MDG: Nasjonal talsperson for MDG, Une Bastholm.
MDG: Nasjonal talsperson for MDG, Une Bastholm.

Mener justisministeren må komme lokalbefolkningen i Ski, Oppegård og Oslo bedre i møte

MDG mener beredskapssenter på Taraldrud ikke må skape utrygghet eller helsefarlig støy verken for store eller små beboere.

Publisert

Et gjennomsnitt av de siste ukes meningsmålinger, sammenlignet med forrige uke, viser at Miljøpartiet De Grønne er over sperregrensen med 4,5 prosent. Dessuten ligger MDG an til å få sin aller første Buskerud-representant inn på Stortinget, ifølge en måling som Sentio har gjort for NRK Buskerud.

Nasjonal talsperson for MDG, Une Bastholm mener blant annet at det ikke er tid om omkamp om Taraldrud, men at beslutningsprosessen, hensyn til støy og samarbeidet med kommuner og lokalmiljø er kritikkverdig.

Hvordan vurderer dere tilstanden i norsk politi?

– Vi er først og fremst stolte av det politiet vi har i Norge. Vi har vært mot nærpolitireformen, og er bekymret for om politiet vil kunne opprettholde nødvendig lokalkunnskap og tilstedeværelse uten fysisk tilstedeværelse. Vi mener allikevel at det er fornuftig å se hvordan reformen fungerer i praksis før vi gjør nye justeringer.

Hva er politiets største utfordringer i årene som kommer?

– Vi er glade for at den generelle trenden er at kriminaliteten synker. De utfordringene vi likevel har, må vi ta på alvor. Norsk politi er gode på forebygging, og dette er viktig for De Grønne å ivareta framover. En av våre hovedbekymringer med politireformen er at forutsetningene for dette arbeidet skal svekkes. Politiet må fortsatt få anledning til å være fysisk tilstede i miljøene de skal drive forebyggingsarbeid i. Seksuell vold, kriminalitet mot dyr og også økonomisk kriminalitet (skattetilpasning m.m.) er områder som må prioriteres framover. Utfordringer i Norge som påvirkes av store økonomiske forskjeller i verden, som menneskehandel, tvangsprostitusjon og ekstremisme, er en annen stor utfordring for oss som samfunn. Det samme er hatefulle ytringer og trusler på internett. Her vil politiets rolle være avgjørende, både når det gjelder forebygging, håndtering, informasjon til befolkningen og oss politikere, og samarbeid med andre aktører. Det endrede kriminalitetsbildet med mer nettkriminalitet er også utfordrende, men informasjonsteknologien gir samtidig nye muligheter til å nå ut til befolkningen på nett, noe politiet har vært flinke til å benytte seg av i kampanjer som Kjernekar og Hvor lite skal du finne deg i. Norsk og internasjonal miljøkriminalitet får lite oppmerksomhet i norske medier, og De Grønne mener at dette bør løftes høyere.

Har politiet nok økonomiske ressurser?

Dette mener partiene om politiet

Politiforum har stilt alle partiene som sitter på Stortinget eller ligger an til å bli stortingspartier flere spørsmål om politiet.

Fram mot valget vil vi publisere svarene fra følgende partier.

– Vi ville prioritert politiets økonomiske ressurser annerledes enn sittende regjering – mer til forebygging og tilstedeværelse og mindre til utsendelse av asylbarn. Vi vil også avkriminalisere brukerdoser av narkotiske stoffer, slik at vi kan hjelpe flere, og politiet kan prioritere å få tak i bakmenn og hindre rekruttering til kriminelle miljøer. I vårt alternative statsbudsjett har vi også økt politiets driftsutgifter til arbeid mot menneskehandel og kriminalitet mot dyr, miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet, sistnevnte blant annet gjennom styrking av Økokrim. Vi tror det blir stadig viktigere for samfunnet, men også viktig for legitimiteten til politiet, at vi sikrer mer ressurser også til å etterforske skattetilpasning og økonomisk kriminalitet, som innebærer store svik mot fellesskapet. Vi vil sørge for at politiet har ressurser nok til å gjennomføre nødvendige samhandlingsøvelser med Forsvaret, Sivilforsvaret og andre nødetater, og tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom de ulike beredskapsetatene i håndteringen av naturkatastrofer.

I hvilken grad mener dere Nærpolitireformen oppnår å komme nærmere befolkningen og gjøre politiet mer effektivt?

– Vi stemte mot den såkalte nærpolitireformen fordi vi fryktet at den ville føre til dårligere muligheter for viktig forebyggende politiarbeid, og i verste fall også dårligere responstid for politiet. Politifolk som både er lokalkjente og kjent av de lokale er mer effektive, og skaper en nærhet som er viktig i det forebyggende arbeidet. Vi er derfor tvilende til om det å fjerne politiet fra lokalsamfunnene har den ønskede effekten. Det er en forutsetning for rettsstaten at folk i hele landet skal kunne stole på at politiet er der når de trenger hjelp.

Ønsker partiet å gjøre endringer reformen, eventuelt hvilke endringer?

– Når et flertall på Stortinget nå har bestemt å gjøre det på denne måten, vil vi ikke ta til orde for nye endringer før konsekvensene av reformen evalueres, slik at eventuelle nye endringer sikrer best mulig tjenester og helst under bred politisk enighet. Reformer tar jo i seg selv tid og ressurser.

Hva bør gjøres for å sikre forebygging og tilstedeværende politi framover?

– Vi mener at forebygging må vektlegges sterkt, og at denne vektleggingen må forankres i styringsdialogen mellom direktoratet og politisk ledelse. De politifaglige vurderingene av hvordan politiets forebyggingsarbeid best utføres bør ligge hos politiet. Men forebygging skal være høyt prioritert, og det er et politisk ansvar å sørge for at de ulike etatene som samarbeider om forebygging av ulike typer kriminalitet har tilstrekkelige ressurser. 

Hvilken framtid har Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet som egne særorganer?

– Dette vil vi ta stilling til når det kommer til behandling i Stortinget. 

Bør politiet bevæpnes som følge av terrortrusselen, og hvorfor/hvorfor ikke?

– Ikke som en generell regel, kun i særlige og tidsavgrensede tilfeller. Miljøpartiet De Grønne er mot generell bevæpning av politiet. Vi ønsker å opprettholde dagens sivile preg på politiet, og er stolte av å bo i et land der politiets autoritet er forankret i folks tillit til politiet, og der et politi med store og komplekse ansvarsoppgaver svært sjelden avfyrer skudd. Det finnes altfor mange land i verden der befolkningen frykter politiet mer enn å respektere dem. Vi vil ta vare på den norske måten å være politi på.

Er partiet fornøyde med at politiet ser ut til å nå to politifolk per tusen innbyggere i 2020, eller ønsker dere å revurdere målsetningen?

– Vi har ikke programfestet et måltall, og er generelt skeptiske til overdreven kvantitativ målstyring. Det er mange andre ting enn antall politifolk per tusen innbyggere som avgjør om politiet i Norge har det de trenger for å gjøre en god jobb. Samtidig er det viktig at det finnes nok politifolk i hele landet, og det er bra at vi har flere politifolk enn før.

Hvor viktig er det å realisere politiets beredskapssenter på Taraldrud, slik planene foreligger?

– Vi er bekymret for dagens beredskapssituasjon og har på tidspunktet ikke planer om en omkamp om Taraldrud, selv om vi mener beslutningsprosessen, hensyn til støy og samarbeidet med kommuner og lokalmiljø har vært kritikkverdig. Det er viktig å ha et beredskapssenter i kort avstand til sentrale terrormål, men vi mener det er en forutsetning med tilstrekkelig innbygging og lydisolering, og en bør se på muligheten for å gjøre støyende aktivitet og øvelser andre steder. Vi kommer til å se nøye på de mer detaljerte planene og følge prosessen. Justisministeren må komme lokalbefolkningen i Ski, Oppegård og Oslo bedre i møte og sørge for at senteret ikke skaper utrygghet eller helsefarlig støy verken for store eller små beboere i området.

Er partiet fornøyd med politiets tilrettelegging for å samlokalisere nødetatenes operasjonssentraler?

– Det er generelt bra at operasjonssentralene samlokaliseres, og det er avgjørende for befolkningens trygghet med et godt samarbeid mellom de ulike nødetatene. Også her er det nødvendig å ha ansatte med lokalkunnskap om områdene de har ansvar for, og det må ivaretas i samlokaliseringsprosessen.

Har du en appell til politivelgerne før valget?

– Trygge, sterke og levende lokalsamfunn er i hjertet av De Grønnes visjon for Norge. Vår daglige trygghet avhenger av jobben dere gjør, og av at folk fortsetter å stole på dere og opplever politiet som tilgjengelige og rettferdige. Vi skal gjøre det vi kan for at dere får gode arbeidsforhold, slik at dere kan fortsette å gjøre jobben like godt. Takk for innsatsen! 

Powered by Labrador CMS