DEL 4: SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Beskylder ansatte for å fabrikkere sykdom

Ledelsen i Sør-Vest politidistrikt skal ved flere tilfeller ha beskyldt ansatte for å ha fabrikkert eller løyet om sykdom for å få tilpasninger av arbeidstiden.

HARDE BESKYLDNINGER: Minst tre ansatte i Sør-Vest politidistrikt er blitt beskyldt av sine mellomledere for å ha fabrikkert eller løyet om sykdom for å få tilpasninger av arbeidstid. Det hevder kilder overfor Politiforum.
Publisert Sist oppdatert

I e-posten som får operasjonslederen til å kaste opp på jobb i fjor høst, blir det hevdet at et hjertesukk operasjonslederen hadde kommet med overfor kolleger per e-post, knyttet til en svært krevende arbeidssituasjon på operasjonssentralen, var å oppfatte som illojal opptreden.

I e-posten, som Politiforum sitter med kopi av, beskyldes operasjonslederen i tillegg for å ha løyet om egen sykdom. Han beskyldes også for feilføringer i TTA og i tillegg for å være årsaken til en fryktkultur på operasjonssentralen. Alt dette stiller han seg svært undrende til.

– Det er beviselige løgner. Min leder sier at det er HR som ønsker dette og at det er de som mistenker at jeg har fabrikkert sykdom. Men når jeg har hatt møter med HR-sjefen, både med og uten tillitsvalgt, sier de at det er direkte løgn. De har aldri tatt initiativ til dette. De ble sinte på min seksjonsleder for at han hadde skjøvet HR foran seg, sier operasjonslederen til Politiforum.

Han har fremvist Politiforum kopier av korrespondansen med egen fastlege, herunder den diagnosen legen har gitt ham.

Vil ikke kommentere

Seksjonslederen på operasjonssentralen som skrev advarselen, vil ikke kommentere opplysningene.

– Jeg kan ikke kommentere en personalsak som gjelder en tidligere ansatt. Jeg viser til min taushetsplikt om arbeidsforholdet, sier han i en e-post.

– En rekke kilder oppgir at du som seksjonsleder opptrer på en slik måte at dette i betydelig grad er årsaken til at det er en sterk fryktkultur ved seksjonen. Din kommentar?

– Jeg kjenner ikke igjen beskrivelsen som gis i spørsmålet. Dette er gjentakelse av påstand fremsatt i ett/flere anonyme varsler. Varslene er undersøkt og konklusjonen er «ingen kritikkverdige forhold påvist». Jeg ønsker ikke å kommentere anonyme kilder ytterligere, svarer seksjonslederen.

Avdelingsdirektør for HR/HMS, Modolf Haraldseid, svarer ikke direkte på Politiforums spørsmål om hvorvidt HR-avdelingen gikk god for advarselen eller advarte mot denne, slik sentrale kilder hevder.

– En av HR sine kjerneoppgaver er å bistå ansatte i Sør-Vest politidistrikt ved behov for hjelp til spørsmål om arbeidsforholdet. Vårt formål er å medvirke til at ansatte får svar på spørsmål og at de jobber under trygge og forutsigbare rammer. Våre samtaler med ansatte er fortrolige og underlagt taushetsplikt, sier Haraldseid i en uttalelse sendt via kommunikasjonsstaben.

Gir gode skussmål

Kolleger av operasjonslederen mener advarselen mot ham er et forsøk fra seksjonslederen på å gi andre skylden for fryktkulturen ved operasjonssentralen.

Jeg har ikke rettet slike beskyldninger mot andre.

Seksjonsleder ved operasjonssentralen

Det avviser seksjonslederen.

– Jeg har ikke rettet slike beskyldninger mot andre, sier han til Politiforum.

Dette står imidlertid i motstrid til hva seksjonslederen har skrevet i egne notater, samt i e-posten til operasjonslederen i september i fjor.

Her er hele punkt tre viet et tema som blir kalt «Adferd som skaper frykt og utrygghet».

«På OPS seksjonen har flere avsnittsledere uttrykt at de opplever at din adferd og kommunikasjon skaper frykt på seksjonen og utrygghet i ledergruppa», heter det blant annet.

Kritikken er imidlertid ikke konkretisert noe nærmere.

«Vi kan ikke dele navn på ansatte som opplever denne frykten og utrygghet. De har bedt om å få være anonyme nettopp av frykt for deg», skriver seksjonslederen i eposten.

Kolleger av operasjonslederen, som Politiforum har snakket med, gir imidlertid sin kollega de aller beste skussmål.

– Han har gjort en veldig god jobb som operasjonsleder. Han har vært en meget dyktig leder. Jeg har vært i krigen med ham ute i gata. Han er hel ved. Han kan kanskje være litt brå og røff i kantene, men hel ved. Han er veldig flink, sier en tidligere kollega av operasjonslederen.

En annen kollega omtaler operasjonslederen som den beste Sør-Vest noen gang har hatt.

– Han er den beste sjefen jeg noen gang har hatt, sier en tredje kilde, som tidligere har hatt operasjonslederen som overordnet.

Operasjonslederen er overbevist om at grunnen til at seksjonslederen ville ha ham ut, er at han tidligere har vært styremedlem i lokallaget til Politiets Fellesforbund (PF) i Sør-Vest. Dette gjorde ham ikke spesielt populær, forteller han til Politiforum.

POLITIFORUM GRANSKER SØR-VEST POLITIDISTRIKT

  • Politiforum har gjennom ett år kontaktet over 100 ansatte og tidligere ansatte i Sør-Vest politidistrikt for å kartlegge arbeidsmiljøet i politidistriktet og for å granske hvordan arbeidskonflikter og varslingssaker er blitt håndtert i tidsperioden 2016 og fram til i dag. Mange er dybdeintervjuet.
  • Politiforums kilder er i hovedsak i tre kategorier: De som ønsker fullt kildevern, de som ikke ønsker navnet sitt gjengitt, men som tillater Politiforum å gjengi så mange detaljer at kolleger i Sør-Vest vil skjønne hvem de er, samt helt åpne kilder.
  • Hendelsene Politiforum gjengir, er basert på intervjuer med både direkte og indirekte kilder. Det er ikke nødvendigvis personene som har opplevd de beskrevne hendelsene som er kilden. I slike tilfeller har Politiforum alltid flere kilder som grunnlag for våre gjengivelser.
  • Politiforum har i tillegg hatt tilgang til et omfattende skriftlig materiale, herunder møtedokumenter og -referater, interne og eksterne rapporter, e-postkorrespondanse, SMS-utvekslinger, chattelogger og lydopptak fra interne møter.
  • Flere av Politiforums kilder har sagt seg villige til å vitne dersom opplysninger i vår reportasje skulle bli gjenstand for rettslig behandling.

Han er frustrert over at han ikke har fått juridisk bistand fra egen fagforening.

– Jeg ba om advokatbistand fra PF. Men de sa nei. Også forbundsstyret i PF har sagt nei. Jeg vet ikke mer om hva som er årsaken. Uten advokatbistand får jeg mest sannsynlig aldri noe svar på hva jeg egentlig har vært utsatt for, sier operasjonslederen til Politiforum. Se PFs svar i egen undersak.

Beskyldninger mot flere

Seksjonslederen som skrev advarselen til operasjonslederen, skal også ha beskyldt andre ansatte for å fabrikkere sykdom for å få tilpasning av arbeidstiden. Politiforum sitter med navnene på minst tre ansatte ved FOT som har opplevd dette. 

Deler av denne dokumentasjonen er skriftlig. Der det foreligger muntlige kildeopplysninger er opplysningene bekreftet av flere, uavhengige kilder.

Politimester Hans Vik svarer slik på spørsmål om disse enkeltsakene fra Politiforum:

– Jeg kommenterer ikke konkrete saker knyttet til ansatte eller tidligere ansatte.

Politiforum sitter i tillegg med detaljer om flere og gjentatte saker der ledere på minst to forskjellige seksjoner skal ha kommet med svært nedsettende kommentarer om kvinner og graviditet. Hver enkelt av disse sakene er også bekreftet av flere kilder, uavhengig av hverandre. 

Her er politimesteren langt mer tydelig.

– Det er ikke akseptabelt å gi negative kommentarer om kvinner og graviditet, svarer Vik.

Strid om hviletid

Flere ansatte med gradert sykemelding, skal i 2019 og 2020 ha blitt forsøkt presset av en mellomleder ved FOT til å likevel være på jobb 100 prosent. Mellomlederen hevdet at arbeidsgiver hadde et tilretteleggingsansvar og at de ansatte kunne ta hviletiden på jobb.

Hvis du for eksempel var sykemeldt i 40 prosent, skulle du likevel komme på jobb hver dag, forventet sjefen for operasjonssentralen. Og så skulle du hvile på jobb.

Politikilde i Sør-Vest

– Hvis du for eksempel var sykemeldt i 40 prosent, skulle du likevel komme på jobb hver dag, forventet sjefen for operasjonssentralen. Og så skulle du hvile på jobb. Det var sånn en periode. Men etter hvert gikk seksjonsleder bort fra dette, fordi det ikke var noe ordentlig hvilerom på jobb, hevder en kilde.

Først skal imidlertid mellomlederen ha insistert på at de kunne legge seg ned på en sofa som stod innenfor sentralbordet. Den samme lederen skal i minst en annen sammenheng ikke ha vært interessert i å svare på en henvendelse fra NAV med forespørsel om tilrettelegging for en ansatt.

– Jeg svarer ikke offentlig på spørsmål knyttet til påstander av denne type, sier politimester Hans Vik.

Sjefen for operasjonssentralen sier til Politiforum at det som påstås er ukjent for ham. Men han legger til:

– Det er flere måter å følge opp og gjennomføre gradert sykefravær på. Målet er at ansatte skal komme tilbake i full jobb raskest mulig – til beste for den ansatte selv, andre ansatte og arbeidsgiver.

Diskriminerende uttalelser

Både ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) og ved andre driftsenheter i Sør- Vest forteller kilder om et betydelig antall saker og hendelser der spesielt kvinner skal ha blitt gjenstand for diskriminerende kommentarer og behandling.

KJØNNSDISKRIMINERING: I en lang rekke enkeltsaker har det vært strid om oppmøteplikt for ansatte med graderte sykemeldinger, forbigåelser ved ansettelser og muligheten for kvinnelige ansatte å få ammefri. Det er også rapportert om ledere som skal ha kommet med kjønnsdiskriminerende karakteristikker om kvinner.

Det er utfordrende å få ammefri og tilpasninger i forbindelse med graviditeter, forteller mange til Politiforum. Hendelsene bekreftes både av personer som selv har opplevd dette og av nærstående kolleger.

– Alle fikk jo beskjed om det, sier en av mange kvinner som har fått slike beskjeder fra sjefen ved operasjonssentralen.

Politimesteren sier imidlertid til Politiforum at dette er ukjent for ham. Ved operasjonssentralen i Sør-Vest svarer også seksjonslederen der at han ikke kjenner til dette.

– Ingen jeg har direkte personalansvar for har hatt slikt behov i min tid som seksjonsleder, sier han i en e-post, før han legger til:

– Ledelsen kjenner selvfølgelig til ordningen med permisjon for amming. Vi innvilger og tilrettelegger for amming gjennom nærmeste leder etter beste evne.

Forbigåelser

Politiforum kjenner også flere tilfeller der ansatte mener seg forbigått ved ansettelser samt å ha blitt diskriminert på grunn av hvilken fagforening de tilhører.

Diskrimineringsnemnda tilkjente 17. november 2022 en ansatt i Sør-Vest politidistrikt en erstatning på 34.998 kroner. Politidistriktet diskriminerte vedkommende «på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon», heter det i vedtaket.

Tjenestemannen som ble tilkjent erstatningen ønsker ikke å kommentere saken overfor Politiforum.

FRYKTKULTUR: Ansatte ved FOT i Sør-Vest skal ivareta innbyggernes sikkerhet. Mange ansatte forteller imidlertid om et uforsonlig arbeidsmiljø med imidlertid om mistillit og beskyldninger mot enkeltansatte. De færreste vil stå fram med sine bekymringer, på grunn av frykt for negative reaksjoner fra egen ledelse.

Ifølge kilder skal også politimester Hans Vik ha begynt å utpeke sine nye sjefer på nivå 2, i stedet for å utlyse stillingene. 

– Nå blir det kalt interessemeldinger. Og det betyr at han har spurt noen. Den nye driftsenhetslederen på Jæren/Dalane er pekt på. Da har jo politimester snart full kontroll på det nivået, hevder en kilde.

Også på lavere nivå har ledelsen ifølge kilder sterke synspunkter på hvem som skal få jobb. Det skjedde da to avsnittsledere skulle gjennomføre intervjuer av søkere til et sommervikariat som operatør på operasjonssentralen.

– Da fikk vi beskjed fra sjefen for operasjonssentralen om at en av kandidatene ikke skal innstilles som sommervikar. Hun er psykisk syk, sa de. I tillegg var hun en dårlig operatør. Med psykisk syk mente de at hun etter en av til sammen fire barnefødsler hadde hatt en periode der hun sleit litt med en fødselsdepresjon. Hun klaget til Sivilombudet. Ved den runden var det om å gjøre å svare slik at hun ikke kom til oss med ytterligere spørsmål, hevder en av avsnittslederne som ble instruert.

– Systemet er tvers gjennom råttent, legger vedkommende til. 

Seksjonslederen vil ikke kommentere opplysningene.

– Jeg kan ikke kommentere påstanden av hensyn til taushetsplikten og den som er omtalt, sier han.

Irettesatt for åpenhet

Jon Uleberg, tidligere politiførstebetjent og politikontakt i Sirdal og Bjerkreim, ble syk av jobben. Da han fortalte om dette til to lokale medier, som forklaring på at innbyggerne i de to kommunene ikke så mer til politiet, fikk han kjeft.

– Jeg fikk beskjed om at det at jeg var sykemeldt var ikke noe media hadde noe med. Heller ikke om årsaken. Da fikk jeg tilbakemelding om at jeg hadde gått utover mine fullmakter. Arbeidsgiver opplevde det som illojalt, forteller Uleberg til Politiforum. Han sier han fikk et bestemt inntrykk av at beslutningen om å refse ham kom fra høyere nivå i distriktet.

– Fikk du inntrykk av hvor høyt nivå tilbakemeldingen kom fra?

– Nei, det spurte jeg aldri om. Jeg ble litt perpleks da det kom, sier Uleberg, som i dag har sluttet i politiet.

Uenighet om virkeligheten

Høsten 2022 foreligger resultatene av den nye medarbeiderundersøkelsen for Sør- Vest politidistrikt. Ved operasjonssentralen er det bare 1,8 prosent som har svart at de har tillit til ledelsen.

Gøril Våland, visepolitimester i Sør-Vest politidistrikt.

På et AMU-møte 22. september 2022 viser arbeidsgiversiden, representert ved visepolitimester Gøril Våland, lite vilje til å følge opp dette med aktive tiltak, ifølge Politiforums kilder. Det er også sterk uenighet om hvordan virkeligheten ser ut.

Visepolitimesteren er ikke enig i hvordan tillitsvalgte fra Politiets Fellesforbund presenterer resultatene fra undersøkelsen, fremgår det av referatet fra AMUmøtet, som Politiforum har kopi av.

I det samme AMU-møtet er også distriktets omstridte praksis med tjenesteplanlegging tema, hvor de gjennomsnittsberegner arbeidstid for turnusansatte som tar ut ferie. I møtereferatet går det fram at PF deler hovedverneombudets bekymring «og har massive tilbakemeldinger fra ansatte som er misfornøyde».

«[Visepolitimesteren] mener uenighet om hvordan regler skal tolkes, kan påvirke arbeidsmiljøet negativt. PF forvalter medlemmenes mening og fagforeningen mener at arbeidsgiver tolker reglene feil. AMU bør se på konsekvensene av tjenesteplanleggingen ift. det psykososiale arbeidsmiljøet», står det videre.

På det samme AMU-møtet blir det i tillegg orientert om fire varslingssaker. Alle handler om FOT.

I kjølvannet av medarbeiderundersøkelsen i 2022 oppstår det dessuten usikkerhet blant tillitsvalgte i Sør-Vest politidistrikt om at det i betydelig grad kan være mulig å spore hvem som har svart hva av respondentene til undersøkelsen.

Dette er noe som kommer fram når tillitsvalgte ber om å få selvstendig tilgang til undersøkelsen og får nei. Begrunnelsen for å avslå innsyn er nettopp at det kan være lett å identifisere respondentene.

POD griper inn

På starten av 2023 foreligger det til sammen fem anonyme varsler ved FOT som beskriver kritikkverdige forhold ved operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt.

BLIR VARSLET PÅ: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Ett av varslene går direkte på politimester Hans Vik, for mangelfull og dårlig oppfølging av varslingssakene.

Det bekrefter hovedverneombud Audun Buseth overfor Politiforum.

– Ja. Det er jo det jeg mener. Når en sak blir undersøkt, håndtert og deretter avsluttet, men opplevelsen er at det ikke er undersøkt og at det ikke er satt inn relevante tiltak, da kommer det slike gjentakende varsler. Det oppfattes ikke at ting er tatt tak i. Det vil naturlig nok også rette seg mot politimesteren som sitter med det overordnede ansvaret i politidistriktet for å ta tak i ting og følge opp, uansett om det kommer en bekymringsmelding, et varsel, en synergimelding eller noe annet, sier Buseth.

– Handler dette om mangelfull evne eller mangelfull vilje?

– Jeg vet ikke. Ofte peker man på at varslingsrutinene til politiet er for dårlige. Men de er jo like for hele landet. Og jeg ser at noen distrikter, når de får en bekymring eller et varsel, går de inn for å undersøke ordentlig og dersom de finner noe, går de inn for å prøve å gjøre noe med det. Jeg sammenlikner det med å etterforske med mål å få henlagt saken. Dersom du gjør det med en varsling, hvis du undersøker for å få lagt bort saken, men ikke reelt sett opptatt av problemet, er det vanskelig å finne gode tiltak, svarer Buseth.

Ekstraordinært AMU-møte

De fem varslingssakene fører til at POD i mars i fjor ber om at det på kort varsel kalles inn til et ekstraordinært AMU-møte i Sør-Vest. Her blir det kunngjort at POD ønsker at det blir gjennomført en ekstraordinær arbeidsmiljøundersøkelse ved FOT.

Flere kilder som kjenner prosessen godt, stusser over at POD og ledelsen i politidistriktet velger å inkludere hele FOT i undersøkelsen. Formålet var imidlertid at resultatet skulle se bedre ut enn dersom man bare undersøkte operasjonssentralen alene, hevdes det overfor Politiforum.

KRAFTIG SLADDET: Rapporten fra arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført av Avonova Census, på oppdrag for Politidirektoratet, var tungt sladdet da den ble sendt ut i Sør-Vest. Det tok lang tid før de ansatte ble orientert om funnene.

Flere av de 34 ansatte som blir intervjuet av Avonova Census forteller til Politiforum at de ga uttrykk for at det er en utstrakt fryktkultur i FOT, og at de i intervjuet pekte spesielt på lederstilen til sjefen for operasjonssentralen og sjefen for FOT som medvirkende til dette.

Rapporten fra bedriftshelsetjenesten Avonova Census var klar i august i fjor. De første versjonene som ble sendt ut var tungt sladdet, en beslutning som POD skal ha stått bak.

I desember i fjor var de ansatte fortsatt ikke informert om funnene. Det skjedde først i en e-post til de ansatte 22. desember i fjor. Da hevdet sjef for FOT at undersøkelsen i hovedsak avdekket at det var et godt arbeidsmiljø ved FOT.

Under punktet «lederskap», skrev FOT-sjefen at det var «mange positive beskrivelser av nærmeste leders lederskap».

«Det er bra og viktig å ta vare på. Dette gjelder også seksjonslederne, men med en mer sammensatt vurdering av seksjonsleder OPS, hvor både positive og mindre positive sider beskrives. Avonova har forståelse for at det er snakk om en krevende lederjobb, men mener likevel at tilbakemeldingene bør tas alvorlig i forhold til fremtidig lederutøvelse», heter det i e-posten.

E-posten ble sendt ut få dager etter at Politiforum i et intervju med politimesteren stilte spørsmål ved hvorfor de ansatte fram til da ikke hadde fått noen informasjon om funnene fra arbeidsmiljøundersøkelsen.

Også denne arbeidsmiljørapporten nekter Sør-Vest politidistrikt i skrivende stund å gi Politiforum innsyn i.

Politidirektoratet tar selvkritikk for sin håndtering av arbeidsmiljøundersøkelsen ved FOT.

– På grunn av personvernhensyn ble det noen ekstra runder om vurderinger av innsyn i rapporten, noe som tok tid. Dette viser bare at varslingssaker er krevende. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og læring også i behandlingen av disse sakene, sier seksjonsleder Frode Aarum i POD til Politiforum.

Les del 5: JAKTER PÅ TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUD

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS