RØDT: Mari Eifring er partisekretær i Rødt og 3. kandidat til Stortinget for Rødt i Oslo. FOTO: Rødt
RØDT: Mari Eifring er partisekretær i Rødt og 3. kandidat til Stortinget for Rødt i Oslo. FOTO: Rødt

Rødt vil kutte i detaljstyringa av politiet

Men vil ikke gi mer penger eller jobbe for å få gjennomført reformen.

11. september er det valg. Ni partier ligger an til å kunne komme inn på Stortinget, men hva mener de om aktuelle saker i politiet?

Først ut er partiet Rødt, som i dag ikke er representert på Stortinget, men som på en rekke meningsmålinger ligger an til å få inn én eller flere representanter etter valget. Mari Eifring, partisekretær i Rødt og 3. kandidat til Stortinget for Rødt i Oslo, forteller at partiet blant annet er mot Nærpolitireformen.

– Hvordan vurderer dere tilstanden i norsk politi?

– Rødt ønsker et politi som benytter sine ressurser for å få bukt med de virkelig kriminelle i vårt samfunn. Alvorlig kriminalitet som går utover svake grupper og enkeltmennesker, som for eksempel menneskehandel, organisert kriminalitet og seksuelle overgrep må ha politiets høyeste prioritet.

Dette mener partiene om politiet

Politiforum har stilt alle partiene som sitter på Stortinget eller ligger an til å bli stortingspartier flere spørsmål om politiet.

Fram mot valget vil vi publisere svarene fra følgende partier.

– Hva er politiets største utfordringer i årene som kommer?

– Å kutte ned på detaljstyring fra politisk hold og gjenreise tilliten til politiets egne, faglige vurderinger. New public management-tankegangen må vekk. Ellers er det selvsagt en stor utfordring at det innføres en reform de ansatte selv ikke har tro på. Vi ønsker å styrke politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnene, ikke svekke den.

– Har politiet nok økonomiske ressurser?

– Rødt går ikke inn for store økninger i politiets budsjetter, vi vil prioritere å bruke de store pengene på å få ned de økende forskjellene, særlig å gjøre noe med fattigdom blant barnefamilier. 

– I hvilken grad mener dere Nærpolitireformen oppnår å komme nærmere befolkningen og gjøre politiet mer effektivt?
– Overhode ikke. Vi mener reformen medfører sentralisering som både gir dårligere polititjenester i distriktene, og svekker viktig lokalkunnskap i politiet. Rødt er derfor imot reformen. 

–  Ønsker partiet å gjøre endringer reformen, eventuelt hvilke endringer?

– Vi ser den som en sentraliseringsreform og vil jobbe for at den ikke gjennomføres. 

– Hva bør gjøres for å sikre forebygging og tilstedeværende politi framover?

– Forebyggende tiltak må sees i sammenheng med øvrig sosialpolitikk. Gode oppvekstsvilkår er sentralt for å forhindre utstøting og forebygge kriminalitet. Politi, fagmiljøer og frivillige bør samarbeide om tiltak i lokalsamfunn, og jobbe med utsatte grupper og individer for å forebygge utvikling av kriminelle miljøer. Rødt vil at det forebyggende ungdomsarbeidet styrkes, at det etableres utekontakt i alle landets kommuner og at politiet skal etterforske all kriminalitet begått av barn mellom 15–18 år, eventuelt gjennomføre bekymringssamtaler.

– Hvilken framtid har Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet som egne særorganer?

–  Rødt har ingen planer om endringer i organiseringern av UP og PU. 

– Bør politiet bevæpnes som følge av terrortrusselen, og hvorfor/hvorfor ikke?

– Rødt ønsker ikke generell bevæpning av politiet, vi mener hovedregelen om ubevæpnet politi er en verdi ved det norske samfunnet det er verdt å ta vare på.

– Er partiet fornøyde med at politiet ser ut til å nå to politifolk per tusen innbyggere i 2020, eller ønsker dere å revurdere målsetningen?

– Rødt har ingen planer om å revurdere den målsetningen.

– Hvor viktig er det å realisere politiets beredskapssenter på Taraldrud, slik planene foreligger?

– Vi er for beredskapssenteret på Taraldrud, men det må gjøres grep for å redusere faren for støy, slik lokalsamfunnet ønsker. 

– Er partiet fornøyd med politiets tilrettelegging for å samlokalisere nødetatenes operasjonssentraler?

– Dette har vi ikke tatt stilling til. 

– Har dere en apell til politivelgerne før valget?

– For Rødt handler årets valg om å skape et vendepunkt, sånn at forskjellene begynner å gå ned. Spør deg selv: vil du gi de andre partiene enda en sjanse, eller skal du stemme på en utfordrer?

Til toppen