Antall straffesaker nær halvvert

Viser tall fra en rekke domstoler.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer.

Flere domstoler har den senere tiden meldt om en kraftig nedgang i antall straffesaker de mottar fra politiet.

- Antall saker brakt inn for Senja Tingrett er halvert sammenlignet med tidligere år. Hva skjer i politiet, spør sorenskriver i Senja, Svein Eikrem.

Han etterlyser flere narkotikasaker i et intervju i avisen Nordlys.

- Det generelle inntrykket er at vi har mottatt færre saker fra politiet når det gjelder alle former for kriminalitet - t­yveri, vold og sedelighet, sier Eikrem.

Han mener nedgangen i a­ntallet s­aker som gjelder tyveri og h­eleri har sammenheng med den store nedgangen i antallet narkotikasaker.

- Ransakelser i boliger og biler i narkotika­saker resulterer ofte i at det også gjøres beslag i tyvegods eller verdier som avslører helerivirksomhet, sier Eikrem.

Lensmann Arnold Nilsen i Lenvik er ekstremt misfornøyd med situasjonen. Politiet hadde de fem første månedene i fjor 68 narkotikasaker. Hittil i år er det 37.

- Nedgangen i antall narkotikasaker s­kyldes at tjenestemenn ikke lenger er villige til å stille fritiden til d­isposisjon for arbeids­giver. Narko­saker fordrer at politiet er villig til å jobbe intensivt og utenfor arbeidstid når forhold avsløres, sier Nilsen.

- Jeg håper politi og stat klarer å bli enige om hvordan norsk politi skal jobbe framover, sier lensmannen.

19 prosent nedgang

Domstoladministrasjonen melder om stadig nedgang i antall saker tilsendt fra politiet som en generell trend for de fleste av landets domstoler. De fem første månedene i år sammenlignet med 2008 viser nedgang i straffesaker for 61 av landets domstoler, mens bare 19 melder om en svak økning. I år har det i perioden blitt sendt 6299 straffesaker fra politiet til pådømmelse, mens det for samme periode i 2007 ble registrert, 7754 saker. Altså en nedgang på 1455 saker eller 19 prosent.

Domstolene med størst prosentvis fall i antall tilsendte saker er tingrettene i Øvre Romerike, Drammen, Stavanger, Sunnmøre, Vesterålen og Østfinnmark. Alle har mottatt nær en halvering av antall straffesaker sammenlignet med tidligere år.

Bekymret for politiets vilje og evne

Tingrettsdommer Kjetil Gjøen bekrefter at Sunnmøre tingrett har fått inn færre meddomsrettssaker til pådømmelse de første fem månedene i 2009 sammenlignet med de tre forutgående år.

- Dette er i samsvar med utviklingen i landet forøvrig. For å få et riktig bilde må en imidlertid ta hensyn til et økende antall tilståelsessaker. Det er også naturlig at tallene varierer noe fra år til år. Men jeg er likevel bekymret over at politiet nå totalt sett synes å sende stadig færre straffesaker til tingrettene for pådømmelse. Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, eller at forklaringen kan ligge i økt bruk av alternative reaksjonsformer. Bekymringen retter seg derfor mot politiets evne og vilje til å effektivt følge opp alvorlige straffesaker overfor domstolene, sier Gjøen.

Samtidig viser tall fra politidistriktene en nedgang på 32 prosent i antall førerkortbeslag. Tidligere i år ble det kjent at politiet i fjor henla 2400 straffesaker med kjent gjerningsmann.

- Blir ikke bedre før konflikten er løst

I fjor ble det bråstopp i den gode fremgangen som politiet over flere år har vist.

- Hvis nedgangen skyldes politiets vern om sin fritid og økonomiske ressurser, vil ikke virkemidler som tilsyn, direktiver og pålegg om prioriteringer ha noen virkning, ifølge Riksadvokaten.

- Det blir ingen bedring før konflikten er løst, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Nå har hun fått fullmakt fra regjeringen til å forhandle med Politiets Fellesforbund om hva som skal til for å bringe motivasjonen tilbake til politifolkene til å stå på som før.

Narkotikasatsing eller trygg skolevei?

Etter påske har politiet etter sterkt press flyttet mannskap til patruljering langs Akerselva og narkotikasalget flere steder i Oslo.

- Våre mannskaper har ingenting i mot å bidra til å redusere kriminaliteten på Grünerløkka, men det får konsekvenser på andre områder. Konkret betyr det at vi i mindre grad er til stede på skoleveier og ulykkesutsatte strekninger. Jeg har fått mange henvendelser fra medlemmer som har reagert på at det fremstilles som om vi ikke gjør jobben vår på grunn av konflikten. Årsaken ligger i den generelle mannskaps og ressursmangelen skapt av andre enn oss. Vi skulle så gjerne utført så mye mer, men det er en betydelig disharmoni mellom antall oppgaver og antall hoder, sier tillitsvalgt ved trafikkorpset ved Oslo politidistrikt Frank Halse.

Men justisminister Knut Storberget har tidligere truet med en forskrift for å varig unnta politiansatte fra å dra nytte av beskyttelse mot helseskadelig arbeid. Noe som trolig er lovstridig i henhold til ILO-konvensjonen - som er internasjonale bestemmelser som regulerer hvordan arbeidstakere skal unngå å være fritt vilt for arbeidsgivere.

I skrivende stund pågår forhandlinger mellom POD og PF. Mange håper den langvarige konflikten kan gå over i normaltilstand. Ikke minst de som rammes av at politiet innenfor ordinær arbeidstid ikke er rustet til å gjøre jobben som forventet.