23,18 eller 15?

Blir det 23, 18 eller 15 politidistrikter i framtida? Det er i hvert fall de tre skisserte modellene i Resultatreformen, som nå er ute på høring. Fristen er bare 8 uker.

Publisert Sist oppdatert

Reformen gjelder fem hovedområder: I tillegg til ny distriktsstruktur, omhandler den også bygg og anlegg, innkjøpsfunksjoner, bruk av flere sivilt tilsatte i etaten, sentralisering av lønn- og regnskap og internadministrative funksjoner i etaten.

Tre modeller

POD har vurdert tre ulike modeller for framtidas politidistriktsstruktur. Alternativene er basert på et sett av kriterier som det er stor enighet om er dekkende og riktige for hvilke krav som bør stilles til et distrikt. I tillegg til modellene med enten 23, 18 eller 15, har direktoratet vurdert konsekvensene av å beholde dagens 27.

18 tilsvarer omtrent en "fylkesmodell". Det tyngste fylket å endre, er Akershus, med tre politidistrikter som nærmest omkranser Oslo. Ingen modeller går på å øke Oslo til en større koloss.

POD er tydelige på at dess flere distrikter som slås sammen, desto større blir den økonomiske gevinsten. Det frigjøres 60 årsverk ved nedleggelse av fire politidistrikter, mens tallene er 153 dersom antallet blir 18 og 211 dersom vi får bare får igjen 15 distrikter i Norge.

Disse tallene baserer seg på politioperativt personell fra Operasjonssentralene, administrativt personell og noen lederstillinger.

Imidlertid vil sammenslåinger føre til store omstillingskostnader, både til IKT, samband, telefoni m.m. Bare omstillingskostnadene til IKT er antatt å koste mellom 150-200 millioner kroner.

POD mener større politidistrikter vil være mer slagkraftige - både økonomisk og ressursmessig. Større distrikter gir større handlingsrom, men også lengre reisevei. Det vil være behov for å vurdere endringer i politimesterrollen og rollen som driftsenhetsleder dersom landet nå endrer sin politiprofil.

Til "Syden"?

Resultatreformen var en del av debattene på PFs landsmøte i Alta. Fordi arbeidet rundt reformen har vært lukket, var den totalt ukjent for de aller fleste i salen. PODs oversendelse av rapportene til Justisdepartementet skjedde imidlertid idet landsmøtet tok til, slik at delegatene kunne sette deg inn i deler av forslagene.

PF-leder i Troms, Per Øyvind Skogmo, sa det ganske treffende: - I forslaget fremgår det at Troms politidistrikt skal slås sammen med Midtre Hålogaland politidistrikt. Da jeg var liten, brukte vi å dra på ferie dit. Det sier litt om avstandene.

- Det er fortsatt for mange småkonger i politidistriktene som tenker for mye på seg og sitt, ikke på samarbeid, sa PF-leder Arne Johannessen.

Han mener Stortinget detaljstyrer Storberget i for stor grad, og at denne detaljstyringen ser ut til å forplante seg videre til Killengreen som igjen detaljstyrer politimestrene i for stor grad.

- Hvilket rom har lederne våre til å være gode ledere, handlekraftige, og som løftes opp i stedet for å brytes ned når de er ute i media og setter dagsorden? spurte han.

- Skal vi være med på rasjoneringsgevinster, skal vi via Hovedtariffavtalen ha ut vår andel. Vi gir ikke vekk gevinster, proklamerte han.

Statssekretær Terje Moland Pedersen sa at dette ikke skal være en strukturdebatt, og at prosessene skal forankres lokalt i distriktene. Det betyr at politiet nå har noen hektiske uker på seg til å si sitt om forslagene.

Forslagene

POD har vurdert konsekvensene av å beholde dagens struktur. Det vil i så fall bety at en del distrikter ikke vil være bærekraftige. Spesielt vil eventuelle budsjettkutt være umulig å håndtere for de minste politidistriktene. Dagens struktur vil få negative konsekvenser, og gi for dårlig kvalitet på politiproduktet som helhet, mener POD.

Ett er sikkert: Forslagene om at Søndre Buskerud pd og Nordre Buskerud slås sammen, at Vestoppland pd og Gudbrandsdal pd slås sammen og at Follo pd og Østfold pd slås sammen, går igjen i alle modellene.

Powered by Labrador CMS