Å avkriminalisere bruk av narkotika er ikke det beste for samfunnet, skriver Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet. Her omsettes narkotika utenfor Oslo S.
Å avkriminalisere bruk av narkotika er ikke det beste for samfunnet, skriver Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet. Her omsettes narkotika utenfor Oslo S.

Avkriminalisering av narkotika er ikke veien å gå

De som misbruker narkotika bør i større grad møtes med behandling enn straff. Men en avkriminalisering av enkelte narkotiske stoffer er ikke veien å gå, skriver Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Politiets oppgave er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. I Nærpolitireformen er kriminalitetsforebygging et satsingsområde, og det forebyggende arbeidet skal styrkes som politiets hovedstrategi i kriminalitetsbekjempelsen.

Forebygging handler om å være i forkant og forhindre at noe negativt skjer. Kriminalitetsforebygging handler om å redusere forekomsten av fremtidige kriminelle handlinger og eventuelle konsekvenser av disse.

Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør Politidirektoratet.
Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør Politidirektoratet.

Helsehjelp fremfor straff

Flere politiske partier har under arbeidet med partiprogrammene tatt til ordet for en liberalisering av dagens narkotikapolitikk. Skal man vedta dramatiske endringer, er det viktig at man ser helheten og utreder alle sider og konsekvenser av et slikt forslag. Slik direktoratet ser det er det mulig å oppnå mye av det vi oppfatter politikerne ønsker innenfor dagens regelverk. Dette innbefatter et enda større fokus på oppfølging og helsehjelp framfor straff.

Narkotikaproblematikken er kompleks og må møtes med ulike virkemidler. Målet med ruspolitikken må være at færrest mulig får redusert livskvalitet som følge av rusbruk, enten de er misbrukere eller pårørende. For å lykkes i dette arbeidet må samfunnet gripe inn tidlig for å avdekke narkotikabruk blant ungdom. Dette bør gjøres for å hindre at et rusbruk får befeste seg slik at man står i fare for å utvikle en avhengighet og en kriminell løpebane.

Politiet har en sentral rolle i avdekkingen gjennom de virkemidler som er gitt gjennom lovverket. Bruk av alternative straffereaksjoner i form av påtaleunnlatelser med vilkår, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff involverer ulike deler av hjelpeapparatet. Alternative straffereaksjoner kan med fordel brukes i enda større grad enn i dag.

Også for de tyngste misbrukerne er det etablert alternative straffereaksjoner i form av narkotikaprogram med domstolskontroll. Denne reaksjonsformen ble nylig utvidet og har fokus på helsehjelp og rehabilitering.

Rusadferd

En avkriminalisering av narkotika vil påvirke politiets arbeid på området, både knyttet til forebygging og bekjempelse.

Selv om narkotikabruk skulle bli avkriminalisert vil ikke politiet kunne prioritere bort oppdrag og straffesaker som dukker opp som følge av rusadferd. Politiet vil likevel måtte forholde seg til den kriminaliteten som narkotikabruk medfører i form av vold, vinningsforbrytelser og trafikkforseelser. Slik er det også i dag, men med dagens lovverk har man mulighet til å gripe inn overfor narkotikabruken i seg selv for å hindre at det oppstår mer alvorlig følgekriminalitet.

Det er i stor grad politiet som har virkemidlene til å kunne avdekke narkotikabruk. En avkriminalisering vil kunne ta bort denne muligheten og bidra til at man ikke klarer å gripe inn tidlig nok. Slik sett vil en avkriminalisering kunne svekke samfunnets evne til å gripe inn mot bekymringsfull adferd blant unge på et tidlig stadium.

En avkriminalisering hvor besittelse av mindre mengder narkotika ikke lenger straffes, muliggjør gatesalg i større grad enn i dag. Dette vil innebære at politiet ikke kan gripe inn og stanse selgere som kun er i besittelse av et mindre antall salgsdoser, men som kanskje har et større depot i nærområdet.

Forbud er normdannende

Et fortsatt forbud vil være et viktig forebyggende og normdannende tiltak og bidra til at færre velger å bruke narkotika. Dersom en større andel av befolkingen i fremtiden velger å bruke narkotika vil vi også oppleve en større andel som vil få problemer knyttet til et misbruk. Omfanget av narkotikabruk i Norge, spesielt blant ungdom, er lavt sammenliknet med andre europeiske land. Avkriminalisering av narkotika kan føre til større aksept for bruk, og dermed økt rusadferd og flere oppgaver for både politiet og helsevesenet.

Takhøyde

Det skal være rom for ulike meninger i politiet, også knyttet til samfunnets tilnærming til narkotika. Det er takhøyde i politiet for å diskutere og fremme sine meninger. Det er likevel slik at politiet er satt til å håndheve loven og man kan ikke fri seg fra dette i det daglige arbeidet.

Tilnærming og metodebruk i narkotikabekjempelsen, så vel som til andre kriminalitetsområder, diskuteres jevnlig i politiet. Som et eksempel på dette har man både i Oslo og Bergen de siste årene i større grad benyttet seg av regulerende metoder som bortvisning fra de åpne russcenene, i stedet for ransakinger, pågripelser og straffeforfølgning.

Politiet er hver eneste dag er vitne til hvilke konsekvenser rusbruk har for den enkelte, deres pårørende og for samfunnet. Slik sett er nok de fleste ansatte i politietaten samstemte om at bruken av narkotika og andre rusmidler bør begrenses i størst mulig grad.

Mer narkotikadebatt på Politiforum.no

Powered by Labrador CMS