Debatt

Et samfunnsproblem at økonomisk kriminalitet får for lav prioritet

Det vanskelig å skulle mene noe om en annen etats prioriteringer. Det er heller ikke selvsagt at det er positivt å fortelle samfunnet om at såpass mange grove skattekriminalitetssaker blir henlagt av politiet.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Dagens Næringsliv har de siste to ukene hatt en rekke saker om politi- og påtalemyndighetens kapasitet til å etterforske og straffeforfølge økonomisk kriminalitet. Jeg har understreket at det er alvorlig og bekymringsverdig at om lag halvparten av Skatteetatens anmeldelser fra kontrollarbeidet blir henlagt (av 117 avsluttede saker i 2023 ble 57 henlagt). Vi kunne anmeldt langt flere. Dessverre ser vi også at mange av de aller mest komplekse og alvorlige sakene henlegges. Antall domfellelser med fengselsstraff er redusert fra 161 i 2016 til bare 43 i fjor.

Skatteetaten har sett trenden over tid og samarbeider godt med politi- og påtalemyndigheten om å belyse problemet og gi innsikt. Vi har også stilt mange ressurser til disposisjon for politiet i etterforskningen av sakene. Blant annet har Skatteetaten 19 bistandsrevisorer rundt om i alle politidistriktene som kun jobber for politiet. Den negative trenden har likevel fortsatt og det er ikke noen tydelige tegn på at den snur. Vi vet at det for samfunnet er viktig å se at de som velger å ikke følge lover og regler blir etterforsket og straffeforfulgt. Hvis for mange kriminelle slipper unna med overskuddet fra lovbruddene og uten noen form for straff, kan det føre til lavere tillit til samfunnssystemet vårt og Skatteetaten. Resultatet kan bli at færre betaler riktig skatt til riktig tid, at etterlevelsen blir dårligere. 

Politianmeldelse det eneste riktige

Det er mange dyktige og engasjerte ansatte i politi- og påtalemyndigheten, og vi samarbeider godt i de skattekriminalitetssakene som blir prioritert. Men for mange av våre politianmeldelser i alvorlige saker henlegges dessverre. Skatteetaten kan ilegge tilleggsskatt som en sanksjon. Det gjør vi også ofte. I om lag 1000 saker per år, og i over 300 av disse sakene blir det brukt skjerpet tilleggsskatt. Men ofte er ikke dette en tilstrekkelig straffereaksjon, og da er politianmeldelse det eneste riktige. 

Skatteetaten har forståelse for at alvorlig kriminalitet som truer liv og helse må prioriteres, men det er også svært viktig at politiet bruker sine ressurser til å bekjempe skatte- og avgiftskriminalitet. Det finnes løsninger. En løsning på prioriteringsproblemene kan være at politiet begynner å jobbe landsdekkende med økonomisk kriminalitet. Vi i Skatteetaten omorganiserte oss i 2019 til å arbeide landsdekkende. Når ansatte på våre 57 skattekontorer har nasjonale oppgaver betyr det at vi kan legge saksbehandlingen der det er ledige ressurser med rett kompetanse for oppgaven. 

Landsdekkende ansvar

Vi ønsker også landsdekkende ansvar for skatte- og avgiftskriminalitet hos politiet, i stedet for at hvert politidistrikt må prioritere disse sakene hver for seg opp mot andre alvorlige lovbrudd. Med spesialisering og skjerming fra andre politioppgaver sikrer man at de største og mest alvorlige skatte- og avgiftssakene blir etterforsket uansett kapasitet og kompetanse i området der kriminaliteten er begått. Kompetanse bygges og vedlikeholdes best ved spesialisering og å kunne få arbeide med et saksfelt over tid.

Fremover må politi- og påtalemyndigheten, Skatteetaten og de andre etatene, finansnæringen, organisasjonene og bedriftene samarbeide oftere, mer og bedre for å bekjempe denne typen lovbrudd for å sikre samfunnets verdier. Vi må tenke nytt. Og alle må bidra for at vi skal lykkes. 

LES OGSÅ: Økokrim om svindel: – Det er første gang vi har en straffesak ved hjelp av denne metoden

Powered by Labrador CMS