Politistasjonen i Finnmark.
Politistasjonen i Finnmark.

Strømsjokk for Finnmark politidistrikt

Spotprisen for strøm har sunket i Nord-Norge siden 2021. Likevel har de nordlige politidistriktene fått en kraftig kostnadsøkning. Finnmark politidistrikt peker på at PFTs strømavtale slår skeivt ut.

Publisert Sist oppdatert

I et år med høye strømpriser, har også politidistriktenes strømutgifter økt. Så langt i år har politidistriktene allerede hatt høyere energikostnader enn hele 2021. Energikostnadene inkluderer både strøm og nettleie, gass og fjernvarme.

Samlet hadde politidistriktene drøyt 79 millioner kroner i energikostnader i hele fjoråret, mens kostnaden fra januar til og med september i år er over 131,4 millioner kroner.

Selv om strømprisene har skutt i været i Sør-Norge, er det imidlertid Finnmark politidistrikt som har hatt høyest kostnadsøkning: Fra 2,5 millioner kroner i hele 2021 til over 4,9 millioner til og med oktober i år.

Kontrasten er størst fra juli 2021 til juli 2022: Mens gjennomsnittlig strømpris i Finnmark sank fra 22,85 til 1,92 øre/Kwt, økte energikostnadene til Finnmark politidistrikt fra 154.000 kroner til 557.000 kroner. Det tilsvarer en økning på hele 260,9 prosent.

På spørsmål om hva som er bakgrunnen for denne store kostnadsøkningen, svarer distriktet følgende:

«Dette er sterkt knyttet til politiets strømprisavtale, som slår skeivt ut for Finnmark. I tillegg ligger mye av energitiltakene til PFT.»

Se graf over strømutgifter i ditt distrikt lenger ned i saken!

Betaler mer enn spotpris

Thale Kalbakk, senioringeniør for energi i Politiets Fellestjenester (PFT), forklarer at Finnmark politidistrikt har rett i at strømprisavtalen slår skjevt ut for dem.

– I 2019 inngikk politiet en rammeavtale med Ishavskraft, der vi har en systemprisavtale. Hensikten var å sikre like og forutsigbare strømpriser over hele landet. I denne avtalen blir kraftprisen for hvert politidistrikt gjennomsnittet av spotpris time for time de fem prisområdene i Norge, multiplisert med forbruket i det enkelte distrikt. Strømforbruket i de nordlige politidistriktene utgjør rundt 20 prosent av politiets totale forbruk, sier Kalbakk.

Hun legger til at da politiet inngikk denne avtalen var det relativt små forskjeller på spotprisen i de ulike prisområdene.

– I 2022 opprettet imidlertid Norge de siste av en rekke strømforbindelser til Europa, som gjorde at spotprisene i Sør-Norge økte kraftig. Det er som kjent ingen kabelforbindelse mellom prisområdene i sør og nord. Med politiets systemprisavtale får dermed politidistriktene som hører til de nordlige prisområdene vesentlig dyrere strømpriser enn de ville fått med de lokale spotprisene i disse områdene. Strømforbruket belastes over det enkelte politidistrikt sitt budsjett, og dermed slår dette uheldig ut for politidistriktene i nord, sier hun.

– Gjelder dette kun for Finnmark, eller også ande nordlige politidistrikt?

– Denne situasjonen gjelder for politidistriktene som ligger i prisområder som ikke har strømforsyning til Europa. Med systemprisavtalen er strømprisene for distrikter sør for Trøndelag noe lavere enn de ville vært i et fritt marked, sier Kalbakk.

Strømutgiftene vil snart bli lavere for de nordlige politidistriktene også, sier hun. Fra 2023 avvikler politiet strømprisavtalen, og går over til en modell med spotpris i det lokale markedet.

– Dette vil gjøre at hvert politidistrikt får strømpriser i henhold til det lokale prismarkedet, sier hun.

Kalbakk legger til at PFT gjennomfører energiøkonomiseringstiltak (ENØK) i nært samarbeid med de enkelte politidistriktene.

– Finnmark har kommet lengst, og er et foregangsdistrikt i så måte, med stort engasjement for ENØK-tiltak. Her har PFT dermed kunnet gjennomføre en fullstendig kartlegging av behovet og mulighetene for energitiltak. På bakgrunn av dette er vi i full gang med konkrete tiltak lokalt på de enkelte tjenestestedene, sier Kalbakk.

Jan Rudi Pedersen, leder for virksomhetsstyring i Finnmark politidistrikt, er fornøyd med at PFT fra 2023 går over til en strømprisavtale for politidistriktene, med spotpris i det lokale markedet.

– Ut fra dagens prisnivå på strøm i Nord-Norge, er vi fornøyde med å gå over til en spotprisavtale. Dette gir oss muligheten å benytte de innsparte kostnadene til å gi bedre tjenester til innbyggerne i Finnmark, sier Pedersen. Høyere strømutgifter

Høyere strømutgifter

Troms politidistrikt har også opplevd en sterk økning i energikostnadene fra i fjor til i år: Fra 2,5 millioner kroner i hele 2021 til 3,8 millioner kroner hittil i 2022.

Gøril Heitman, leder for stab for virksomhetsstyring i Troms, forklarer at dette i hovedsak skyldes høyere energipriser i 2022 enn i 2021, men også en marginal økning av forbruket.

– Så vidt jeg kan se er cirka 99 prosent av kostnadsøkningen relatert til høyere energipris, sier Heitman.

– Har dere iverksatt noen strømsparingstiltak?

– Det er iverksatt noen tiltak som varmepumpe, isolering/skjerming og sentralstyring av varme på noen av våre lokasjoner, sier hun.

I likhet med Finnmark hadde også Troms politidistrikt mye høyere energikostnader i juli i år, sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen var 119,9 prosent. Heitman forklarer at utgiftshoppet i juli også i hovedsak skyldtes høyere energipris.

– Håndterer dere strømutgiftene innenfor budsjettet dere allerede har, eller er dette krevende?

– Vi håndterer strømutgiftene innenfor budsjettet. Men det blir som med alt annet et spørsmål om prioriteringer og handlingsrom til å gjøre annen aktivitet, sier hun.

– Hva tenker dere om at man fra 2023 går over til en strømprismodell hvor man betaler spotpris i området?

– Overgangen til spotpris vil for Troms politidistrikt isolert sett føre til strømpriser på linje med det de har vært før strømkrisen, sier hun.

LES OGSÅ: Plasserer politihelikopter ved russergrensa


Powered by Labrador CMS