DEL 5: SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Jakter på tillitsvalgte og verneombud

En rekke tillitsvalgte og verneombud i Sør-Vest politidistrikt skal de siste årene ha fått problemer med ledelsen som en direkte konsekvens av jobben de har gjort som tillitsvalgte.

EN REKKE SAKER: De siste årene har det vært en rekke saker i Sør-Vest der ledere skal ha reagert negativt eller sanksjonert mot tillitsvalgte og verneombud for jobben de har gjort for ansatte og medlemmer. Bildet viser politihuset i Stavanger ved 08-tiden en morgen i februar i år.
Publisert Sist oppdatert

Det opplyser en rekke kilder til Politiforum, som forteller om et betydelig antall saker i perioden fra 2016 fram til i dag. 

Hovedverneombudet i Sør-Vest politidistrikt og leder av PF Sør-Vest bekrefter begge at de er kjent med flere saker.

BEKREFTER: Leder av PF Sør-Vest, Per Anders Røsjorde.

– Det er eksempler på hvor det har utviklet seg til å bli personalkonflikter, som igjen har gitt utfordringer for den ansatte med tillitsverv. Vår opplevelse er at dette er knyttet til enkelte steder/ledere og er ikke en generell utfordring for hele distriktet. Problemet blir ikke mindre alvorlig av den grunn og tas på største alvor av fagforeningen, sier leder av PF Sør-Vest, Per Anders Røsjorde.

– I konflikter som går utover arbeidsmiljøet blir det ofte krevende å være verneombud. Man blir satt i et krysspress mellom ledelse og ansatte. Og i slike situasjoner har verneombud opplevd at arbeidsgiver ikke har sørget for at rollen til verneombudet blir ivaretatt på en forsvarlig måte. I noen tilfeller har også verneombud trukket seg fra rollen, forteller hovedverneombud Alf Magne Nystrøm.

Verneombud [har] opplevd at arbeidsgiver ikke har sørget for at rollen til verneombudet blir ivaretatt på en forsvarlig måte. I noen tilfeller har også verneombud trukket seg fra rollen.

Hovedverneombud i Sør-Vest politidistrikt, Alf Magne Nystrøm

Begge kommenterer temaet på grunnlag av opplysninger fra Politiforum. 

De har i sine svar ikke gitt utdypende eksempler.

Etterlyser eksempler

Eksemplene står imidlertid i kø i politidistriktet.

Mens det var spesielt ubehagelig å være verneombud i distriktet i tidsperioden 2018-2020, er det de siste tre-fire årene i hovedsak tillitsvalgte for Politiets Fellesforbund som har fått problemer.

– Jeg hadde satt pris på å få dokumentasjonen, slik at vi kan undersøke slike påstander, svarer politimester Hans Vik.

Politiforum kjenner navnene til en rekke tillitsvalgte og verneombud som har opplevd å få tilsnakk og advarsler direkte knyttet til jobben de har gjort på vegne av de ansatte eller egne medlemmer. Det gjelder på alle nivåer i organisasjonen. Noen av eksemplene er helt ferske og er saker som fortsatt pågår, og sakene er fra vidt forskjellige driftsenheter i politidistriktet.

Mange eller de fleste av sakene er kjent for politimesteren eller andre medlemmer av distriktets øverste ledelse, får Politiforum opplyst.

Ingen av personene som er eller har vært tillitsvalgte ønsker imidlertid å stå fram, av frykt for ytterligere negative reaksjoner fra egen ledelse.

I en av sakene som Politiforum kjenner til, i saken om operasjonslederen som i september i fjor fikk en skriftlig advarsel fra sjefen på operasjonssentralen, foreligger det i tillegg skriftlig dokumentasjon.

Loggførte misnøye med PF

Som ledd i arbeidet med å følge opp de dårlige resultatene for operasjonssentralen i medarbeiderundersøkelsen i 2022, valgte seksjonslederen ved operasjonssentralen å opprette et eget tidslinjedokument.

Politiforum sitter med gjenpart av en versjon av dokumentet som er datert 12. februar 2023. Av dokumentet fremgår det at seksjonsleder planlegger personalsak mot en av avsnittslederne.

I et samlepunkt som fremstår å være ført inn i tidslinjen i ettertid, er det under et datopunkt for «2021/2022» anført at seksjonsleder over tid har fått informasjon/klager fra andre avsnittsledere på at en avsnittsleder på seksjonen «skaper utrygghet i ledergruppa, er veldig negativ utad, ikke gjør jobben sin, følger ordrer og rutiner m.m.». Det hevdes at dette er informasjon som er gitt anonymt. Seksjonslederen skriver også at dette skal ha eskalert høsten 2022 og at han har bedt om å bistand fra HR i forbindelse med en personalsak mot vedkommende.

PROBLEMATISERER FAGFORENINGSARBEID: I et eget tidslinjenotat, noterer seksjonslederen ved operasjonssentralen ned det han mener skal danne grunnlag for en personalsak mot en avsnittsleder. Avsnittslederens bruk av tid på fagforeningsarbeid er et gjentakende tema.

I en ny datoføring fra 23. november 2022 hevdes det at seks av syv tilstedeværende avsnittsledere på et møte «krevde at seksjonsleder gjorde noe med situasjonen». Av samme datoføring fremgår det at seksjonslederen er misfornøyd med at avsnittsleder har engasjert seg i tillitsvalgtarbeid for PF.

«Seksjonsleder oppfordret ham sterkt å prioritere avsnittsledermøte fremfor PF», heter det i dokumentet.

Overfor Politiforum ønsker ikke seksjonslederen å kommentere sitt eget notat og kritikken der mot bruken av tid til fagforeningsarbeid.

– Dette gjelder en enkeltperson jeg ikke kan kommentere av hensyn til taushetsplikten, sier seksjonslederen.

Operasjonslederen som senere fikk en advarsel fra sin sjef, hevder overfor Politiforum at dette ikke er det eneste tilfellet der sjefen aktivt forsøkte å avskjære tidsbruk til tillitsarbeid. Til Politiforum gir han uttrykk for at det var da han engasjerte seg i slikt arbeid at han opplevde at han begynte å få problemer med sin nærmeste leder.

Tar lydopptak fra møter

Politiforum kjenner til at stadig flere ansatte og tillitsvalgte, ved ulike avdelinger, frykter å gå alene i møter med sine nærmeste ledere av redsel for at det som blir sagt skal bli feilaktig gjengitt i ettertid.

Det gjør at ansatte og tillitsvalgte har begynt å ta lydopptak av samtaler de selv deltar i, for å kunne ha tilgang til nødvendig dokumentasjon dersom det oppstår strid i etterkant.

Denne frykten gjør seg ifølge kilder spesielt gjeldende overfor seksjonslederen som er sjef for operasjonssentralen.

Når du går ut av rommet er narrativet snudd helt på hodet. Det er fryktelig slitsomt.

Ansatt ved FOT

– Samarbeidet med seksjonsleder er ekstremt dårlig. Vi må referatføre absolutt alt som blir gjort. Vi må signere på hver minste samtale vi har. Ellers blir det vridd og vrengt på og brukt mot deg i andre enden. Det tror jeg hver eneste avsnittsleder kan skrive under på, sier en kilde.

– Det må jo være veldig krevende?

– Det er jo helt umulig. Det går jo ikke. Det er jo derfor det er så mye konflikter på FOT. Vi kan oppleve at en avsnittsleder går til sjefen og snakker med han. Og så går en annen avsnittsleder opp og gjør det samme. Og så blir de fortalt forskjellige ting, slik at de blir satt opp mot hverandre. Og så blir det enorme konflikter mellom fotfolket og sjefen, mellom avsnittslederne og han, og innbyrdes også mellom avsnittslederne. Han driver splitt og hersk hele tiden. Men det er vanskelig å ta han på det, med mindre ting er skriftlig eller det foreligger lydopptak. Det er vanskelig når det må fungere slik hver gang du snakker med seksjonslederen din. Når du går ut av rommet er narrativet snudd helt på hodet. Det er fryktelig slitsomt, hevder vedkommende.

En rekke kilder forteller om det samme. Politiforum sitter med gjenpart av flere dokumenter som viser at ansatte og tillitsvalgte ved en rekke tilfeller mener seg feilaktig gjengitt av lederen i etterkant av samtaler.

POLITIFORUM GRANSKER SØR-VEST POLITIDISTRIKT

  • Politiforum har gjennom ett år kontaktet over 100 ansatte og tidligere ansatte i Sør-Vest politidistrikt for å kartlegge arbeidsmiljøet i politidistriktet og for å granske hvordan arbeidskonflikter og varslingssaker er blitt håndtert i tidsperioden 2016 og fram til i dag. Mange er dybdeintervjuet.
  • Politiforums kilder er i hovedsak i tre kategorier: De som ønsker fullt kildevern, de som ikke ønsker navnet sitt gjengitt, men som tillater Politiforum å gjengi så mange detaljer at kolleger i Sør-Vest vil skjønne hvem de er, samt helt åpne kilder.
  • Hendelsene Politiforum gjengir, er basert på intervjuer med både direkte og indirekte kilder. Det er ikke nødvendigvis personene som har opplevd de beskrevne hendelsene som er kilden. I slike tilfeller har Politiforum alltid flere kilder som grunnlag for våre gjengivelser.
  • Politiforum har i tillegg hatt tilgang til et omfattende skriftlig materiale, herunder møtedokumenter og -referater, interne og eksterne rapporter, e-postkorrespondanse, SMS-utvekslinger, chattelogger og lydopptak fra interne møter.
  • Flere av Politiforums kilder har sagt seg villige til å vitne dersom opplysninger i vår reportasje skulle bli gjenstand for rettslig behandling.

Overordnet nivå er gjentatte ganger gjort oppmerksom på dette, uten at praksis er korrigert eller det har fått noen konsekvenser, ifølge Politiforums kilder.

Seksjonslederen stiller seg uforstående til kritikken.

– Dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Ved et tilfelle, tror det var i 2022, har tillitsvalgt på seksjonen kommentert på en uenighet om en formulering i ett punkt i et referat. Jeg var referent, sier han per e-post.

Mange vil slutte

Politiforum kjenner navnet på en rekke ansatte i Sør-Vest politidistrikt som mener de er blitt skviset ut av politiet eller som selv har valgt å slutte i stillingene sine på grunn av misnøye eller konflikter med ledere.

– Den måten det ble styrt på, den frykten og den kulturen jeg møtte, var skremmende, sier en politimann som nylig sluttet i Sør-Vest.

– Det å ha gode ideer, å være innovativ og tenke nytt, det var ikke mulig. Alt ble jo bare slått ned på. Jeg fikk beskjed om at hvorfor snakker du med han og han, det er det vi som skal gjøre. Det er en ukultur i ledelsen. De ønsker å rekruttere folk som ikke utfordrer dem. De rekrutterer folk som er like seg selv. Og de vil ha ting på sin måte. Når jeg snakker om ledelsen snakker jeg om politimesteren, visepolitimesteren og sjef for FOT. De har en måte der du kjenner på frykt i forhold til måten de kommuniserer på. Du er redd for å si fra til dem, forteller eks-politimannen.

Det er ikke mulig å kommentere saker som ikke er konkretiserte

Politimester Hans Vik

– Det er ikke mulig å kommentere saker som ikke er konkretiserte, svarer politimester Hans Vik.

Politiforum kjenner slike eksempler fra en rekke geografiske driftsenheter og fellesfunksjoner i distriktet. Men det er flest saker fra Felles seksjon for operativ tjeneste (FOT) og operasjonssentralen spesielt.

Sjef for FOT svarer at det «er helt ukjent» for ham at flere ansatte har sluttet med de begrunnelsene som en rekke kilder har gjengitt overfor Politiforum.

– Jeg har derfor ikke muligheten til å gi et mer utfyllende svar, sier FOT-sjefen.

Sjefen for operasjonssentralen svarer litt annerledes.

– Jeg har ikke noe problem med at det fremmes saklig kritikk i god hensikt og med en åpen agenda. Jeg oppfordrer til det, senest under «seksjonslederes time» på OPS nå i februar. Det bidrar til utvikling, sier han, og legger til:

– For øvrig kan jeg ikke kommentere på personalsak(er) som gjelder en tidligere ansatt(e). Jeg viser til min taushetsplikt om arbeidsforholdet.

Kilder som har lederstillinger for andre beredskapsetater i Rogaland forteller til Politiforum at de får svært mange søkere fra Sør-Vest politidistrikt når de lyser ut stillinger som er relevante for politifolk. Til en stilling søkte det 15 politifolk fra Sør-Vest politidistrikt. 12 av disse var fra FOT.

– Jeg kjenner ikke til dette, men blir ikke overrasket av at våre ansatte er ettertraktet arbeidskraft, svarer politimesteren på spørsmål om risikoen for ansattflukt.

LETER ETTER NØDUTGANG: Mange ansatte i Sør-Vest søker aktivt andre jobber i et forsøk på å komme seg bort fra distriktet. Her ansatte på vei tilbake på jobb etter å ha evakuert politihuset i Stavanger da brannalarmen gikk 19. januar i år. Denne gangen var det falsk alarm.

Nytt varsel om seksjonsleder

Etter at advarselen til operasjonslederen ble fremsatt i september i fjor, kommer det november 2023 inn et nytt varsel mot sjefen for operasjonssentralen i Sør-Vest.

Dette varselet peker tilbake til det tidligere varselet om mobbing av samme medarbeider på flere instruksjonsdager ved FOT. I varselet hevdes det at seksjonslederen nå har brukt sin makt til å gjengjelde operasjonslederen.

«Sett i lys av at [seksjonslederen] ved flere anledninger har uttalt at [operasjonslederen] ikke har noe på OPS i Sør-Vest å gjøre så er det en klar forventning til at Politimesteren sørger for at personforfølgelse og spredning av mobbe og fryktkultur opphører», heter det i det nye varselet.

Varsleren reagerer særskilt på at seksjonslederen beskylder operasjonslederen for å være opphavet til fryktkultur ved operasjonssentralen.

«For å få det til har han brukt navngitte ansatte som hardnakket nekter på å ha omtalt [operasjonslederen] med slike ordelag. Samtidig har [FOT-sjefen] i en mail til ansatte oppfordret til eventuelt å varsle anonymt på [operasjonslederen] da fryktkulturen kunne være en hindring for å si ifra», heter det i varselet.

I dokumentet skriver den anonyme varsleren at seksjonslederen skal ha oppgitt at advarselen til operasjonslederen er gitt med full støtte av HR og ledelsen.

Kilder Politiforum har vært i kontakt med, hevder imidlertid at HR overfor dem skal ha opplyst internt at seksjonslederen i forkant var blitt advart mot å gå videre med advarselen til operasjonslederen. Men seksjonslederen gjorde dette likevel.

Desillusjonert

En kilde, som i en annen sak og ved en annen driftsenhet har opplevd å få ledelsen etter seg, sier at hen har følt seg rettsløs i møtet med sjefer i Sør-Vest politidistrikt.

Det er på tide at dette nå kommer opp, at man får avdekket feigheten i ledelsesystemet i Sør-Vest. Den usselheten, falskheten og løgnene som brukes er helt ekstremt.

Politimann i Sør-Vest

Kilden peker på at hver mellomleder selv kan bestemme hva de skriver advarsler på, og som havner i personalmappen og følger tjenestepersoner videre i karrieren.

– Det skjer uten noen som helst kvalitetssikring. Uansett hva de skriver, kan du ikke klage på det. Uansett hva jeg sier, og uansett hva vitner sier, kan jeg ikke gjøre noe, fordi det er en del av styringsretten. Men det må jo være et system for å sikre at en leder ikke misbruker styringsretten. Det finnes ikke i dag, sier polititjenestepersonen.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle komme til dette her. Dette er takken for all innsatsen gjennom årenes løp, legger kilden til.

En annen kilde sier det slik:

– Det er på tide at dette nå kommer opp, slik at man får avdekket feigheten i ledelsesystemet i Sør-Vest. Den usselheten, falskheten og løgnene som brukes er helt ekstremt, hevder vedkommende.

Pensjonert politileder og fagforeningstopp John Mong fra Sør-Vest politidistrikt, opplever at problemet i politidistriktet er dårlig personalbehandling.

– Slik jeg opplever det, er det dårlig personalbehandling. Det er hovedfaktoren. Spesielt etter sammenslåingen i 2016, er mitt bestemte inntrykk at personalledelsen er blitt betydelig dårligere, sier Mong.

Han er ett av to æresmedlemmer av PF Sør-Vest.

Andre kilder har fortalt at sammenslåingen utløste en rå maktkamp om posisjoner i det nye politidistriktet.

– Er det slik at denne råheten har blitt med videre?

– Det skal du ikke se vekk fra, svarer Mong.

Peker på politimesteren

Internt i politidistriktet vokser kritikken mot politimester Hans Vik, ifølge Politiforums kilder. De ansatte strides om hvor mye politimesteren egentlig vet. Alle Politiforum har snakket med, slår imidlertid fast at det er han som sitter med ansvaret. Og til tross for et ras av varslinger de siste tre-fire årene, synes lite å få konsekvenser, ifølge kilder.

– Ingen som kunne ha holdt på slik som dette dersom de ikke var beskyttet, hevder en kilde med en nøkkelrolle i politidistriktet. Han legger til:

– De hadde jo aldri kunnet holde på på denne måten dersom det ikke hadde vært godkjent hos politimesteren og visepolitimesteren. De har satt navnet sitt på alt. Men det er jo lederen for operasjonssentralen som kommer til å bli kastet under bussen dersom det drar seg til. Det er noe kynisk over dette.

En annen kilde føler seg ikke helt overbevist om at alle beslutninger er forankret på toppen, men mener politimesteren ikke griper inn for å korrigere.

– Dette har fått gro så lenge at det har vokst seg så stort at de aldri blir ferdige, sier kilden og føyer til:

– Det er ledelsesaspektet som er fellesnevneren for mange av de varslingssakene som er kommet. Det er mangel på ledelse. Det blir ikke tatt tak i problemene. De lar det skure og gå.

BLIR PEKT PÅ: Flere kilder hevder at politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt selv skaper fryktkultur internt gjennom egen opptreden i ledergruppemøter. Det vil politimesteren ikke kommentere.

En tredje kilde hevder at politimester Hans Vik selv er eksponent for den sterke fryktkulturen som preger distriktet.

– Politimesteren er jo en del av dette. Han har jo irettesatt medlemmer av ledergruppen sin foran resten av ledergruppen og driver med hersketeknikker i møter. Han har jo plukket sine menn i de viktigste stillingene under seg. De er bærere av den samme kulturen. Og da blir det utestenging av folk og ansettelser som er vanskelige å skjønne.

Politimesteren vil ikke kommentere disse opplysningene.

– Jeg kommenterer ikke offentlig hva som skjer i egen ledergruppe, svarer Hans Vik.

John Mong er en av ytterst få som ønsker å snakke åpent med Politiforum.

– Når det er dårlig personalledelse og personalbehandling i Sør- Vest, hvem sitt ansvar er det?

– Det er jo politimesteren sitt ansvar, svarer Mong.

Skuffet eks-lensmann

Tidligere lensmann i Sirdal, Egil Netland, sier han er skuffet over politimesteren.

– Politimesteren er en fin fyr med mange fine verdier. Men han har dessverre ikke greidd å bli den lederen jeg hadde håpet at han skulle bli. Han har skjøvet lederansvaret over på mellomledere og de får gjøre nesten som de vil uten at han griper inn. Da blir det ikke greit, sier Netland.

Han mener at Hans Vik har vært politimester så lenge at det ikke er naturlig å kunne forvente at han er den som kan rydde opp i ukulturen.

– Når ting har fått lov til å pågå så lenge som det har gjort nå, i over ti år, da mener jeg at Hans Vik ikke lenger kan sitte i sjefsstolen. Jeg har stor respekt for Hans Vik som menneske, men som leder er han feil mann. Dette har fått pågå altfor lenge, sier Netland.

Operasjonslederen som kastet opp på jobb, og som av kolleger blir beskrevet som den beste operasjonslederen Sør-Vest har hatt, har i dag valgt å slutte i politiet.

– Jeg har opplevd mye som politimann. Jeg har blitt skutt etter, jeg har slåss for livet, fått skambank, blitt truet hjemme og en masse andre ting. Jeg har aldri blitt rokket på egen psyke, før 7. september 2023. Da vaklet det for meg. Det kommer jeg aldri til å tilgi.

Les del 6: DELT I SYNET PÅ POLITIMESTEREN

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS