Et Bell-helikopter fra Forsvaret slipper soldater ned på Kiel-ferga i Oslofjorden, under øvelse TYR i november. Politifolk tar seg inn fra båt.
Et Bell-helikopter fra Forsvaret slipper soldater ned på Kiel-ferga i Oslofjorden, under øvelse TYR i november. Politifolk tar seg inn fra båt.

Ny bistandsinstruks slår fast politiets ansvar ved terror til sjøs

Bistandsinstruks ble vedtatt og lagt fram fredag.

Publisert Sist oppdatert

Det brygget til debatt i fjor, da et utvalg som så på forenklinger i bistandsinstruksen foreslo å gi forsvaret økte fullmakter til å gripe inn ved maritime kontraterroroperasjoner.

I forslaget fra utvalget het det at Forsvaret skulle ha et særlig ansvar for å sikre den nasjonale beredskapen mot maritime terroranslag, som omfatter anslag mot olje- og gassinstallasjoner til sjøs og skip i fart. «I tidskritiske situasjoner kan Forsvaret iverksette slike operasjoner uten å avvente anmodning (fra politiet, journ. anm.)» het det i utkastet.

Men det fikk flere til å reagere. Innad i utvalget sa visepolitimester i Vest politidistirkt, John Reidar Nilsen, og politiinspektør Ann-Kristin Kvilekval seg uenige med de andre. Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa til Politiforum i høst at han ikke forstod begrunnelsen for at Forsvaret skulle kunne handle aleine.

– Politiet er på nett 24/7 og kan ta det ansvaret hele tiden, sa Humlegård, og fikk støtte fra sjefen fra Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen:

– Kontraterror er et politiansvar og vi er veldig klare over vår myndighet, sa Jakobsen.

Slår fast politiets ansvar

I den nye bistandsinstruksen som ble presentert fredag, blir politiets ansvar understreket. Det åpnes ikke for endret ansvar ved maritime kontraterroroperasjoner, slik utvalget foreslo.

I stedet fremheves det at Forsvarets personell ikke kan anvende makt utover det som følger av bistandsanmodning og fastsatte rammer for politiet. Ved bistand til maritim kontraterror erdet politisjef som anmoder om bistand og setter rammene for Forsvarets oppdrag, og Forsvaret tildeles oppgaven med å lede og gjennomføre operasjonen, påpeker Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt om beredskap. Det er viktig at rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret er enkle og effektive. Samtidig sikrer denne instruksen at det er rutiner for politisk styring og kvalitetssikring. I tillegg fastsetter instruksen klare rolle- ansvarsforhold mellom aktørene, særlig når det gjelder maritim kontraterror, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det skal nå ta kortere tid å få bistand fra Forsvaret, ved at politi og Forsvar kan iverksette aksjoner uten å involvere politisk nivå i forkant.I stedet gis departementene en reaktiv styringsrett. Det betyr at politiet og Forsvaret må sende kopier av sin anmodning og beslutning om bistand til de berørte departementene, som kan stanse iverksettelsen.

Du kan lese hele bistandsinstruksen her.

LES OGSÅ: