Hedmark legger grunnlaget for politiråd

Som et av de første politidistriktene er Hedmark i gang med å iverksette Stortingets vedtak om å opprette politiråd i samarbeid med 22 lensmenn og ordførere.

Publisert Sist oppdatert

Som den reneste utrykningsenheten avlegger nå politioverbetjent Ivar Solum- og seniorrådgiver Bernt Fredrik Moe i tur og orden besøk hos samtlige av politidistriktets kommuner på vegne av politimester Tormod Bakke. "Tverretatlighet" er signalordet de bruker for å få kommunene på banen.

Han sendte tidligere i høst et brev til ordførerne, og inviterte til samarbeid i lys av politidistriktets "Utviklingsprosjekt". Intensjonen var å få til et godt samarbeid mellom politiet og nøkkelpersoner i kommunene under erkjennelse av at det er et felles ansvar for alle offentlige myndigheter å delta i kriminalitetsbekjempelse.

Politimesteren inviterer i brevet kommunene til komme med forslag som kan forbedre samarbeidet mellom politiet lokalt og kommunene, og samtidig skaffe seg en oversikt over samarbeidsstatus i de respektive kommuner.

- Dette vil være et godt grunnlag for opprettelsen av politiråd i kommunene, sier Solum til Politiforum.

Hva slags politikraft?

Under et møte med Moe og Solum uttrykte ordfører Asgeir Østli i Nord-Odal kommune at det hersker en rimelig god trygghetsfølelse i kommunen. Østli berømmet den gode kommunikasjonen som var mellom kommunen og lensmann Jørn Akre. Han beskrev kontakten som lett og god, tuftet på personlige relasjoner. Likevel ønsket Østli å få stablet på beina et mer formalisert samarbeid som kommunen tidligere hadde hatt med lensmannskontoret.

- Fra vår side er det heller et ønske om mer samarbeid. Vi har allerede knyttet barnevernet opp mot oppvekst i stedet for sosialkontoret, sa Østli i møtet.

Solum tok opp med ordføreren hvilken type politikraft kommunen ønsket seg. - Vil dere ha lengre åpningstid på lensmannskontoret, eller mer patruljevirksomhet? spurte han over bordet.

- Jeg er opptatt av at kommunen har et polititilbud også på nattestid, og er til en viss grad bekymret for at politiet ikke kommer når det skjer noe, sa Østli. Han tenkte på store vaktregioner og store avstander for politipatruljene.

Vinnersak

- Det er en vinnersak å få til et bedre samarbeid mellom kommuner og politiet. Med den innstillingen jeg registrerer, er at folk er opptatt av å få til et samarbeid med justisetaten. Dette skal vi få til, sa ordfører Østli.

Kriminalpolitikk interessant lokalpolitisk

— Jeg tror det er mye ugjort i feltet samarbeid politi – kommuner. Spørsmålet er hvordan partene kan gjøre kriminalpolitikk mer interessant i lokalpolitikken, sier stortingsrepresentant Thomas Breen (Ap) i justiskomiteen. Han deltok på møtet mellom Hedmarkspolitiet og Nord-Odal kommune.

— Jeg mener politiråd er bedre enn SLT (Samordning av Lokale Tiltak) fordi opprettelsen av politiråd vil få lokale politikere på banen. Poenget er å løfte lokal kriminalitetsdebatt opp på politisk nivå. Husk at det er politikerne som foretar de politiske prioriteringene, ikke administrasjonen, sier Breen til Politiforum. Han visertil at SLT-ordningen som regel har fungert på administrativt nivå. Mange steder har det også fungert bra, men dette er noe som alle kommuner bør gjøre hele tiden og ikke på prosjektbasis. Breen er opptatt av at forebyggende samarbeid ikke bare skal være et honnørord, og mener det er på høy tid at lokalpolitikere engasjerer seg mer i lokal kriminalpolitikk.

— Tryggheten i lokalsamfunnet er et lokalt ansvar, sier han.

— Kriminalpolitikk er et viktig og engasjerende tema for sentrale politikere, da burde det være det samme for lokale politikere, sier Breen.

Også han viser til at det er all mulig grunn for lokalpolitikken til å ta inn over seg at det meste av kriminaliteten skjer lokalt, der folk bor. Lykkes man bedre med å forebygge at unge mennesker starter en kriminell løpebane vil det spare mye lidelser for dem som da hadde blitt fremtidige ofre, for den unge selv med familie og lokalsamfunnet generelt. Man vil nok også kunne måle dette på kommunenes budsjetter da det er dyrere å rehabilitere og reparere det som genereres av kriminalitet, enn det er å forebygge den.

— Bare tenk på den enorme politikraften som kan skapes hvis helse, barnevern, skole, politi, idrett og frivillige sammen kan utgjøre i arbeidet med barn og unge for å skape et miljø som forebygger rekruttering til kriminalitet. Kommunene må ikke overlate det forebyggende arbeidet bare til politiet, sier Breen.

Han savner målekriterier som kan vise at politiet lykkes i samarbeidet med andre i satsingen på forebyggende arbeid.

Aslaug Haga: Viktig med tettere samarbeid

— Kommunene må bli flinkere til å systematisere det forebyggende arbeidet. Det vil opplagt være viktig for kommunene å samarbeide tettere med politiet, selv om jeg vet at flere kommuner alt har et godt samarbeid. På Unio konferansen i midten av desember fortalte kommunalminister Aslaug Haga at Regjeringen har overført 18 milliarder mer til kommunene. Hun forventer mye ut av de pengene og forlanger at kommunene viser til konkrete resultater for disse pengene.

— Hvis ikke blir det vanskelig å få politisk flertall for å komme med mer til kommunene, advarte hun. Nå er spørsmålet bare om kommunene vil bruke noen av de økte ressursene i det viktige forebyggende kriminalitetsarbeidet. Der burde det være lett å få til synlige resultater.

Samarbeid: Sammen mot kriminalitet.

Stortingsrepresentant Thomas Breen (Ap), ordfører Asgeir Østli (Ap), politioverbetjent Ivar Solum ved Hedmark politidistrikt og lensmann i Nord-Odal, Jørn Akre har startet arbeidet med en bredere satsing på kriminalitetsforebyggende arbeid.

Powered by Labrador CMS