Fra første oktober har politifolk igjen lov til å bære ammunisjon i beltet.
Fra første oktober har politifolk igjen lov til å bære ammunisjon i beltet.

Nå kan politifolk bære ammunisjon i beltet

Fra første oktober ble våpeninstruksen endret, og framskutt lagring påbudt. Da ble det også lov å lagre ammunisjon i beltet.

Publisert Sist oppdatert

- Endringen åpner blant annet for at polititjenestemenn, etter retningslinjer fra politidirektoratet (POD), kan bære ammunisjon i beltet, sier Erling Fosse i POD til Politiforum.

Det går fram av et rundskriv fra POD. I våpeninstruksens punkt 2.3.2, står det nå:

«Inntil to magasiner til enhåndsvåpen kan bæres i beltet eller annen forsvarlig måte».

- Rundskrivet er basert på dagens våpeninstruks for politiet. Med henhold til lagring/oppbevaring har man sett hen til våpenloven med forskrifter, og benyttet sikkerhetskravene der så langt det passer for politiet og dennes virksomhet, sier Fosse.

Særskilte hensyn

Han forteller at POD i tillegg har sett til brann- og eksplosjonsvernloven når det gjelder distriktenes hovedlager av ammunisjon.

- Avhengig av størrelsen på eksplosiv mengde i lageret, så kan summen være slik at man må ta særskilte hensyn. Dette kan variere fra distrikt til distrikt, sier Fosse.

I rundskrivet står det også at politiet må forvente en stor økning i antallet kjøretøyer som er tilrettelagt for framskutt lagring, etter hvert som det kjøpes inn nye biler.

«Politimestrene må innføre ordningen med obligatorisk fremskutt lagring så raskt det er mulig, inkludert bæring av ammunisjon», står det i rundskrivet.

Må ha overgangsordning

Det slås også fast at Utrykningspolitiet (UP) må ha en overgangsordning på dette, og at politidirektoratet vil drøfte- og fastsette overgangsordningen i samråd med sjefen for UP.

- Det som er viktig for oss er at både våpen og ammunisjon lagres i henhold til de sikkerhetskravene som nå er satt, og dermed er så utilgjengelig som mulig for uvedkommende. Hvordan politimestrene i hvert distrikt løser dette får være opp til deres vurderinger, sier Fosse.

Den gamle instruksen fra 1989 endres på følgende måte:

I

§ 5 første og andre ledd skal lyde:

Skytevåpen kan medbringes og oppbevares i motoriserte patruljer i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt av Politidirektoratet. Ammunisjon skal oppbevares under forsvarlig tilsyn og kontroll i samsvar med retningslinjer gitt av Politidirektoratet. Bilpatruljer som styres av eller rapporterer til distriktets operasjonssentral skal medbringe skytevåpen, med mindre særlige forhold tilsier en annen ordning.

Skytevåpen og ammunisjon skal etter endt tjeneste tilbakeleveres til fast oppbevaringssted ved det enkelte tjenestested. Under reservetjeneste eller hvor patruljen ved endt tjeneste ikke returnerer til tjenestestedet, oppbevares våpen og ammunisjon i samsvar med retningslinjer gitt av Politidirektoratet.

II

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft 1. oktober 2013. Politidirektoratet fastsetter overgangsregler for iverksettelse av § 5 første ledd siste punktum.

Les hele rundskrivet fra politidirektoratet her.