Kræsjlanding for helikopterberedskapen

Publisert Sist oppdatert

Bistands- instruksen

§9. Alminnelig bistand

Med alminnelig bistand menes følgende typer bistand:

a) bistand med transport og annen administrativ bistand, herunder bistand i form av særskilt teknisk kapasitet eller kompetanse som Forsvaret innehar, som ikke direkte involverer den militære bistandsenhet i den politioperative oppgaveløsning,

b) bistand i forbindelse med ulykker (herunder søk etter personer som antas å være omkommet), naturkatastrofer og liknende situasjoner og

c) bistand i forbindelse med uskadeliggjøring eller fjerning av eksplosiver og liknende.

§13. Håndhevelsesbistand

Forsvaret kan bistå politiet:

a) med ettersøking og pågripelse av farlige personer når det er nødvendig for å avverge nærliggende fare for noens liv eller helse. Den militære innsatsen skal som hovedregel konsentreres om vakthold, sikring og dekning, mens politiet bør foreta den aktive pågripelsen.

b) ved fare for anslag av omfattende eller særlig skadevoldende karakter rettet mot vesentlige samfunnsinteresser og til forebyggelse og bekjempelse av slike, herunder kan Forsvaret blant annet bistå politiet i forbindelse med vakthold og sikring av objekter og infrastruktur.

---

Slik gjøres det i praksis

Alminnelig bistand fra Forsvaret til politiet

Rene transportoppdrag av administrativ karakter.

❶ Transportbehov oppstår.

❷ Politidistriktet spør Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) om bistand.

❸ FOH vurderer henvendelsen om bruk av Forsvarets helikoptre eller Redningshelikoptre. Politiet har prioritet på helikoptrene etter rednings- og ambulanseoppdrag, og etter Forsvarets behov. Ved ok, har FOH krav til å bistå politiet innen to timer, for redningshelikoptre er responstiden 15 minutter etter at ok er gitt.

❹ Helikopteret flyr til avtalt bestemmelsessted for å plukke opp politiet.

❺ Helikopteret flyr videre til hendelsesstedet. Helikopteret må ta av og lande på et trygt sted.

Antatt tidsbruk: Høyst usikkert. I beste fall tar det nær tre timer å nå frem.

Håndhevelsesbistand

En situasjon der politiet har behov for militære mannskaper og kapasiteter ut over det å transportere politifolk.

❶ Skarp situasjon oppstår.

❷ Politidistriktet spør FOH om bistand til transport og eventuelt innsetting av mannskap i en skarp situasjon. Kan også be om å få bruke militært helikopter som skarpskytterplattform.

❸ Anmodning sendes Politidirektoratet som vurderer saken, og sender den videre til Justisdepartementet, som også vurderer saken.

❹ Hvis ikke anmodningen blir avslått av Justisdepartementet, sendes den videre til Forsvarsdepartementet, som vurderer saken.

❺ Hvis ikke anmodningen blir avslått av Forsvarsdepartementet, går den videre til FOH, som har krav om å stille helikopter i løpet av to timer.

❻ Politiet får svar om at anmodningen vil bli tatt til følge.

❼ Forsvaret ankommer med ressurser som forespurt.

Antatt tidsbruk: Høyst usikkert. Alt mellom tre timer til dager.