Debatt

«Vi må også være med å påvirke kriminalpolitikken, fordi det igjen har innvirkning på våre viktigste saker.»

Politiets Fellesforbund er en fagforening. Vi skal jobbe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Men vi må også være med å påvirke kriminalpolitikken, fordi det igjen har innvirkning på våre viktigste saker.

Unn Alma Skatvold.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politikerne sitter med makt til å avgjøre hva vi skal jobbe med, hvordan jobbe, hvor mange som skal jobbe og hvilke forutsetninger vi har for å gjøre jobben. 

Neste stortingsvalg er høsten 2025 og vi har derfor utarbeidet en ny politisk programpakke med seks tiltak som vi mener vil være med å skape trygghet i det samfunnet de velges for å ivareta.

Politibemanningen må styrkes

Norge er blant landene i Europa med lavest politidekning. Vi krever derfor at politiberedskapen må styrkes. Både publikum og politikerne forventer økt aktivitet, og presset er for stort på de ressursene vi har. 

Med nesten 500 utdannede fra Politihøgskolen uten jobb i politiet, og nye 400 som uteksamineres i juni, er dette et tiltak det er mulig å gjøre noe med – dersom det er politisk vilje til det.

Nytt politirolleutvalg og mer langsiktig planlegging i politietaten

Vi ønsker en helhetlig faglig gjennomgang og ressurskartlegging, hvor målet er en bred forankring av hva politiets rolle skal være fremover, og hvilke oppgaver politiet skal gjøre og eventuelt fritas for. 

Dette må ligge til grunn for en mer langsiktig planlegging på både innretning av politiet, og reelle budsjetter for å gjennomføre dette.

Generell bevæpning av norsk politi 

Med økt fokus og oppdrag knyttet til både terror, gjengkriminalitet og voldelige psykisk syke, mener vi partiene må ta diskusjonene og et standpunkt på bakgrunn av kunnskap og fakta. Vi ønsker de skal ta stilling til dette når de nå lager nye partiprogram.

Et kompetanseløft gjennom etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen

Utviklingen av et kunnskapsstyrt politi krever både utdanning, forskning og formidling. Køene for å få kurs er lange, og med politiets trange budsjettsituasjon blir utdanningstilbudet ytterligere redusert. 

Vi krever derfor en kapasitetsøkning på etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen.

Yrkesskadeerstatning for psykiske senskader må forsterkes

Emosjonelt stress over tid er svært helseskadelig. Krevende hendelser av den karakter som ansatte i politiet møter, anses som en del av den ordinære utførelsen av arbeidet og gir ikke rett til erstatning. 

Psykisk skade og sykdom som følge av arbeidet bør inn på yrkessykdomslisten. Vi trenger en lovendring som sikrer yrkesskadeerstatning for psykisk skade og sykdom som følge av dette.

Identitetsskjerming for politiansatte

Det er en urovekkende økning i vold og trusler som følge av jobben, mot ansatte i politiet, og også mot deres familier. Med det kan også politiets evne til å beskytte innbyggerne svekkes. Identitetsskjerming i tjenesten og under rettsprosessen vil kunne hindre at yrkesutøvelsen får slike konsekvenser. Dagens lovverk er utilstrekkelig på dette området og trenger en endring.

Programpakken rulles nå ut i hele landet. Vi opplever stor interesse for tiltakene og er trygge på at politikerne tar dette med seg inn i sin jobb med hvordan å love borgerne fokus på trygghet i et stadig mer utrygt samfunn. Jeg kan ikke skjønne at de kan tørre å la være.

Powered by Labrador CMS