VOLD MOT POLITIET:

Her øker volden mot politiet mest

Hver eneste dag utsettes politifolk for vold i Norge. I disse politidistriktene er det aller verst.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2004 har antall anmeldelser for vold mot politiet nær tredoblet seg. Bare i fjor kom det inn 1650 anmeldelser fra politifolk som var utsatt for vold, viser tall Politiforum har fått fra Politidirektoratet.

Aller flest saker er det i Oslo politidistrikt, hvor det i fjor kom inn over 380 anmeldelser fra politifolk.

BEKYMRET: FOT-leder Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt sier at det har blitt mer krevende med årene å jobbe operativt i Oslo.

– En voldshendelse er én for mye. Det er krevende å jobbe i førstelinje og det skjønner vi i ledelsen også veldig godt. Vi får med oss alle hendelsene og tar det på alvor, sier leder Johan Fredriksen for Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Oslo politidistrikt.

Fredriksen sier at det har blitt mer krevende med årene å jobbe operativt i Oslo, og at han er bekymret for at antall voldsanmeldelser øker. Han understreker at det heldigvis er lenge mellom hver gang det er snakk om alvorlige skader på personalet.

– Men det betyr ikke at potensialet i situasjon ikke var der. Det handler om den utdannelsen vi gir politiet, og hvor godt de er utstyrt i forhold til verneutstyr og hvilken tilnærming til oppdrag og hvilken bistand man får fra andre, fortsetter han.

I Oslo politidistrikt ser de nå at flere gjerningspersoner er yngre.

– De opptrer ofte i flokk og det at de agerer slik, kan være for å få kred i miljøet og for kanskje å prøve å få politiet til å la være å gjøre jobben sin. Det er også veldig alvorlig, ikke bare det at kollega blir fysisk skadet, men du kan få mange effekter her som påvirker politiet utøvelse av tjenesten. Og det er ikke en god utvikling i et velfungerende demokrati, avslutter han.

LES OGSÅ: Voldens ansikt

Se tallene for ditt politidistrikt i grafikken:

Utarbeidet nye rutiner

Landets nest største politidistrikt, Øst, hadde også nest flest voldsanmeldelser fra sine ansatte i fjor.

- Det er mange medlemmer som tar kontakt med oss etter å ha blitt utsatt for vold og til dels ganske grov vold. Vi bistår dem ofte med juridisk bistand, blant annet for å få dekket skadene som yrkesskade. I Øst politidistrikt har vi -med arbeidsgiver i spissen -utarbeidet nye rutiner for vold og trusselutsatte ansatte. Det er en rutine som hjelper oss godt på vei, samtidig ser vi at for de som blir utsatt for det, er det en kjempestor belastning. Det er forskjellig fra medlem til medlem men veldig mage reagere kraftig på en voldshendelse som setter en skikkelig støkk i dem, sier lokallagsleder Espen Orud i PF Øst.

Han understreker at det er viktig at vold mot staten blir prioritert og raskt behandlet.

Mens Sør-Øst politidistrikt fikk inn 180 anmeldelser fra tjenestemenn i fjor, og seiler dermed opp til å være politidistriktet med tredje flest voldsanmeldelser.

Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt, sier at de ikke har grunnlag for å hevde at antall saker har økt i perioden 2016 til 2020.

Det er Vest politidistrikt, som har fjerde flest anmeldte voldssaker fra polititjenestemenn – og kvinner.

– Det er vanskelig å ha en klar oppfatning av voldsutviklingen de siste årene. Det henger sammen med at det siden 2016 ikke er en markant økning i antall registrerte saker. Vi er også noe usikre på virkningen av andre forhold som pandemien og den kraftige økningen i antall utrykninger knyttet til psykiatri, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt.

Han legger til at de heller ikke har gått gjennom systematisk og vurdert alvorlighetsgraden, skadene osv. knyttet opp mot vold mot politiet som fenomen.

- Men slik vold vurderes i seg selv som alvorlig og sakene skal følges opp raskt med følbare og riktige straffereaksjoner, avslutter Fløystad.

LES OGSÅ: Her er de ansattes egne voldshistorier

- Er bekymret

I Sør-Vest politidistrikt, som dekker 23 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Vestland og en i Agder fylke, kom det i fjor inn 158 anmeldelser. Her har antallet voldssaker mot politiet varierer de siste fem årene

- Det er registrert ti flere anmeldelser i fjor enn for fem år siden. Vi ser alvorlig på alle saker hvor politiet blir utsatt for vold, og vi er bekymret over det høye antallet. En voldshendelse mot politiet vil alltid være en for mye, sier FOT-leder Steffen Thesen i Sør-Vest politidistrikt.

Han legger til at det ikke er enkelt å gi et svar på hvorfor tallene varierer.

– Det kan være flere årsaker, og det er vanskelig å være mer konkret uten å se nærmere på hvert enkelt tilfelle. Politiet vil alltid, både på taktisk og operasjonelt nivå, foreta en så grundig risikovurdering som mulig i forkant av oppdragene. Det er likevel, dessverre, ikke til hinder for at tjenestemenn kan bli utsatt for voldsepisoder. Selv om fokuset på egensikkerhet alltid vil være høyt, så er det ingen hemmelighet at de operative mannskapene ofte kommer opp i svært krevende situasjoner, avslutter han.

Lokallagsleder Per Anders Røsjorde i PF Sør-Vest legger til at de har et godt fokus på voldssakene, men arbeidet med å si noe om hvorfor antallet har steget er stort og svært omfattende.

– Men en teori som medlemmene selv snakker om, er at det er lavere terskel for bruk av vold mot politiet. Dette knytter seg ikke spesielt opp mot etnisitet, men alder. En ser at ungdommer og unge voksne har en annen tilnærming enn de gjerne hadde tidligere. Men utover dette, kan en ikke si at volden er blitt spesielt grovere. Men tilbøyeligheten for bruk av vold er blitt større, sier han.

Røsjorde legger til:

- Når det er sagt, er det også interessant å se på straffenivået i disse sakene som også gjennom de siste årene har gått nedover. Det som tidligere var automatisk ubetinget fengsel for en del år tilbake, blir i dag i større grad til betinget fengsel. Så det ligger nok også en politisk aksept for bruk av vold mot politiet her. Men her er også en faktor om tilbøyeligheten for å anmelde vold mot politiet har fått en lavere grense, avslutter han.

Nær doblet seg

Også i Trøndelag politidistrikt har de sett en økning i antall anmeldte saker de siste årene.

- Vi ser det har vært en økning i antall anmeldte saker de siste årene. Noe som skiller seg ut i 2020 er at det er flere under 15 år som har utøvd volden. Dette skyldes primært to hendelser hvor mange mindreårige ble anmeldt. Videre ser vi at det naturlig nok er Trondheim som har flest tilfeller av vold mot tjenesteperson, mens det er noen lunde likt fordelt ellers i Trøndelag, sier påtaleleder i Trøndelag politidistrikt, Eli Trondvold Aasland.

I Agder politidistrikt har volden mot polititjenestemenn økt med over 47 prosent fra 2017 til 2020. Basert på antall anmeldelser for 1. kvartal 2021, tilsier det en økning på hele 63 prosent fra 2017 til 2021.

Fungerende leder for FOT, Morten Sjustøl, i Agder politidistrikt, sier at dessverre tyder tallene så langt på at tendensen med økning i denne typen saker bare vil fortsette.

– Det er veldig alvorlig at så mange polititjenestemenn og kvinner blir utsatt for vold når de er på jobb på vegne av samfunnet. Vi opplever at det er behov for mer kunnskap om årsaken til økningen slik at vi kan sette inn målrettede tiltak for å redusere denne typen saker, forteller han.

- Skjer under ordenstjeneste

Leder av stab for HR og HMS André Holen i Innlandet politidistrikt kommenterer volden mot politiansatte slik:

- Det må ikke være tvil blant volds- og trusselutøverne at ansatte i politiet er rettslig beskyttet mot slik atferd, sier eder for felles enhet for påtale, Johan Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt.

– Vold mot politiet er en svært sammensatt og alvorlig utfordring, og håndteres også som det i Innlandet politidistrikt. Vi vet at vold og trusler i hovedsak skjer under utførelse av ordenstjeneste, som pågripelse, ransaking og inkvirering, hovedsakelig i tilknytning til helg. Fra et HMS-perspektiv vil en kartlegging av årsaken til at volden og trusselen oppstår bidra til at vi kan finne generelle læringspunkter i utfordringen, sier han.

Leder for felles enhet for påtale, Johan Martin Welhaven skyter inn at sett fra et påtalemessig ståsted, ser de alvorlig på denne type saker.

– Selv om sider ved politirollen har den risikoen i seg at man må påregne å bruke fysisk makt, ser vi alvorlig på slike angrep mot våre ansatte. Det må ikke være tvil blant volds- og trusselutøverne at ansatte i politiet er rettslig beskyttet mot slik atferd. Dette er viktig for å sikre arbeidssituasjonen for våre ansatte best mulig, men også viktig for lov og orden og allmennhetens trygghet.

Voldsøkningen i Nordland politidistrikt er så stort at påtaleleder Stig Morten Løkkebakken, vil ta et lite forbehold om at statistikken er riktig. Løkkebakken presiserer at det totalt sett ikke er mange saker, men at økningen har vært stor. I fjor fikk politidistriktet inn 71 anmeldelser.

– Det er en ganske klar tendens til at det har vært en økning i vold mot tjenestemann. Fra rundt 2014/2015 har det vært en markant økning. Vi har ingen indikasjon på at volden har blitt grovere, men den skjer hyppigere, sier han.

Løkkebakken legger til at det kan ha hatt en sammenheng med at PF i en periode oppfordret medlemmene sine til å anmelde volden.

– Hvorfor øker volden?

- Jeg har ikke noe empirisk grunnlag for å si noe om det, men det er nok dessverre en del av samfunnsutviklingen at man har mindre respekt for autoriteter og myndighetspersoner i dag en før. Antall trusler og forulemping, som er forbokstaven til vold, har også vært relativt høyt de siste årene, avslutter han.

Artikkelen fortsetter under bildene.

- Plukker ut politiet

Nestleder i PF Møre og Romsdal, Øyvind Kvalvaag, sier at vold og trusler mot tjenestemenn – og kvinner er hos dem som i andre distrikt, et problem de stadig må forholde seg til.

- Ofte kan trusselsaker mot ansatte og deres familie være et vel så stort og kanskje en større belastning enn enkeltsaker/voldshendelser som skjer på enkeltoppdrag. Det at kriminelle identifiserer og plukker seg ut tjenestemenn/kvinner som sin «personlige fiende» i politiet er en problem vi kjenner godt til – kanskje spesielt på mindre steder der polititjenestemenn/kvinner er mer «synlige» i samfunnet, sier han.

Kvalvaag presiserer at det er er særdeles viktig at dette blir tatt på største alvor gjennom så vel anmeldelse fra arbeidsgiver på den ansattes vegne, etterforskning/påtale ikke minst god personalomsorg og sikkerhetsmessige tiltak.

- Ingen skal føle at de står alene i slike saker, og det er et godt signal å sende at vedkommende tjenestemann har hele politiet på vegne av samfunnet i ryggen når dette skjer. Også tiltak opp imot hatytringer mot tjenestemenn/kvinner i sosiale medier er et viktig aspekt her og noe som har vokst i omfang de siste årene, fortsetter han.

I politidistriktet har de også utfordringer med vold mot tjenestepersoner i oppdrag knyttet til bistand for helsevesenet.

- Da spesielt opp mot psykiatriske pasienter. Her ser vi at det er forbedringspotensial i samordningsansvaret mellom politi og helse opp imot personellets HMS i situasjonen. Hvem har HMS-ansvaret i skjæringspunktet mellom politiets sikkerhetsfokus og helsevesenets vekt på pasientens beste er et sentralt spørsmål som ofte ikke blir avklart i det enkelte oppdrag, avslutter han.

LES OGSÅ: Markant økning i psykiatrioppdrag

- Ser mer grovere vold

Leder for Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE), Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt, sier at anmeldelsestallene har vært relativt stabile de siste årene.

Det er registrert en viss økning av vold mot politiet i Finnmark de siste 15 årene, og vi ser også noe mer av grovere vold. Det er null toleranse mot vold og alle blir anmeldte. Økningen er bekymringsfull

Morten Daae, påtaleleder i Finnmark politidistrikt

- Det foreligger ingen kunnskap lokalt som tilsier at volden mot politiet har endret seg i alvorlighetsgrad. Noen utviklingstrekk tyder på at respekten for politiet har gått ned og særskilt ser vi dette blant enkelte ungdommer i Troms. Dette gir seg uttrykk i økt grad av verbale trusler. Det er grunn til å tro at teknologien har gjort at globale trender og mentaliteter påvirker i større grad lokalt, sier Myrvoll.

Mens i Finnmark politidistrikt er utviklingen skremmende. Det bekrefter Morten Daae, påtaleleder i Finnmark politidistrikt.

- Det er registrert en viss økning av vold mot politiet i Finnmark de siste 15 årene, og vi ser også noe mer av grovere vold. Det er null toleranse mot vold og alle blir anmeldte. Økningen er bekymringsfull, avslutter Daae.

LES OGSÅ: Antall politioppdrag med psykiatri øker: - Et kraftig varsko

Powered by Labrador CMS