Vidar Refvik, assisterende politidirektør, svarer Politiforums redaktør
Vidar Refvik, assisterende politidirektør, svarer Politiforums redaktør

Lime-saken har vært prioritert av sentral politiledelse

Redaktøren av Politiforum er på ville veier når han påstår at behandlingen av Lime-saken i sentral politiledelse står til stryk, og mer enn antyder at Politidirektoratet har stukket penger som skulle til distriktet i egne lommer.

Publisert Sist oppdatert

Samfunnet forventer at politiet etterforsker store og kompliserte saker. Det er derfor svært positivt at daværende Romerike politidistrikt tok på seg Lime-saken, vel vitende om at det var en stor og krevende sak å etterforske. Saken er av politidistriktet løst på en god og forbilledlig måte, og ledelsen og de ansatte i politidistriktet har nedlagt stor arbeidsinnsats. Men det er ikke slik at Romerike ikke har fått støtte fra Politidirektoratet i etterforskingen av saken.

LES KOMMENTAREN FRA POLITIFORUMS REDAKTØR: Svakt av POD i Lime-saken

Ikke forespeilet full dekning

POD har aldri forespeilet at Romerike politidistrikt skulle få dekket alle sine utgifter i forbindelse med Lime-saken. Men direktoratet har sørget for at distriktet har fått betydelig ekstraordinært tilskudd på bakgrunn av Lime-saken. I tillegg har politidistriktet vært et av de politidistriktene som har fått størst økning i sin driftsbevilgning de siste årene.

Politidistriktet ble tilført et betydelig antall millioner fra Samordningsorganet. Romerike er for øvrig et av de distriktene som har fått tilført mest midler fra Samordningsorganet i de årene organet har eksistert. I tillegg har distriktet fått bistand fra andre politidistrikter og særorgan, og samarbeidet godt med andre aktører som Skatteetaten og NAV. Som omtalt i artikkel om Lime saken i Politiforum, oppfordret politidirektøren politidistriktene og særorganene til å bidra i etterforskningen, noe de også gjorde. Det er imidlertid riktig at politidistriktet selv har gjennomført den avsluttende delen av etterforskning og ført sakene for domstolen. Vi har forståelse for at en sak med så mange parter involvert krever betydelige ressurser når sakene føres for domstolen.

Penger til uforutsette utgifter

POD setter i dag, som tidligere, av et beløp som reserve for politidistrikt som har store uforutsette utgifter og som det ikke har vært mulig å planlegge med ved årets begynnelse. POD kunne ha satt av vesentlig mer penger for å støtte distrikter som tar store saker og dermed har behov for tilskudd. En større avsetning sentralt for et slikt formål, ville imidlertid ført til lavere driftsbevilgning for politiet all den tid den årlige bevilgningen ligger fast.

Som oftest er det de mindre politidistriktene som blir tilført midler i saker hvor distriktet ikke kan forventes å klare å dekke kostnadene innenfor eget budsjett. Normalt forventer man at store politidistrikt klarer å løse også store saker innenfor eksisterende rammer, særlig når de ved årets begynnelse kan planlegge ressursinnsatsen.

Ikke brukt internt

Redaktøren i Politiforum mer enn antyder at POD er blitt fristet til å bruke pengene fra den den sentrale avsatte potten som kan fordeles etter ekstraordinære behov. Disse pengene er ikke benyttet til drift av POD, men kun til det de er avsatt til: Å støtte politidistriktene!

Forventer prioritering

Flere har ment at politidistriktene vil vegre seg for å påta seg store saker på bakgrunn av Lime-saken. Jeg forventer og har tillit til at politimesterne legger faglige vurderinger til grunn når de vurderer hvilke saker de går inn i ut fra de prioriteringer som foreligger. Samtidig er det viktig at det settes av tilstrekkelig ressurser, slik at saken kan etterforskes med nødvendig kraft og fremdrift.

Romerike politidistrikt ble fra nyttår en del av Øst politidistrikt. Politireformen har redusert antall politidistrikter fra 27 til 12. Større politidistrikter gjør at politidistriktene nå er bedre i stand til å håndtere store saker.