Varsling

Publisert Sist oppdatert

Varsling

Kritikkverdige forhold er forhold på arbeidsplassen, som har en viss allmenn interesse og som ikke er allment kjent eller tilgjengelige. Varsling er å si i fra om kritikkverdige forhold som:

  • Brudd på lov, regelverk, retningslinjer og avtaleverk.
  • Brudd på etiske normer.
  • Alvorlige forhold som kan skade virksomheten eller samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer.
  • Brudd på andre interne regler, normer eller retningslinjer.
  • Uforsvarlig saksbehandling.
  • Svikt i sikkerhetsrutiner.
  • Brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser og krav, for eksempel mobbing, trakassering, rusmisbruk, annen problematisk avhengighet, dårlig arbeidsmiljø.
  • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter.
  • Forhold som kan representere en fare for liv eller helse.

Man kan varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet eller i andre virksomheter i justis- og beredskapssektoren, som omfattes av ordningen.

Kilde: Justisdepartementet

Varslingskanal for justis- og beredskaps- sektoren

Varslingskanalen er et supplement til virksomhetsinterne og lokale ordninger for varsling om kritikkverdige forhold.

Ordningen gjelder for alle ansatte i justis- og beredskapssektoren, unntatt ansatte i Domstoladministrasjonen, domstolene, Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker
og Politiets sikkerhetstjeneste.