POLITIJUSS

Er det mulig å inngå sluttavtaler i politiet?

Sluttavtaler har tradisjonelt vært mer brukt i privat enn offentlig sektor, men når politietaten opplever å måtte nedbemanne har spørsmålet om sluttavtaler blitt et aktuelt tema.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

En sluttavtale er en måte å avslutte arbeidsforholdet på. En sluttavtale blir også omtalt som fratredelsesavtale eller sluttvederlag. Ofte tenker man en sluttavtale som et engangsbeløp som man får til utbetaling, men en sluttavtale kan inneholde langt mer enn bare et kronebeløp.

Hvis arbeidsgiver må nedbemanne og en arbeidstaker står i fare for å bli oppsagt, er det klare regler som regulerer prosessen mot en oppsigelse. Ved å inngå en avtale om å avvikle arbeidsforholdet kan partene i stor grad velge selv hvordan avviklingen skal gjennomføres. En sluttavtale er en frivillig avtale som vanligvis gir arbeidstakeren mer enn hva arbeidsgiver er pliktig til.

Gry Berger, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lippestad.
Gry Berger, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Lippestad.

Det at en sluttpakke er frivillig mens en oppsigelse er lovpålagt når vilkårene ellers er oppfylt, gjør at den ansatte kan få en opplevelse av å delta mer aktivt i prosessen. Partene kan for eksempel avtale at arbeidsforholdet opphører uten oppsigelsestid, eller fritak fra arbeidsplikten i den perioden man står i oppsigelsestiden. Men en god fratredelsesavtale bør tilpasses den konkrete situasjonen og tilpasses partene på en god måte. Slikt skjer normalt gjennom forhandlinger.

Krevende forhandlinger

Jeg har nylig erfaring fra en forhandling der begge parter etter forholdene ble fornøyd. I det aktuelle tilfellet følte arbeidstaker seg skjøvet ut etter mange år i etaten. Utgangspunktet for å finne en god løsning var nødvendigvis ikke så enkelt.

Forhandlinger er en egen prosess som krever både kreativitet og tålmodighet for å unngå å ta forhastede beslutninger. Hvis arbeidstakeren har mange år igjen i arbeidslivet, så kan det være veldig viktig å få hjelp til å komme videre.

Det å se nye muligheter gjennom kompetanseheving kan være viktig å få nedfelt i en avtale. Det kan være alt fra språkkurs til rene yrkesrettede tilleggsutdannelser eller sertifiseringer. Videre bør man tenke på om man vil ha en engangssum, eller om det skal være løpende utbetalinger over et gitt antall måneder. Skattemessige vil dette slå ulikt ut.

Om man for eksempel velger løpende utbetalinger i et gitt antall måneder, og det ikke er avtalt at disse skal opphøre hvis man får et annet lønnet arbeid, kan man komme i en situasjon der man får lønn fra to steder. Det kan være en meget gunstig måte å sikre seg på.

Et samtykke

EF-domstolen har behandlet en sak om hvorvidt forutgående tjenestetid får betydning for sluttvederlaget. I den aktuelle saken jeg bisto medlemmet i hadde arbeidsgiver nettopp tatt utgangspunkt i arbeidstakers lengde i arbeidsforholdet. I praksis er det nok de med lang ansiennitet som vil kunne få de største pakkene.

Avhengig av når på året arbeidsforholdet avsluttes, så må man tenke på feriedager man ikke har rukket å ta. I tillegg til de feriepengene man har oppspart for inneværende år. Virkningene av en sluttavtale er at man ikke senere kan hevde at oppsigelsen var ugyldig.

Ved å inngå en sluttavtale, så samtykker man i at man avslutter arbeidsforholdet og fratrer etter de vilkår man har blitt enige om.

Powered by Labrador CMS