Kronikk

«Politiforums svartmaling gjennom anonyme kilder, og ved å kaste lederne under bussen, bidrar ikke til løsninger.»

April-utgaven av Politiforum vier Sør-Vest politidistrikt stor oppmerksomhet. Jeg setter store spørsmålstegn ved Politiforums ensrettede fokus. Min påstand er at historien Politiforum forteller er det få medarbeidere i SVPD som faktisk kjenner seg igjen i.

Politiforums svartmaling gjennom anonyme kilder, og ved å kaste lederne under bussen, bidrar ikke til løsninger, skriver kronikkforfatteren om Politiforums reportasje om Sør-Vest politidistrikt.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

April-utgaven av Politiforum vier Sør-Vest politidistrikt stor oppmerksomhet. 

«Bak den mørke fasaden i Sør-Vest» er overskriften som setter tonen for resten av artikkelserien som er kritisk til ledelsen i SVPD. Det er i det alt vesentlige anonyme varsler og anonyme kilder Politiforum bringer til torgs og det er en type kritikk det er vanskelig å forholde seg til, eller forsvare seg mot. 

Magasinets forsøk på anonymisering av ledere i SVPD er håpløs. Alle skjønner hvem som henges ut og på dette grunnlaget burde Politiforum kjørt en mer varsom linje. 

Jeg setter store spørsmålstegn ved Politiforums ensrettede fokus. Min påstand er at historien Politiforum forteller er det få medarbeidere i SVPD som faktisk kjenner seg igjen i.

Om noen måneder er det 34 år siden jeg hadde min første arbeidsdag i politiet. I stort har jeg gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag. Med et så spennende samfunnsoppdrag er det kanskje ikke så rart. Gjennom årene har jeg hatt flere muligheter til å hoppe av og ta meg arbeid utenfor politiet, men nettopp det gode arbeidsmiljøet har holdt meg igjen i politiet og det som nå er Sør-Vest politidistrikt. 

Arbeidsmiljøet i vårt politidistrikt har i alle år blitt kjennetegnet av at det består av kjekke og reale folk, kolleger en kan stole på og som stiller opp for hverandre når det er nødvendig.

Arbeidsmiljøet i vårt politidistrikt har i alle år blitt kjennetegnet av at det består av kjekke og reale folk, kolleger en kan stole på og som stiller opp for hverandre når det er nødvendig. Ledere som behandler sine medarbeidere med respekt og som er gode rollemodeller for yngre medarbeidere. 

Jeg kan ikke tenke meg en bedre arbeidsplass. Selv når ressursene er knappe og medarbeiderne melder om et umenneskelig arbeidspress, så møter vi på jobb nettopp fordi vi har et godt arbeidsmiljø, jf. Haugesunds Avis' oppslag den 15.12.2023.

I SVPD arbeider det 1200 mennesker og vi har lav turnover. I arbeidsstokken er det cirka 180 ledere. Med så mange mennesker i arbeid, vil det fra tid til annen dukke opp enkelthendelser hvor ledere, medarbeidere, verneombud eller tillitsvalgte ikke innfrir forventningene til hverandre eller hvor disse opptrer på en måte som er uheldig eller kritikkverdig. 

Vi er alle mennesker og mennesker gjør fra tid til annen feil. Det må det være rom for – også i Sør-Vest politidistrikt.

Vi er alle mennesker og mennesker gjør fra tid til annen feil. Det må det være rom for – også i Sør-Vest politidistrikt. 

I motsetning til hva politiets hovedverneombud hevder, så er min påstand at vi lærer av våre feil i SVPD. Men det er vanskelig å lære av anonyme varsler og anonyme kilder for Politiforum. 

Spredte enkelthendelser som fremstår konfliktfylte kan ikke tas til inntekt for det store bildet på vårt arbeidsmiljø.

Jeg har respekt for at Politiets Fellesforbund gir sitt eget fagblad full redaksjonell frihet. Likevel stiller jeg meg spørrende til den redaksjonelle vinklingen i denne saken. Her virker det som om en har søkt med lupe etter kritikkverdige enkelthendelser som skal ha skjedd over en lang periode og ikke forsøkt å tegne det store bildet. 

Jeg er overrasket av at vi hovedtillitsvalgte, som er faste medlemmer i IDF og representerer en bredde av de ansatte, ikke har fått anledning til å belyse hvordan arbeidsvilkårene i politidistriktet er. 

Politiforum synes ikke å anerkjenne ledelse som en komplisert prosess.

Politiforums vinkling plasserer ansvaret utelukkende på ledere. Politiforum synes ikke å anerkjenne ledelse som en komplisert prosess.

At ledere kan gjøre en svak jobb er selvsagt èn hypotese. Jeg savner andre hypoteser enn at konflikter oppstår utelukkende på grunnlag av kritikkverdig eller manglende ledelse. Det er åpenbart at det kan være flere forklaringsmodeller bak de enkelttilfellene som Politiforum bringer til torgs. 

Alle disse enkeltsakene har minst to sider.

Men hva sier det store bildet? De fleste medarbeiderne i vårt politidistrikt har gjennom de omfattende medarbeiderundersøkelsene (MU) i 2020 og 2022 sagt seg svært fornøyd med sine nærmeste ledere.

I samlerapportene etter MU i 2020 og 2022 er det oppsummert at styrkene i vårt politidistrikt er at medarbeidere behandles med respekt. At vi er åpne og inkluderende overfor kolleger, at en opplever tillit fra nærmeste leder og at en støtter hverandre. Det står i sterk kontrast til inntrykket i Politiforums sak. 

Jeg tar de to undersøkelsene som en bred, god og ærlig tilbakemelding på at våre ledere i stort utøver et lederskap som sikrer et helsefremmende og godt arbeidsmiljø. 

Støvsuging av organisasjonen etter anonyme kilder som forteller om kritikkverdige enkelthendelser over en lang tidsperiode gir et fordreid bilde.

Min påstand er at lederne som Norges Politilederlag og de andre fagforeningene organiserer, hver dag går på jobb for å utøve god ledelse. Ledelse hvor medarbeiderne ivaretas godt i det som tidvis oppleves som en balansegang i krysspresset mellom arbeidstakernes ønsker og samfunnsoppdraget som skal løses.

Når Politiforum har redaksjonell frihet, og er frikoblet fra redaksjonell styring fra PF, savner jeg et kritisk søkelys på oss tillitsvalgte eller vernetjenesten? 

Jeg har vært tillitsvalgt eller HVO i til sammen over 20 år og har hatt styreverv både i Lensmannsetatens landslag, Kripos forening, Politiets Fellesforbund og de siste årene i Norges Politilederlag i Parat. 

For å oppnå et godt arbeidsmiljø er det like viktig med en god tillitsvalgt- og verneombudskultur som en god lederkultur. Tillitsvalgte og verneombud på alle nivå har et særlig ansvar for arbeidsmiljøet. 

I sakene vi involveres i, er det viktig at vi er konfliktdempende og ikke konfliktfremmende. Vi må som tillitsvalgte og verneombud tørre å ha det samme budskapet til arbeidsgiver som til medlemmene. 

Vår oppgave er ikke å piske opp en stemning eller bidra til å eskalere en konflikt.

Vår oppgave er ikke å piske opp en stemning eller bidra til å eskalere en konflikt. Vi skal gi vårt bidrag til å løse konfliktene som oppstår, og vi skal være gode på å være uenige på en åpen og konstruktiv måte. 

Har Politiforum undersøkt om det har vært tilfellet i sakene som er omtalt eller i SVPD i stort?

Ansvaret for et godt arbeidsmiljø hviler både på ledere og tillitsvalgte på alle nivå, vernetjenesten og den enkelte medarbeider. På vegne av NPL er mitt budskap at vi i stort forvalter det ansvaret svært godt i Sør-Vest politidistrikt!

Ledere og medarbeidere i Sør-Vest politidistrikt har en god arbeidsplass med et arbeidsmiljø vi kan være stolte av.

Selvsagt kan vi også bli bedre, og vi skal lære av våre feil. Men ledere og medarbeidere i Sør-Vest politidistrikt har en god arbeidsplass med et arbeidsmiljø vi kan være stolte av. Jeg vil oppfordre til at vi som ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i SVPD jobber med oss selv og sammen for å bli enda bedre. 

Politiforums svartmaling gjennom anonyme kilder, og ved å kaste lederne under bussen, bidrar ikke til løsninger.

Powered by Labrador CMS