom å tenke trygghet. AP ordfører Arild Ingar Lægreid forsterket detnære og gode samarbeidet gjennom gjennom organisasjonen Årdal Tenk Tryggleik(ÅTT). Politiforum har tidligere i år beskrevet prosjektet som setter trygghetog trivsel i sentrum for et bredt anlagt samarbeid mellom kommunale og statligemyndigheter. Her er også det private næringsliv og frivillige organisasjoner ermed.

5000 etterforskere

Da debattleder Knut Henning Grepstad spurte lensmannGrøttebø om det ikke kunne bli vel mye forebygging på lensmannskontoret, og omikke det gikk på bekostning av politiets mer skarpe gjøremål var Grøttebøkrystall klar tilbake. - De som stiller slike spørsmål har ikke skjønt hvadette dreier seg om. Når vi fra lensmannskontoret bruker så mye tid på åsamarbeide med vårt lokale miljø, gjør det at jeg har hele bygda med sometterforskere når noe alvorlig skjer. 5000 etterforskere som hjelper oss til åfinne svar på hva som har skjedd, burde være svar godt nok, sa Grøttebøbestemt, og kikket oss i salen rett i øynene uten å vike.. Dette er han tryggpå. I en forsvinningssak som preget Årdalssamfunnet i sommer, samlet Årdøleneinn 830.000 kroner til å finansiere letingen.

En million fra Storberget

Innholdet og resultatet av det 18 år lange prosjektet ÅrdalTenk Tryggleik imponerte justisminister Knut Storberget. RegjeringensSoria-Moria erklæring inneholder en lovnad om en tilbakeføringsgaranti forinnsatte som soner. Det gode samarbeidet i Årdal har gjort at Kriminalomsorgennå får en million kroner til å starte opp et prosjekt for å hindre det storetilbakefallet for de som er inne til fengselssoning. Assisterenderegiondirektør Leif Waage i Kriminalomsorg region vest vil nå lyse ut enstilling som skal jobbe mer konkret med å hjelpe innsatte med å ta valg somgjør at tilbakefallet blir mindre.

Samtidig benyttet Storberget anledningen til å gi honnør tilPolitiets Fellesforbund (PF) som har støttet hans satsing på kriminalomsorgen.- Det viser PF's evne og vilje til å tenke helhetlig, og det har gjort detlettere for meg å få igjennom den omfattende satsingen på å få nedsoningskøene, sa Storberget. Målet om å ha avviklet soningskøen innen 2009 harrykket nærmere med Storbergets satsing.

POLITIRÅD PÅ FYLKESNIVÅ

Det er nå to år siden PF leder Arne Johannessen lanserteideen om politiråd - ideen som ble omfavnet at etflertall på Stortinget, ogsom nå er under full etablering i mange av landets kommuner. Nå vil Johannessenta skrittet fullt ut og etablere et forpliktende samarbeid på detkriminalpolitiske feltet til å også gjelde på fylkesnivå.

- Jeg ønsker å etablere et prøveprosjekt i Sogn og Fjordanehvor argumentet er det samme for å etablere politiråd på kommunalt nivå.Politiet kan ikke gjøre jobben med å forhindre kriminalitet alene. Det er kunnår samarbeider rundt utnyttelse av felles ressurser vi kan gjøre det, saJohannessen. Nede fra salen var responsen udelt positiv.

- Vi er nødt til å ta denne utfordringen på alvor, safylkesvaraordfører Tor Bremer (Ap)

- Vi har ikke råd til å fortsette å la være å drive med etbredt forebyggene samarbeid, sa ordføreren i Lærdal, Knut Åretun, som også erKS leder i Sogn og Fjordane. Haninviterte Arne Johannessen og Knut Storberget til KS senere i høst for åmarkedsføre dette med politiråd for alle fylkets ordførere og rådmenn i fylket.

Ber om ordføreropprør

Johannessen tok kraftig til motmele mot de stadig størrevaktregionene i politiet.

- Vi må ha lokalpolitiet tilstede i bygdene, de stadigstørre vaktregionene er stikk i strid mot det som innbyggerne ønsker. Skal innbyggernes ønsker om å beholde etnærpoliti bli tatt til følge, må vi rett og slett få et ordføreropprør.Betydningen av å ha en lokalt politi som en motor og sentral drivkraft i detviktige forebyggende arbeidet har vi fått demonstrert her i Årdal. Her har degreid å få innprentet at det er lokalsamfunnet som er problemeieren, saJohannessen engasjer.

Vil ha kriminalitets milliard

- Jeg vet at mesteparten av budsjettet for 2008 er lagt. Menmitt håp er at Regjeringen legger frem et 2009 budsjett hvor vi får en økningpå budsjettet med en milliard. Vi har tidligere hatt «eldremilliarden» - nå ertiden inne for å få en «kriminalitetsforebyggende milliard». Det vil ikke værenoen stor sum sett i forhold til hva samfunnet samlet sett får tilbake for enslik investering, sa Johannessen.

Storberget: Politisatsingen har startet

Justisministeren høster anerkjennelse for at hans uttaltesatsing på soningskøene har båret frukter. Politiet stiller man nå spørsmåletom når satsingen på dem vil starte.

- Satsingen startet den 24. august. Da økte vi opptaket påPolitihøgskolen til 432 studenter. Regjeringen har i tillegg funnet friskepenger til DNA satsingen, nytt nødnett innebærer en satsing på 3,7 milliarder,vi har finansiert et ekstraordinært innkjøp av vernevester, og politiet får nånye pistoler, sier Storberget. Han har følgende oppskrift på å hjelpebemanningssituasjonen.

  • Flereressurser

  • Opptaket påPolitihøgskolen må økes

  • Politiet måfå en bemanningsplan