DEL 3: SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Maktkamp og forskjellsbehandling

Sør-Vest politidistrikt preges ifølge kilder av harde og uforsonlige maktkamper. Ledere engasjerer seg i arbeidskonflikter i andre driftsenheter enn sine egne. Ansatte reagerer i tillegg på det de mener er markant forskjellsbehandling i sammenliknbare personalsaker.

HARDE MAKTKAMPER: Ledere engasjerer seg i arbeidskonflikter i andre driftsenheter enn sine egne i Sør-Vest politidistrikt. Kilder hevder i tillegg at det er utstrakt forskjellsbehandling i sammenliknbare personalsaker, avhengig av posisjon og hvor mange venner man har i ledelsen i distriktet. Bildet viser politihuset i Stavanger.
Publisert Sist oppdatert

En rekke kilder slår fast at det er stor forskjell på hva som får konsekvenser, avhengig av posisjonen til den eller de som blir varslet på eller saken gjelder.

– Jo høyere opp i næringskjeden du er, hvis du blir anklaget for noe, så får du en forfremmelse i stedet for en advarsel, sier en politimann med meget lang tjenestetid fra Sør-Vest politidistrikt.

Det stiller politimester Hans Vik seg spørrende til.

– Jeg er ikke kjent med slik forskjellsbehandling, sier Vik til Politiforum.

Leste opp varsel

En rekke kilder peker imidlertid på konkrete eksempler fra politidistriktet. Ett eksempel Politiforum får beskrevet, er en seksjonsleder ved en driftsenhet i Felles seksjon for utlending og forvaltning (FUF) som fikk et varsel lest opp mot seg i påhør av en rekke mennesker, mens en annen seksjonsleder ved FOT fikk anledning til skriftlig kontradiksjon uten at flere enn absolutt nødvendig skal få kjennskap til varselet mot vedkommende.

– Det er en ekstrem forskjellsbehandling av ledere, og der forskjellen er om ledelsen liker dem eller ikke. Det er forskjell på folk, konstaterer en kilde med en sentral posisjon i politidistriktet.

En tredje kilde sier det slik:

– Vi fotfolket får gule kort og skriftlige advarsler, men hvis det handler om folk oppover i systemet er det sjelden snakk om den type reaksjoner.

Dette har skapt en økende grad av mistillit mellom fotfolket og ledelsen i distriktet, som av erfarne tjenestepersoner i distriktet omtales som «Teppeland».

Navnet henviser til at da det nåværende politihuset i sin tid ble innredet, var det bare ledelsen i 4. etasje som fikk tepper på gulvene.

MOTTOK SKARP HILSEN: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Men det snakkes også om et annet teppe i politidistriktet.

– Det kom et teppe og en kost til politimesteren til jul i 2019, med beskjeden om at her er en kost og et teppe slik at du kan feie alt under teppet, hevder en tjenestemann til Politiforum.

– Var det en anonym giver?

– Det var noen som sjekket gaveregisteret, men der var det ikke loggført noen slik gave. Men en kollega bekreftet senere at det var mottatt en forsendelse til politimesteren, og uten at det var ført inn i protokollen.

Politimesteren bekrefter i alle fall deler av historien.

– Jeg har et vagt minne om at det ble levert et kort som beskrevet. Jeg kan ikke huske at det fulgte med noen gjenstander til mitt kontor. Jeg vurderte det som en ytring, sier Hans Vik.

Politimesterens forlengede arm i varslingssaker, HMS-leder Thor Pundnes, vil ikke direkte kommentere påstandene fra Politiforums kilder om at ansatte eller ledere behandles forskjellig, alt etter hvor mange venner de har i toppledelsen.

POLITIFORUM GRANSKER SØR-VEST POLITIDISTRIKT

  • Politiforum har gjennom ett år kontaktet over 100 ansatte og tidligere ansatte i Sør-Vest politidistrikt for å kartlegge arbeidsmiljøet i politidistriktet og for å granske hvordan arbeidskonflikter og varslingssaker er blitt håndtert i tidsperioden 2016 og fram til i dag. Mange er dybdeintervjuet.
  • Politiforums kilder er i hovedsak i tre kategorier: De som ønsker fullt kildevern, de som ikke ønsker navnet sitt gjengitt, men som tillater Politiforum å gjengi så mange detaljer at kolleger i Sør-Vest vil skjønne hvem de er, samt helt åpne kilder.
  • Hendelsene Politiforum gjengir, er basert på intervjuer med både direkte og indirekte kilder. Det er ikke nødvendigvis personene som har opplevd de beskrevne hendelsene som er kilden. I slike tilfeller har Politiforum alltid flere kilder som grunnlag for våre gjengivelser.
  • Politiforum har i tillegg hatt tilgang til et omfattende skriftlig materiale, herunder møtedokumenter og -referater, interne og eksterne rapporter, e-postkorrespondanse, SMS-utvekslinger, chattelogger og lydopptak fra interne møter.
  • Flere av Politiforums kilder har sagt seg villige til å vitne dersom opplysninger i vår reportasje skulle bli gjenstand for rettslig behandling.

– Sakene vi får inn i varslingssporet vurderes og behandles i tråd med aktuelle regler uavhengig av hvilken enhet det er snakk om. Vår tilnærming til sakene, og hvem som kan opplyse saksforholdet, vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Hver sak er unik i sine påstander og må vurderes hver for seg, sier Pundsnes i et skriftlig svar.

Må avspasere i flere måneder

Ett av eksemplene som gis på forskjellsbehandlingen internt, er en sak som berører en av de to sjefene som var med på å gi en medarbeider muntlig tilrettevisning i 2017 fordi han i en spesifikk uke jobbet nesten 75 timer. Årsaken var at vedkommende på forespørsel jobbet to dobbeltvakter.

Lederne har også fremført kritikk mot andre ansatte for relativt små overtredelser av arbeidstidsbestemmelsene ved ulike anledninger. 

Da den ene sjefen, lederen for operasjonssentralen, høsten 2020 ble sendt på avspasering på grunn av enorme mengder overtid, skal det imidlertid ikke ha fått noen konsekvenser for ham. Ifølge ulike kilder ble han borte fra tidlig på høsten og ut året, og jobbet da som timelærer på en skole i Sandnes.

– Internt ble det sagt at han hadde jobbet over 500 timer og måtte avspasere. Det ble presentert humoristisk uten tanke for at man snakket om lederen som selv drev rigid tjenesteplanlegging for alle andre, sier en kilde med nærgående kjennskap til saken.

Fem andre kilder bekrefter kjennskap til den samme saken. Flere hevder overfor Politiforum at den aktuelle enkeltsaken er forsøkt lagt lokk på av ledelsen i politidistriktet.

Politimesteren vil heller ikke kommentere «enkeltansattes arbeidsforhold».

Den aktuelle lederen bekrefter imidlertid saken overfor Politiforum.

– Det var ingen tvang. Mye tid til avspasering ble samlet opp i forbindelse med oppgaver knyttet til PnP (sammenslåingen av to politidistrikter til ett, red. anm.) og samtidig jobben som operasjonsleder. Dette var en praktisk måte å avvikle oppsamlet avspasering på og etter avtale med arbeidsgiver, sier seksjonslederen i en e-post til Politiforum.

Han opplyser at han jobbet en dag i uken i politiet og avspaserte fire dager hver uke hele høsten 2020.

– Det er rett at jeg brukte fritiden på noen få vikartimer ved en ungdomsskole. Biervervet, som ble avsluttet for flere år siden, var godkjent av politimesteren. Veldig fin erfaring og nyttig å få et snev av innsikt i lærerhverdagen, sier lederen.

Mener ledelsen mobbet

2. november 2021 er det «tirsdagsinstruksjon» ved FOT i Sør-Vest politidistrikt.

Møtet ledes av stabssjefen. I møtet blir en operasjonsleder som ikke er tilstede omtalt som «en dårlig rollemodell».

Årsaken er at operasjonslederen har kommet med enkelte humoristiske kommentarer om tjenesteplanlegging på Facebook, under artikler lagt ut av Politiforum og Tidsskriftet Sykepleien. Også den foregående tirsdagen brukte stabssjefen den samme operasjonslederen som et eksempel på illojal opptreden i sosiale medier som ledelsen helst ikke vil vite noe av.

Det oppleves derfor svært urettferdig at han blir mobbet på denne måten av toppledelsen i politidistriktet.

Varslere i Sør-Vest politidistrikt

Kritikken fra ledelsen vekker ganske sterke reaksjoner fra operasjonslederens kolleger. Flere av dem setter seg samme dag ned og forfatter et anonymt varsel mot stabssjefen.

«Det var flere som reagerte på dette, og det ble kraftig protestert mot [stabssjefen] sin oppførsel og budskap omkring en kollega som ikke var tilstede og uten mulighet for kontrakdiksjon», heter det i varselet.

Varslerne legger til at de opplever operasjonslederen som ble hengt ut som «faglig dyktig, engasjert og en leder som virkelig bryr seg om de han jobber med og ikke minst for».

«Det oppleves derfor svært urettferdig at han blir mobbet på denne måten av toppledelsen i politidistriktet», heter det i varselet.

I dokumentet, som Politiforum har kopi av, fremgår det at stabssjefen på møtet spurte seksjonsleder, som er sjef for operasjonssentralen, om det var greit å bruke den aktuelle operasjonslederen som eksempel, uten at vedkommende var til stede.

FORSKJELLSBEHANDLING: Ansatte i Sør-Vest forteller om forskjellsbehandling i personalsaker og om tilfeller der ledelsen skal ha mobbet ansatte de ikke liker. Det er også uformelle maktstrukturer i distriktet, som skaper mye usikkerhet, hevder kilder. Bildet viser ansatte på PF Sør-Vests årsmøte 22. februar i år.

«Dette mener vi går inn i rekken av dårlig lederskap ved FOT-seksjonen og viser en planlagt handling. [Lederen for operasjonssentralen] og [stabssjefen] opplyste at kritikken skulle gjentas tirsdag 9.11.21», står det i varselet.

Seksjonslederen ved operasjonssentralen ønsker ikke å svare på kritikken.

– Jeg kan ikke kommentere en avsluttet varslingssak som gjelder en tidligere ansatt. Jeg viser til min taushetsplikt om arbeidsforholdet, sier han i en skriftlig uttalelse til Politiforum.

«Uformelle maktstrukturer»

Uformelle maktstrukturer skaper ifølge kilder mye usikkerhet blant de ansatte i Sør-Vest. En rekke kilder peker spesielt på to klikker: En gruppe menn med lederstillinger i FOT og i stabsfunksjoner, og en venninnegjeng som er sentrert rundt visepolitimester Gøril Våland. Dette er personer som hevdes å ikke bare være venner, men som av mange også oppleves som å opptre koordinert i maktkamper og konkrete personalsaker.

– De har enorm makt. De har gjort mye rart. Der er det oppstått mye bråk. Jeg liker ikke måten de holder på, hevder en erfaren politimann om gruppen med bakgrunn fra FOT.

Både sjefen for operasjonssentralen og visepolitimesteren skal ha engasjert seg til fordel for en kvinnelig kollega som var avsnittsleder ved grensekontrollen på Stavanger lufthavn politistasjon. Der var ifølge kilder tre av seks avsnittsledere sterkt kritiske til en nytilsatt stasjonssjef.

I begynnelsen av januar 2020 er det ekstraordinært ledermøte i de ganske små lokalene til politistasjonen, som ligger i etasjen over lufthavnens sikkerhetskontroll.

Visepolitimesteren dukker opp som uanmeldt gjest på møtet. Hun kommer sammen med en av de misfornøyde avsnittslederne, som også er visepolitimesterens venninne.

– De som var til stede ble veldig sjokkert. Visepolitimesteren satt jo i møtet og sablet ned stasjonssjefen. Han måtte sitte overfor sin egen ledergruppe og få kjeft. Det ble veldig stygt alt sammen. Jeg vet det ga stasjonssjefen en alvorlig knekk. Det var veldig ufint, sier en sentral kilde på politistasjonen.

Stasjonssjefen har ikke ønsket å kommentere saken overfor Politiforum.

ENGASJERTE SEG I KONFLIKT: Både visepolitimesteren og sjefen ved operasjonssentralen engasjerte seg i en arbeidsmiljøkonflikt ved Stavanger lufthavn politistasjon. Begge ledere engasjerte seg til fordel for de som ønsket å fjerne den nytilsatte stasjonssjefen.

Den første som skal ha varslet om angivelige kritikkverdige forhold på Stavanger lufthavn politistasjon var sjefen for operasjonssentralen, som ikke har arbeidet på flyplassen selv og heller ikke har førstehånds kjennskap til situasjonen ved politistasjonen.

Da det blir kjent hvem som har varslet, vekker dette reaksjoner blant deler av de ansatte. Mange spør seg om hva slags agenda han hadde, og hvem han egentlig forsøkte å hjelpe.

– Vi gikk lenge og lurte på hvem det var som hadde skrevet det varselet. Hvordan akkurat han kom inn i dette, aner jeg ikke. Han har overhodet ingen forutsetninger for å skrive varsel på arbeidsmiljøet på Sola. Det kan jo hende han har skrevet varsel på vegne av noen andre. Men at han skal gjøre det, er veldig rart, sier en ansatt ved grensekontrollen som har lang tjenestetid i distriktet.

Dette er grove påstander uten rot i virkeligheten.

Visepolitimester Gøril Våland

Kilder i distriktet har gitt Politiforum en rekke andre eksempler på hvordan de ulike fløyene blir opplevd internt. Ved begge de to foregående sammenslåingene av politidistrikter skal forskjellige fraksjoner ha opptrådt koordinert i kampen om framtidige posisjoner i distriktet, opplyser tjenestepersoner med lang fartstid i Sør-Vest.

Politiforum har foreholdt opplysningene for både sjefen for operasjonssentralen, for visepolitimesteren og politimesteren i Sør-Vest.

– Premisset i spørsmålet er feil. Jeg ønsker ikke å kommentere mine samtaler med kolleger. Det blir dermed umulig for meg å kommentere, svarer sjefen for operasjonssentralen.

Visepolitimester Gøril Våland reagerer sterkt på påstander om ukorrekt opptreden fra henne selv eller personer i hennes eget nettverk.

– Dette er grove påstander uten rot i virkeligheten, sier hun i en skriftlig uttalelse til Politiforum.

Visepolitimesteren har ikke svart konkret på Politiforums spørsmål om hennes engasjement i striden ved politistasjonen på Stavanger lufthavn.

Politimesteren vil ikke kommentere spørsmål om uformelle maktstrukturer preger politidistriktet.

– Jeg svarer ikke på spørsmål knyttet til påstander fra anonyme kilder, sier Hans Vik.

På direkte spørsmål om at hans egen visepolitimester dukket opp uanmeldt på et ledermøte på Stavanger lufthavn politistasjon, svarer politimesteren slik:

– Det er første gang jeg hører en slik beskrivelse av den type møter.

Uro om sikkerhetsklarering

Flere ansatte i politidistriktet er blitt fratatt sikkerhetsklarering de siste årene.

Men også her reagerer ansatte på det man mener er åpenbar forskjellsbehandling av ansatte, avhengig av posisjon.

Sjefen av FOT har en bror som tidligere har vært fullverdig medlem av den kriminelle MC-klubben Hells Angels. Det opplyser flere kilder til Politiforum. Et treningsstudio som drives av broren ble i 2016 dessuten gjenstand for en stor politirazzia for å avdekke doping og ulovlig omsetning av anabole steroider.

At det er forskjell på kong Salomon og Jørgen hattemaker også innen sikkerhetsklareringer er helt sikkert.

Tjenestemann i Sør-Vest

At FOT-sjefen likevel innehar gyldig sikkerhetsklarering og i etterkant har fått en svært sentral lederstilling er det mange som reagerer på.

– At det er forskjell på kong Salomon og Jørgen hattemaker også innen sikkerhetsklareringer er helt sikkert, sier en tjenestemann.

FOT-sjefen avviste etter en første henvendelse fra Politiforum at han har noen brødre som er medlem av Hells Angels. Han har ikke besvart et oppfølgingsspørsmål om hvorvidt han har en bror som tidligere har vært medlem av Hells Angels.

Ulike kilder peker på ytterligere to eksempler i ulike ender av skalaen:

  • En tjenestemann som var gift med en ukrainsk kvinne ble nektet klarering.
  • En ansatt ved operasjonssentralen fikk i 2019 forelegg av Spesialenheten for å ha søkt i politiregistre på en kvinne han datet, noe han senere ble anmeldt av henne for. Seksjonsleder ved operasjonssentralen utpeker likevel vedkommende som avsnittsleder og operasjonsleder, i stedet for andre kandidater som ikke hadde noe på rullebladet. Årsaken er at vedkommende har for mye kunnskap om ledelsens disposisjoner, hevdes det overfor Politiforum. Seksjonslederen vil ikke kommentere denne enkeltsaken.

Oppdragslederen som kom på kant med ledelsen og ble fratatt sikkerhetsklareringen sin i 2018, fikk først i 2021 tilbake sin klarering.

«Jeg vil informere deg om at din sikkerhetsklarering opprettholdes og at det ikke er grunn til å tvile på din sikkerhetsmessige skikkethet etter at «klagesak» er behandlet hos Sivil klareringsmyndighet», heter det i en e-post til oppdragslederen, datert 16. februar 2021, fra sikkerhetslederen i distriktet.

Men oppdragslederen kommer aldri tilbake i jobb på operasjonssentralen.

Sikkerhetslederen skal til kolleger internt i politihuset ha fortalt at han over tid er blitt utsatt for press av ledelsen i klareringssaker. Det forteller kilder til Politiforum. Flere av kildene forteller at de har blitt fortalt dette direkte av sikkerhetslederen.

Sikkerhetslederen har ikke besvart gjentatte henvendelser fra Politiforum.

– Jeg svarer ikke på spørsmål knyttet til påstander fra anonyme kilder, sier politimester Hans Vik.

I spørsmål knyttet til sikkerhetsklareringer peker han på at det er Sivil klareringsmyndighet (SKM) som klarerer ansatte i politiet.

Samtidig med sikkerhetsklareringen, må det imidlertid også gis en autorisasjon som er nødvendig for at ansatte skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og skjermingsverdige objekter. Denne tilgangen er det autorisasjonsansvarlig i virksomheten selv – altså politidistriktet – som gir eller nekter.

Les del 4: BESKYLDER ANSATTE FOR Å FABRIKKERE SYKDOM

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS