POLITIJUSS:

Avslag på voldsoffererstatning som følge av mangel i siktelsen fra påtale

Blir du utsatt for vold i tjenesten kan du ha rett til en oppreisningserstatning, men det er et grunnvilkår at erstatningskravet er tatt med i straffesaken. Men hvem har ansvar for at dette kravet blir tatt med?

Publisert

I et tjenesteoppdrag kan du oppleve å bli skadet. Skader som ikke medfører inntektsbortfall gir normalt ikke rett til erstatning for økonomisk tap, men man kan ha rett på en såkalt oppreisningserstatning, som er en type erstatning for tort og svie.

Skaden må være litt mer omfattende enn noe som raskt går over. I de tilfellene hvor skadene er mer omfattende og slik sett ikke lar seg lege så fort, kan man ha krav på oppreisningserstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Politiets Fellesforbund ser gjentagende avslag på krav om voldsoffererstatning som ikke blir godkjente fordi det ikke er fremmet erstatning i straffesaken. Det vil si at om hendelsen som førte til en skade senere blir en straffesak, må erstatningen tas med i saken som et eget punkt i siktelsen.

Det er imidlertid et snevert unntak i voldsoffererstatningsloven § 3, tredje ledd, siste punkt, men vi opplever at dette sjelden kommer til anvendelse.

Påtaleansvarliges ansvar

Det følger av påtaleinstruksen § 8-6, tredje ledd, at ved gjennomføring av avhøret skal tjenestepersonen som har vært involvert i saken informeres om retten til å kreve erstatning, og at erstatning kan nektes dersom krevet ikke er forsøkt tatt med i straffesaken.

I en nylig sak kom det frem at selv om påtalemyndigheten i retten la ned krav om oppreisningserstatning, ble dette avvist av retten da det ikke var fremmet under avhøret eller under hovedforhandlingene.

Det vises til dom fra Søndre Østfold tingrett 7. mars 2022. Siktede ble dømt til 6 måneders fengsel for overtredelse av straffeloven §§ 155 og 273, for å ha skadet en tjenesteperon, og for ved vold å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate og foreta en tjenestehandling. Om oppreisningserstatningen står det:

«Påtalemyndigheten har nedlagt påstand om at X dømmes til oppreisningserstatning til Y. Fornærmede har imidlertid ikke fremmet krav om oppreisningserstatning, hverken under hovedforhandlingen eller i politiavhøret.»

Ditt ansvar

I utgangspunktet er det ikke ditt ansvar å sørge for at dette blir tatt med. Fordi det gjelder nettopp deg, ser vi behovet for å gjøre deg klar over dette, slik at du selv i et avhør husker på å fremme et slikt krav.

Etter en klagerunde har vi sett at Kontoret for voldsoffererstatning har godkjent kravet om oppreisningserstatning selv om kravet ikke var fremmet, men det var etter at det ble lagt frem bevis om at påtaleinstruksen § 8-6, tredje ledd ikke var fulgt. Det vil si at tjenestepersonen ikke var gjort kjent med dette i avhøret eller i tiden frem til hovedforhandling.

Powered by Labrador CMS