Innleggsforfatteren Kristoffer Haakonsen synes det er bekymringsfullt om man på sikt ikke klarer å skape nok engasjement og forståelse rundt forventningene som settes til etaten.
Innleggsforfatteren Kristoffer Haakonsen synes det er bekymringsfullt om man på sikt ikke klarer å skape nok engasjement og forståelse rundt forventningene som settes til etaten.

DEBATTINNLEGG

Har vi rom til å drive ledelse?

Det er i forventningspresset mellom administrasjon og ledelse jeg er redd mange går seg bort.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Vi blir omgitt av resultatavtale, virksomhetsplan og styringsdialog, for å nevne noe. Det stilles klare føringer til politiets prioriteringer og måloppnåelse. Men er vi ledere godt nok rustet til å møte disse forventningene? Spørsmålet er verdt å sette på dagsorden og må sees i sammenheng med stadig tildelte administrative arbeidsoppgaver. Det er i forventningspresset mellom administrasjon og ledelse jeg er redd mange går seg bort. Administrasjon legger blant annet vekt på planlegging, fordeling, kontroll og problemløsning. Ledelse derimot dreier seg om fokuset på kommunikasjon, inspirasjon og skape engasjement, for å nevne noe. Men har vi tid til dette?

Etter omorganisering av distriktene Follo, Romerike og Østfold i 2018 har vi til stadighet blitt pålagt nye arbeidsoppgaver, det siste er behandling av klagesaker som nå settes ut i linja. Argumentasjonen som brukes er for å sikre tilstrekkelig lokal forankring og ansvarliggjøring. På den andre siden ser vi at SVS ikke er resurssatt til å håndtere klagesaksporteføljen, det er derav nærliggende å tenke at distriktet setter arbeidsoppgavene ut i linja for å spare årsverk. Videre ser vi at det er økene krav til dokumentasjon, for eksempel gjennom rapportering i PSV.

Prosessen rundt ansettelser har også medført mer tidsbruk hos den som ansetter, og mye mer kunne vært nevnt.

LES OGSÅ: Forsker på innsatslederne under Gjerdrum-raset

Tilbakemeldinger jeg får som PFPL leder i Øst er at handlingsrommet til å drive ledelse er lite. Det er nødvendige administrative gjøremål som må gå foran.

Det er for meg en bekymring at vi på sikt ikke klarer å skape nok engasjement og forståelse rundt forventningene som settes til etaten. Får vi ikke nok oppslutning rundt målene våre vil vi i større grad bli utsatt for målforskyvning. Vi risikerer at ledere ikke får tilstrekkelig med tid til å påvirke egen kultur. For det er nettopp gjennom dialog, pikettprat og sosiale arenaer at ledere gjennom sin lederposisjon kan være synlige kulturbærere.

Det må legges til rette for at ledere på alle nivåer i organisasjonen vår får tid til å drive ledelse. Dette kan gjøres ved å ha tilstrekkelig med lederstøtte ut på enhetene og klarere prioriteringer.

Politiets strategi 2023-25 viser til strammere offentlige budsjetter som igjen vil medføre strengere krav til prioritering. Hvis vi skal blir bedre til å prioritere, betyr det også at noe må prioriteres ned. Vi trenger en etat som setter ledere i posisjon til å gjøre det de er gode på, nemlig ledelse.

LES OGSÅ: Reagerer på få søkere til politimesterstillingene

Powered by Labrador CMS