Samlivsbrudd og jobben

Hvorforskal arbeidsgiver involvere seg i et slik høyst personlige problemer?

Publisert Sist oppdatert
Virker inn. Samlivsbrudd virker inn på arbeidsinnsatsen, mener Frode Thuen.

Samlivsbrudd er en utfordring for både ansatte ogarbeidsgiver, mener professor Frode Thuen ved Universitetet i Bergen. Hvorforskal arbeidsgiver involvere seg i et slik høyst personlig problem?

– Fordi at samlivsproblemer og brudd i aller høyeste gradinnvirker på arbeidsinnsatsen og fravær, sier Thuen som arbeider ved Hemilsenteret, Universitetet i Bergen.

Han er nettopp engasjert av Politihøgskolens lederutdanning”Ledelse og organisasjonsutvikling” til å foredra på et lederrelevant tema.

Smell på jobben
Thuen viser til at 25 prosent av dem som er involvert isamlivsbrudd får et sykefravær, og at 1/3 av disse er langtidssykemeldt. 80prosent av personer med samlivsbrudd rapporterer om redusert arbeidskapasitet.Ansatte som er involvert i et samlivsbrudd har tre ganger så stor risiko forlangtidssykemelding eller uføretrygd så lenge som inntil fire år etter separasjonen.

– Hvis det rakner på hjemmebane, er det stor sjanse for atdet meste rakner. De som virkelig er ute og kjører er gjerne også de som går påen smell på jobben. Dette kan være skadelig og alvorlig for den det gjelder.Derfor vil jeg oppfordre enhver leder på ethvert nivå til å ha et våkent øyefor tegn og symptomer. Det kan være søvnproblemer, psykosomatiske plager, angstog depresjoner.

Hva kan arbeidsgiver gjøre?
– Skilsmisser handler om de to viktigste tingene for folkflest, nemlig barna og penger, og vi ser at det har blitt mer konflikter isammenheng med brudd enn før. Før var det mer akseptert at det var mor somovertok ansvaret. Nå ser vi en klar endring på dette, sier Thuen.
Han mener at det i lys av at et samlivsbrudd påvirkerarbeidsinnsatsen i så stor grad som det er bevist, bør arbeidsgiver ha en klarinteresse av å motvirke de negative konsekvensene.
– Ledere kan arbeide for å få familievennlige holdninger derdet også tas hensyn til arbeidstakerens familiemessige forpliktelser. Tilretteleggingav arbeidet slik at henting og bringing i barnehager og fleksibilitet medarbeidet kan være eksempler på tiltak. I tillegg bør lederen arbeide for at deter kultur for åpenhet. Det bør være slik at en ansatt kan banke på sjefens dørog be om en privat samtale rett og slett for å orientere om hvorfor ting erlitt vanskelige. I tillegg kan sjefen ha et eget punkt undermedarbeidersamtalen som heter hjemarbeid der det er åpning for at arbeidstakerkan fortelle, eller sjefen spørre. Ellers kan du som sjef rett og slett kalleinn arbeidstakeren og spør ”går det bra med deg? For det handler om å komme iforkant før smellen kommer. Og at du som sjef viser at du bryr deg. De allerfleste synes det er fint at sjefen bryr seg når man har det vanskelig, sier Thuen.
– Han mener ikke at det ufint å legge seg oppe i slikevanskelige saker. Har din medarbeider det vanskelig, mener jeg du som sjef børhjelpe til med få avtale med profesjonelle behandlere. Denne problemstillingener i høyeste grad en del av HMS-begrepet. Derfor har du som sjef et ansvar,selv om du ikke skal løse problemet, men du kan se om det er noe du fra dinkant kan gjøre for å minskeproblemene som oppstår, sier Thuen, som sterktanbefaler samlivskurs. Hvorfor ikke ta initiativet til et samlivskurs påjobben, spør Thuen i ren forebyggende stil. Vi sender spørsmålet ut tilpolitiet.

Fakta: Samlivsbrudd

I Norge ca. 13000 separasjoner hvert år

Ukjent antall oppløste samboerskap

20000 barn opplever foreldrebrudd

Tre ganger så høy risiko blant de med lavest utdanning

Psykososiale effekter

Langtidssykemeldinger og uførhet

Langt mer psykiske symptomer

Høyere dødelighet

Høyere selvmordsrisiko