RØDT: Mari Eifring er partisekretær i Rødt og 3. kandidat til Stortinget for Rødt i Oslo. FOTO: Rødt

Rødt vil kutte i detaljstyringa av politiet

Men vil ikke gi mer penger eller jobbe for å få gjennomført reformen.

Publisert

11. september er det valg. Ni partier ligger an til å kunne komme inn på Stortinget, men hva mener de om aktuelle saker i politiet?

Først ut er partiet Rødt, som i dag ikke er representert på Stortinget, men som på en rekke meningsmålinger ligger an til å få inn én eller flere representanter etter valget. Mari Eifring, partisekretær i Rødt og 3. kandidat til Stortinget for Rødt i Oslo, forteller at partiet blant annet er mot Nærpolitireformen.

– Hvordan vurderer dere tilstanden i norsk politi?

– Rødt ønsker et politi som benytter sine ressurser for å få bukt med de virkelig kriminelle i vårt samfunn. Alvorlig kriminalitet som går utover svake grupper og enkeltmennesker, som for eksempel menneskehandel, organisert kriminalitet og seksuelle overgrep må ha politiets høyeste prioritet.

– Hva er politiets største utfordringer i årene som kommer?

Dette mener partiene om politiet

Politiforum har stilt alle partiene som sitter på Stortinget eller ligger an til å bli stortingspartier flere spørsmål om politiet.

Fram mot valget vil vi publisere svarene fra følgende partier.

– Å kutte ned på detaljstyring fra politisk hold og gjenreise tilliten til politiets egne, faglige vurderinger. New public management-tankegangen må vekk. Ellers er det selvsagt en stor utfordring at det innføres en reform de ansatte selv ikke har tro på. Vi ønsker å styrke politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnene, ikke svekke den.

– Har politiet nok økonomiske ressurser?

– Rødt går ikke inn for store økninger i politiets budsjetter, vi vil prioritere å bruke de store pengene på å få ned de økende forskjellene, særlig å gjøre noe med fattigdom blant barnefamilier. 

– I hvilken grad mener dere Nærpolitireformen oppnår å komme nærmere befolkningen og gjøre politiet mer effektivt?
– Overhode ikke. Vi mener reformen medfører sentralisering som både gir dårligere polititjenester i distriktene, og svekker viktig lokalkunnskap i politiet. Rødt er derfor imot reformen. 

–  Ønsker partiet å gjøre endringer reformen, eventuelt hvilke endringer?

– Vi ser den som en sentraliseringsreform og vil jobbe for at den ikke gjennomføres. 

– Hva bør gjøres for å sikre forebygging og tilstedeværende politi framover?

– Forebyggende tiltak må sees i sammenheng med øvrig sosialpolitikk. Gode oppvekstsvilkår er sentralt for å forhindre utstøting og forebygge kriminalitet. Politi, fagmiljøer og frivillige bør samarbeide om tiltak i lokalsamfunn, og jobbe med utsatte grupper og individer for å forebygge utvikling av kriminelle miljøer. Rødt vil at det forebyggende ungdomsarbeidet styrkes, at det etableres utekontakt i alle landets kommuner og at politiet skal etterforske all kriminalitet begått av barn mellom 15–18 år, eventuelt gjennomføre bekymringssamtaler.

– Hvilken framtid har Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet som egne særorganer?

–  Rødt har ingen planer om endringer i organiseringern av UP og PU. 

– Bør politiet bevæpnes som følge av terrortrusselen, og hvorfor/hvorfor ikke?

– Rødt ønsker ikke generell bevæpning av politiet, vi mener hovedregelen om ubevæpnet politi er en verdi ved det norske samfunnet det er verdt å ta vare på.

– Er partiet fornøyde med at politiet ser ut til å nå to politifolk per tusen innbyggere i 2020, eller ønsker dere å revurdere målsetningen?

– Rødt har ingen planer om å revurdere den målsetningen.

– Hvor viktig er det å realisere politiets beredskapssenter på Taraldrud, slik planene foreligger?

– Vi er for beredskapssenteret på Taraldrud, men det må gjøres grep for å redusere faren for støy, slik lokalsamfunnet ønsker. 

– Er partiet fornøyd med politiets tilrettelegging for å samlokalisere nødetatenes operasjonssentraler?

– Dette har vi ikke tatt stilling til. 

– Har dere en apell til politivelgerne før valget?

– For Rødt handler årets valg om å skape et vendepunkt, sånn at forskjellene begynner å gå ned. Spør deg selv: vil du gi de andre partiene enda en sjanse, eller skal du stemme på en utfordrer?

Powered by Labrador CMS