FAGARTIKKEL

Elektrosjokkvåpenets plassering i maktpyramiden

Skal elektrosjokkvåpen erstatte eller sidestilles med pepperspray eller batong? Skal våpenet redusere gapet mellom batong og skytevåpen? Egner det seg i maktpyramiden i det hele tatt?

Publisert

Den 9. september 2021 kom nyheten om at Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet generell innføring av elektrosjokkvåpen (ESV) i politiet. Bakgrunnen var en faglig anbefaling fra Politidirektoratet, etter et to år langt prøveprosjekt.

Hulda Spurkeland, politibetjent.

På samme måte som i Finland og Storbritannia, samt i Sverige fra 2022, skal ESV nå også kunne brukes av det norske politiet i hele landet. At elektrosjokkvåpenet nå er bestemt allment innført, vil reise en rekke spørsmål, blant annet om hvordan det nye maktmiddelet skal rangeres opp mot de verktøyene politiet allerede har. Skal elektrosjokkvåpenet erstatte pepperspray eller batong? Sidestilles? Eller er ESV innført for å redusere gapet mellom batong og skytevåpen?

Per Ulven, politibetjent.

Per august 2021 er ESV formelt sett ikke plassert i politiets maktpyramide. Daværende justisminister Monica Mæland uttalte likevel i en pressemelding at ESV skal fylle et tomrom mellom pepperspray/ batong og skytevåpen. Dette er i samsvar med det som følger av den midlertidige instruksen for bruk av ESV i dag. Er det her den også bør plasseres i maktpyramiden?

Vi har sett på nettopp dette. Våren 2021 skrev vi bacheloroppgaven «Elektrosjokkvåpenets plassering på maktpyramiden ». Vi har i oppgaven forsøkt å finne ESVs naturlige plassering i maktpyramiden, på bakgrunn av modellens oppbygning og ESVs egenskaper og konsekvenser ved bruk.

Skader og ulemper

Vi kom i vår oppgave frem til at elektrosjokkvåpen kan se ut til å ha sin naturlige plassering sammen med pepperspray og batong. Denne plasseringen samsvarer også med hvordan ESV ser ut til å bli brukt i andre nordiske land. Plasseringen vår ligger derimot lavere enn det den midlertidige instruksen for bruk av elektrosjokkvåpen indikerer at den skal.

Maktpyramidens oppbygning bestemmes hovedsakelig av politilovens § 6, men det er også av stor betydning hvilket skadepotensiale maktmidlene anses å ha. Dette omfatter både fysisk skade, psykisk skade og ubehag i inngrepet. Vi har i tillegg drøftet om de ulike maktmidlenes effektivitet og skadepotensiale for politiet kan ha innvirkning på plasseringen i maktpyramiden. Det må presiseres at maktpyramiden ikke bygger direkte på lov og instrukser for bruk av de ulike maktmidlene, til tross for at dette i stor grad korrelerer.

En viktig faktor ved plassering på maktpyramiden er skader og ulemper for den maktmiddelet rettes mot. Her peker mye i retning av at de utilsiktede skadene ved bruk av ESV er få i antall og mindre alvorlige enn ved bruk av blant annet batong. Statistikken fra det norske prøveprosjektet for bruk av ESV bekrefter dette.

På den annen side kan det se ut som den psykiske belastningen ved bruk av ESV er større enn ved bruk av pepperspray og batong, blant annet grunnet frykt for smerte og høy eksponering. Videre vurderte vi smerte som et eget moment som tilsier at bruk av ESV, til tross for kort varighet, påfører svært intens smerte. Samlet sett vurderte vi at ESV, basert på skader og ulemper for den man retter maktmiddelet mot, bør plasseres på lik linje med batong.

Effektivt maktmiddel

Videre har vi sett på skader og ulemper for uskyldige tredjepersoner ved bruk av ESV. Våpenet er konstruert på en måte som senker risikoen for at tredjepersoner påvirkes av bruken. I sum ser det ut til at ESV har små ulemper med tanke på fysisk og psykisk skadepotensiale for tredjepersoner. Isolert sett indikerer dette at ESV bør plasseres under pepperspray i maktpyramiden, da risikoen for ulemper for tredjeperson anses som større ved bruk av pepperspray enn ved bruk av ESV. Her er det viktig å påpeke at maktpyramiden tilsynelatende legger mer vekt på skadepotensial for den man retter maktmidlet mot, enn for tredjepersoner. Dette vil også gjelde for ESV, og indikasjonen på plasseringen i maktpyramiden basert på dette momentet vil derfor ikke veie like tungt.

I oppgaven har vi også vurdert hvilket skadepotensial og hvilke ulemper som kan oppstå for politibetjenter ved at de benytter seg av ESV som maktmiddel. Både finske og svenske politibetjenter opplever at skader på politiet er blitt redusert ved bruk av ESV. Det finnes likevel ikke statistikk som underbygge dette, og skadepotensialet ser ut til å være avhengig av andre situasjonsbestemte forhold. Dette gjør det vanskelig å trekke ut noen indikasjon på hvor ESV bør plasseres, basert på dette momentet.

Helt til slutt vurderte vi effektiviteten av maktmidlene, og så dette opp mot skadepotensialet. Mye tyder på at ESV er et svært effektivt verktøy i mange situasjoner. Maktmiddelet får en høy nytteverdi, da det regnes som svært effektivt, og skadepotensialet tilsynelatende er lavt. Den høye nytteverdien indikerer at ESV bør «trekkes nedover» i maktpyramiden, og bør plasseres mellom pepperspray og batong.

LES OGSÅ: - Det kan virke som om tilgang på elektrosjokkvåpen medfører redusert risiko for skader

Praksis i andre land

I oppgaven har vi også sett på hvordan andre nordiske land, som Sverige og Finland, bruker elektrosjokkvåpenet i samspill med sine øvrige maktmidler. Statistikk hentet fra det svenske prøveprosjektet for bruk av elektrosjokkvåpen, tyder på at svensk politi har brukt ESV enten likestilt, eller veldig nære, pepperspray og batong. Dette er basert på at det i svenskenes prøveprosjekt kan se ut til at tilgangen på ESV har ført til mindre bruk av pepperspray og batong i Sverige.

Også i Finland likestilles ESV med pepperspray og batong. I den finske fremstilling av maktmodellen har man likestilt alle ikke-dødelig våpen, herunder elektrosjokkvåpen. Denne modellen legger opp til at hver enkelt politibetjent skal velge det lempeligste effektive maktmiddel, i den enkelte situasjon.

Et annet interessant funn er at avgjørende momenter for plasseringen på maktpyramiden, som skadepotensiale og smerte, trekker i helt ulike retninger i vurderingen av ESV. Lavt skadepotensiale, men svært høy grad av smerte gjør at ESV er utfordrende å plassere i maktpyramiden. Dette gjør det naturlig å stille seg spørsmålet om ESV egner seg i maktpyramiden i det hele tatt. Det reiser også et spørsmål om maktmodellen burde fornyes og bygges opp på nytt i lys av et politi som stadig er i endring.

LES OGSÅ: Innfører elektrosjokkvåpen i politiet

Powered by Labrador CMS