Politifolk på grensa på Svinesund, for å kontrollere innreisende til landet.

Full forvirring om koronastillinger

POD sier midlene for de 400 faste koronastillingene er fordelt. Men distriktene kan ikke se å ha fått noe informasjon om dette.

Publisert Sist oppdatert

Da statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem i fjor, slo den forrige regjeringen fast at 400 midlertidige koronastillinger i politiet skulle gjøres om til faste stillinger. Dette ble av regjeringen omtalt som den største satsingen i moderne tid på nye varige politistillinger.

For mange av de som i dag jobber i de midlertidige stillingene, går kontraktene ut ved nyttår. Politiforum har mottatt flere henvendelser fra midlertidige ansatte som lurer på hva som vil skje med disse 400 midlertidige stillingene.

Roger Bjerke, leder av styringsavdelingen i Politidirektoratet, forklarer at det fremdeles er over 500 personer som er midlertidig ansatt som forsterkningsressurser i forbindelse med grenseoppdraget.

- Vi har stor forståelse for at mange av disse nå føler på en usikkerhet knyttet til framtidige jobbutsikter, sier Bjerke.

- Det er ikke slik at de midlertidige stillingene kan omgjøres til faste stillinger. Alle stillinger som lyses ut i etaten skal besettes etter kvalifikasjonsprinsippet, så de som i dag står i midlertidige stillinger må følge med på stillingsutlysninger og søke på linje med andre, forklarer han.

- Hvordan skal de 400 stillingene fordeles mellom politidistrikter, og eventuelt særorgan?

- Politi og lensmannsetaten fikk i Prop 1 S 2020-2021 (Statsbudsjettet for 2021, red.anm.) 477,8 millioner kroner til å videreføre forsterkningsressursene til grenseoppdraget. Det var en forutsetning i bevilgningen at midlene skulle gå ut til politistasjonene for å styrke førstelinja og lokal tilstedeværelse etter at grenseoppdraget var avsluttet. Midlene er nå i stor grad fordelt til distriktene og det er opp til politimestrene lokalt å disponere over disse, etter de føringer som ligger til grunn for bevilgningen, sier Bjerke.

LES OGSÅ: Tydelig økning for nyutdannede i jobb: - Ventetiden for mange er over

Uklart i politidistriktene

Men i flere politidistrikter Politiforum har snakket med, kan de ikke se at de har mottatt disse midlene.

Leder for stab for virksomhetsstyring i Innlandet politidistrikt, Siri Stai Vesterås, sier at grensestillingene er fullfinansiert ut året i år, men at de ikke har fått noen avklaring på hva som skjer med dem i 2022.

- Vi har ikke mottatt noe informasjon om hva som skjer med de 400 grensestillingene etter at grenseoppdraget er avsluttet, skriver Vesterås, i en e-post til Politiforum.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt skriver også at de ikke har midler til å gjøre de midlertidige koronastillingene faste.

- Nordland politidistrikt har mottatt midler til grensestillinger (koronastillinger) for budsjettåret 2021. Vi har fått signaler om at grenseoppdraget videreføres i 2022, men budsjettet for 2022 er enda ikke fastsatt. Per tiden har vi derfor ikke midler til å forlenge grensestillingene eller gjøre koronastillinger om til faste stillinger, skriver Kløkstad, i en e-post.

Situasjonen er den samme i Øst politidistrikt.

- Øst politidistrikt forholder seg til at grenseoppdraget er fullfinansiert ut året. Hvorvidt de midlertidige stillingene skal videreføres, og eventuelt hvordan de senere skal fordeles, kan ikke Øst politidistrikt svare på, skriver kommunikasjonsavdelingen i Øst politidistrikt, i en e-post.

LES OGSÅ: 400 «koronastillinger» til politidistriktene, men den ordinære politibemanningen synker

Midlene videreføres, ikke hver konkrete stilling

Politiforum har stilt Politidirektoratet spørsmål om de har noen kommentar til at politidistriktene sier de ikke har mottatt midler til å forlenge koronastillingene, mens Politidirektoratet skriver at «midlene i stor grad er fordelt til distriktene og at det er opp til Politimestrene lokalt å disponere over disse».

Roger Bjerke, leder av styringsavdelingen i Politidirektoratet, presiserer at de konkrete midlertidige stillingene i seg selv ikke kan omgjøres til faste stillinger, men at midlene som har finansiert dem skal videreføres.

- Hvor mange stillinger som vil lyses ut neste år vet vi ikke, da dette styres av målet om to per 1000 samt politimestrenes prioriteringer, sier Bjerke til Politiforum.

- Som Nordland politidistrikt skriver er budsjettet for 2022 enda ikke fastsatt, og de har «per tiden derfor ikke midler til å forlenge grensestillingene eller gjøre koronastillinger om til faste stillinger». Hva er deres kommentar til dette?

- Enhetene får ikke endelig budsjettildeling før statsbudsjettet er vedtatt og POD har mottatt tildelingsbrevet fra JD og behandlet dette. Grenseoppdragets varighet inn i 2022 er fortsatt ikke avklart. Gitt dagens smittetrend og de siste føringene fra regjeringen arbeider nå POD med en plan for en videreføring av grenseoppdraget i 2022. Dette vil ventelig være avklart innen utgangen av november. Den generelle styrkingen som er gitt til distriktene er gitt med føringer om å styrke den lokale tilstedeværelsen, og det er opp til den enkelte politimester hvordan midlene disponeres innenfor dette formålet, sier Bjerke.

- Hva tenker dere om at dere i Politidirektoratet sier at midlene i stor grad er fordelt til distriktene, når flere politidistrikter ikke kan se at de har mottatt noen midler til dette for neste år?

- Underlagte enheter får ikke tildelingen for neste år før statsbudsjettet er vedtatt, men som vist er det gitt signaler i utsendte planrammer som enhetene er bedt om å forholde seg til, og planlegge med, sier Bjerke.

Han legger til at størstedelen av midlene er fordelt varig i 2021, og at distriktene skal ha fått beskjed om dette.

- Det er opp til den enkelte politimester hvordan midlene disponeres, men det er en klar forventning om at de skal gå til styrking av førstelinja og lokal tilstedeværelse i distriktene, sier Bjerke.

LES OGSÅ: En hyllest til «grensejegerne»

Powered by Labrador CMS