Ønsker obligatorisk utdannelse for alle

Arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere.

Publisert Sist oppdatert

Arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere ønsker nå at alle med begrenset politimyndighet må ha obligatorisk utdannelse. Og de får politisk støtte fra flere hold.

Flere av politiets oppgaver kan gjennomføres av ansatte med begrenset politimyndighet. Arrestforvarere ivaretar innsatte i arrester og forestår transport av varetektsfanger til ulike fremstillinger. Transportledsagere fører tilsyn med klienter i internat, ledsager asylsøkere og bortviste utlendinger, samt foretar utreisekontroll og transittjeneste. Grensekontrollører foretar inn og utgående grensekontroll for å ivareta Schengenlandenes regelverk og interesser. De skal bidra til å avdekke ulovlig innvandring og grenseoverskridende kriminalitet.

I en nylig fremlagt NOU (Et ansvarlig politi) kommer det frem at det foreslås at Politihøgskolens utdanningsbehov må styrkes.

- Utvalget vil foreslå at Politihøgskolens utdanning beregnet på blant annet arrestforvarere gjøres til et obligatorisk krav for å kunne autoriseres til arbeid som arrestforvarer.

Utrygge

For at ansatte med begrenset politimyndighet skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende og forsvarlig måte, er det behov for å gjøre denne utdanning obligatorisk, der den er rettet mot de aktuelle kompetansebehovene. Utdanningen skal videreutvikle studentenes kompetanse innenfor arbeidsområdene og bidra til bevisstgjøring vedrørende ansvar og plikter forbundet med begrenset politimyndighet.

Dagens utdanningstilbud/studie er organisert i flere samlinger med obligatoriske arbeid mellom samlingene. Studiet gir 15 studiepoeng. Siden oppstarten av dette studiet i 2007, så er det i overkant av 50 personer som har gjennomført studiet. Tilbakemeldingene har vært meget positive.

- Målet med dette studiet er helt tydelig. Etter endt utdanning skal studentene ha tilegnet seg økt innsikt i egen rolle og funksjon slik at de er i stand til å utføre sine oppgaver på en reflektert og kunnskapsbasert måte der hensynet til rettssikkerhet og personvern ivaretas, sier Jan Berg som har vært fagansvarlig på Politihøgskolen, og legger til:

- Jeg mener helt klart at dette studiet bør gjøres obligatorisk for å bli godkjent som arrestforvarer, grensekontrollør eller transportledsager i politiet. I dag er kravet minimum et 40-timers kurs. Det handler tross alt om å følge seg trygg på arbeidsoppgavene og at rettsikkerheten blir ivaretatt. Jeg kjenner til flere eksempler på personer som ikke føler seg trygge nok i jobbsammenheng rett og slett fordi de ikke har nok utdannelse/kompetanse innenfor dette området.

Til sammenligning har sikkerhetsbransjen et utdanningskurs på rundt 90 timer for å bli godkjent som vekter.

Ifølge Jan Berg jobber nå et utvalg i regi av Politihøgskolen med å videreutvikle dagens studie.

Bør honoreres

Justispolitisk talsmann i Fremskritts­partiet og nestleder i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen, mener alle som har gode ideer bør honoreres.

- Hvis det er sånn at flere personer i denne yrkesgruppen føler seg utrygge på jobb, mener jeg det gjøres noe med det. Derfor bør landets politimestere kartlegge hvor stort dette problemet er, og løse det deretter, sier Jan Arild Ellingsen.

Elisabeth Aspaker fra Høyre, som også sitter i justiskomiteen, er krystallklar på hva hun mener om denne saken.

- Dette er helt i tråd med hva vi har sagt i mange år. Vi ønsker flere sivile med utdanning inn i politiet. Jeg synes det nesten er uforsvarlig at det nærmest ikke kreves utdanning for å jobbe som arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere i politiet. Høyre har tatt opp dette flere ganger, og jeg mener dette utdanningstilbudet bør bli obligatorisk så raskt som mulig. Når det er flere mennesker i denne yrkesgruppen som føler seg utrygge på jobb, må det gjøres fornuftige grep for å unngå slike situasjoner, sier Elisabeth Aspaker.

Thomas Breen i Arbeiderpartiet ønsker en så høy kompetanse som mulig for de sivilt tilsatte i politiet.

- I utgangspunktet høres dette positivt ut. Men det er selvsagt et spørsmål om kapasiteten ved Politihøgskolen samt det økonomiske perspektivet i saken. Det er også viktig å understreke at det er arbeidsgivers plikt at ansatte føler seg trygge på jobb, sier Thomas Breen.