HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD).
HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD).

POD: Uheldig med lokale ordninger

HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD) sier ordlyden i ATB-avtalen ikke kan regulere enhver tenkelig situasjon.

Publisert Sist oppdatert

Aslaksen svarer på Politiforums spørsmål på e-post fra utlandet. På spørsmål om POD alene kan gå inn og fortolke ATB uten samarbeid med sin forhandlingsmotpart, svarer HR-direktøren slik:

– I denne saken må jeg som arbeidsgiver forholde meg til en bindende ATB-avtale. Da den ble inngått, var partene enige om at det er fellesbestemmelsenes paragraf 8 som skal regulere reisetiden. Dette er bestemmelser som er fremforhandlet av FAD og Hovedsammenslutningene, altså de sentrale partene i staten. Det er disse partene som eier bestemmelsene og tolkningen, og det er viktig at vi i politiet forholder oss til den forpliktende forståelse de sentrale partene har gått sammen om.

– PF-tillitsvalgte oppfatter at ikke å beregne kjøring til og fra oppdrag som fritid var et tema under ATB-forhandlingene. Hvorfor dukker dette opp nå? Er dette økonomisk betinget, uten å ta hensyn til HMS-begrepet?

– Ikke alle konkrete utslag av en avtale er mulig å få vurdert før avtalen inngås. Ordlyden kan dessverre ikke regulere enhver tenkelig situasjon. Slik er det også med ATB-avtalen. Jeg ser at den kan ha sider som muligens kan virke urimelige. Derfor har POD kommet med presiseringer for å nyansere forståelsen av bruken av bestemmelsene om reisetid. Vi har vært villige til å lytte til organisasjonenes syn, og har hatt flere møter for å drøfte hvordan vi skal praktisere ATB-avtalen, svarer Aslaksen.

– Det oppfattes at arbeidsgiver forsøker å ta styring over fritiden til ansatte i politiet. De ansatte opplever dette som høyst urettferdig og innskrenkende i forhold til fritiden. Endog sier enkelte at arbeidsgiver med dette også disponerer tiden til resten av familien, i og med at dette direkte går inn i puslespillet med å håndtere foreldrerollen. Hvordan vil du kommentere det?

– I noen distrikter har det beklageligvis oppstått uenighet om tolkningen av reisetidsbestemmelsene. Jeg er sikker på at begge parter ser at det vil være svært uheldig hvis det etableres lokale ordninger i strid med fellesbestemmelsene og ATB-avtalen.

– Kan POD forsikre arbeidstakere som utfører kjøring som blir definert som fritid, likevel er dekket av yrkesskadeforsikringen om noe skulle skje?

– Når det gjelder yrkesskadeforsikring i forbindelse med kjøring på reise, er praksis enkel: Ansatte i politi- og lensmannsetaten som er på reise dekkes forsikringsmessig etter bestemmelsene i Statens Personalhåndbok. Reisetid utenfor den alminnelige arbeidstid beregnes for øvrig time for time i forholdet 1:1, og godtgjøres med tilsvarende ny fritid eller med timelønn. I forhold til hviletidsbestemmelsene er reisetiden å anse som arbeidsfri periode, sier Aslaksen.

Etter hennes syn er dagens ATB-avtale enklere å forstå enn den forrige avtalen.

– Når det gjelder reisetid gir den dessuten en tilnærmet lik behandling av alle ansatte i politi- og lensmannsetaten. Men for å få en slik avtale til å fungere godt, kreves det et nært samarbeid mellom partene over tid. Det må være et samarbeid basert på gjensidig tillit og respekt for hverandre, understreker hun.