Fremskrittspartiet har flere ganger gått ut og sagt at Utrykningspolitiet (UP) bør legges ned. Nå skal UP og de andre særorganene evalueres.
Fremskrittspartiet har flere ganger gått ut og sagt at Utrykningspolitiet (UP) bør legges ned. Nå skal UP og de andre særorganene evalueres.

Feller dommen over særorganene i mai

Utvalget som skal se på politiets særorganer, regner med å levere rapporten sin i løpet av mai 2017. Foreløpig har de avholdt to møter.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum skrev i første versjon av denne saken at Politiets Utlendingsenhet (PU) skal holdes utenfor evalueringen. Det er feil, og saken er nå korrigert. Vi beklager dette.

Utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup sier til Politiforum at arbeidet er godt i gang.

– Vi begynte å jobbe i midten av august, og har hatt to møter så langt. Jeg opplever både utvalget og sekretariatet som veldig engasjert og dyktig, og mener vi har gode forutsetninger for å gjøre jobben vår, sier Frøstrup, som til daglig er sjef for Kartverket.

Det regjeringsutnevnte utvalget ble nedsatt i mai i år, og består foruten Frøstrup blant annet av Beredskapstroppens leder Helge Mehus, tidligere politimester Hugo Henstein og politibetjent Tom Roger Norman Paulsen fra Tromsø.

– Utvalget er bredt sammensatt, med både interne og eksterne. Jeg opplever sammensetningen som god og nyttig, og regner med vi kommer til å møtes to ganger til før jul. Før jul vil vi samle fakta, og snakke med en hel del mennesker og institusjoner, mens skrivingen bør være klart omtrent til påsketider. Tanken er å levere i løpet av mai 2017, sier utvalgslederen.

Effektiviseringstiltak

Gruppens mandat er å se på både funksjonen og kapasiteten til politiets særorganer, med tanke om å tilpasse dem den nye politidistriktstrukturen. Utvalget skal blant annet beskrive «ulike modeller for struktur for, og organisering av, særorganene», heter det i mandatet, som også understreker at «minst ett av alternativene skal legge til grunn uendret ressursbruk på området».

Samtidig skal utvalget også «vurdere effektiviseringstiltak og identifisere mulige innsparinger».

– Mandatet er å se på strukturen opp mot Nærpolitireformen, sier Frøstrup.

– Det innebærer at det er en god grunn til å se på særorganene på ny. Et prinsipielt spørsmål er om det bør være særorganer i det hele tatt. Om vi skal ha det, er det spørsmål om ulike modeller. For eksempel om vi skal ha ett stort særorgan for alle distriktene, eller bryte det opp i flere mindre særorganer. I dag ligger også særorganene organisert under Politidirektoratet (POD). Dersom det ikke skal være særorganer, hvor skal da deres ressurser og oppgaver være organisert?

Anne Cathrine Frøstrup.
Anne Cathrine Frøstrup.

Skal sikre faglig uavhengighet

I mandatet understrekes det at det organisatoriske forholdet mellom Justis- og beredskapsdepartementet, POD og Politiets Sikkerhetstjeneste, skal videreføres som i dag. Heller ikke arbeidsdelingen mellom Politiets Utlendingsenhet (PU) og virksomhetene innenfor utlendingsforvaltningen blir berørt, mens Politihøgskolens «faglige uavhengighet» skal sikres.

Også politiets nasjonale beredskapsressurser – Beredskapstroppen, Bombegruppen, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten, som i dag er en del av Oslo politidistrikt – omfattes av utredningen.

«Politiets nasjonale beredskapsressurser […] skal være en felles ressurs for hele landet. Det er i den forbindelse behov for å vurdere om disse ressurser kan utnyttes bedre, til fordel for alle politidistrikt, om den administrative organiseringen endres. Det er videre behov for å vurdere hvilke nasjonale beredskapsressurser norsk politi skal ha i fremtiden, og innretningen på disse», står det skrevet i mandatet.

Drar utenlands

Utvalget skal ifølge mandatet beskrive og vurdere både hvordan særorganene og politiets nasjonale beredskapsressurser i dag ivaretar sine oppgaver, beskrive hva som skal kjennetegne et særorgan, og hvilke oppgaver og ansvar som bør håndteres av et særorgan. Frøstrup sier utvalget ønsker å gå bredt til verks, og også se på særorganenes rolle i samfunnet.

– Vi tenker å se på hele verdikjeden, sier Frøstrup, og fortsetter:

– Derfor har vi laget en interessentanalyse, som omfatter mange aktuelle organisasjoner og institusjoner vi ønsker å snakke med. Den inneholder alt fra øvrige etater og virksomheter i politiet, som politidistriktene, POD og PST, og i tillegg Finanstilsynet, Skattedirektoratet og Trygg Trafikk, for å nevne noen. Vi er i gang med å snakke med folk nå.

Utvalget skal også se på hvordan politiet i Sverige, Danmark og Finland har organisert seg.

– Vi har også fått innspill om at vi bør se på Nederland, legger utvalgslederen til.

Etter jul skal utvalget etter planen rendyrke problemstillingene og jobbe mot å konkludere, før de endelige anbefalingene kommer når de legger fram sin rapport i form av en Norsk offentlig utredning (NOU) på vårparten.