Nye sykefraværsregler 1. juli

I 2007 ble det gjennomført lovendringer som et resultat av innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv, der det blant annet ble lovpålagt å avholde dialogmøter mellom arbeidsgiveren og den sykmeldte.

Publisert Sist oppdatert

Fra og med 1. juli 2011 er det vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven som skal sikre tidligere, tettere og mer forpliktende samarbeid om oppfølgning. Jeg vil nedenfor redegjøre for hovedpunktene i endringene.

Bakgrunn for lovendringen

I arbeidsdepartementets forslag til lovvedtaket påpekes det at sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre land. Samlet sett økte sykefraværet utover ”arbeidsgiverperioden” med 23 prosent fra 1989 til 2009 – fra 8,5 – 10,5 dager pr. lønnstaker pr. år.

Økningen dreide seg først og fremst om lengden på hvert fravær, ikke om antallet fravær.

Departementet påpeker at sykefravær er uheldig både for den enkelte, for virksomhetene og samfunnet. Ved langtidsfravær vil mange sykmeldte miste kontakten med arbeidsplassen, noe som igjen øker risikoen for utstøtelse fra arbeidslivet.

For virksomhetene medfører fraværet store kostnader ved utbetaling av sykepenger og i form av utgifter til vikarer og bruk av overtid.

For samfunnet medfører et høyt sykefravær store kostnader gjennom sykepengeutbetalingen.

Oppfølgingsplan

Etter de nye reglene skal arbeidsgiveren ta initiativet til å lage en oppfølgningsplan sammen med arbeidstakeren senest når arbeidstakeren har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker.

Tidligere var fristen seks uker. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte skal være helt eller delvis i arbeid.

Unntaket er hvis det er åpenbart unødvendig, for eksempel i tilfeller der det er klart at arbeidstakeren kan komme tilbake i jobb uten tilrettelegging, eller når det kan fastslås at vedkommende ikke vil være i stand til å komme tilbake til arbeid.

Oppfølgningsplanen skal sendes sykmelder.

Dialogmøte i regi av arbeidsgiver

Hvis arbeidstakeren har vært sykmeldt helt eller delvis i syv uker, skal arbeidsgiveren innkalle til dialogmøte.

Sykmelder skal delta med mindre arbeidstakeren ikke ønsker det, eller arbeidsgiver og arbeidstaker vurderer at det ikke er hensiktsmessig. Finnes det bedriftshelsetjeneste, skal den delta.

Målet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. Plikten til å gjennomføredialogmøte gjelder nå også for arbeidstakere som er delvis sykmeldt.

Sykmelder skal delta i møtet, med mindre arbeidstakeren ikke ønsker det, eller partene er enige om at det ikke er hensiktsmessig. Hvis det finnes bedriftshelsetjeneste skal den delta.

Målet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid.

Rapportering til NAV

Senest når arbeidsgiveren har vært sykmeldt helt eller delvis i ni uker, plikter arbeidsgiveren å gi skriftlig melding til NAV om hvorvidt reglene om oppfølgningsplan og dialogmøte etter arbeidsmiljøloven er overholdt.

Oppfølgningsplanen skal sendes samtidig med dette rapporteringsskjemaet ved ni ukers fravær.

Det vil nå være mulig å sende rapporteringsskjemaet og oppfølgningsplanen elektronisk til NAV via Altinn.

Senest en uke før det avholdes dialogmøter skal arbeidsgiveren sende en oppdatert oppfølgningsplan til NAV.

Dialogmøte i regi av NAV

Hvis sykmeldingen forlenges, skal NAV innkalle til et dialogmøte nummer to senest innen 26 uker. Både arbeidstakeren og arbeidsgiveren er pliktig til å delta, sykmelder og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Dette dialogmøtet er uendret fra tidligere.

Det er nå også innført et nytt dialogmøte nr. 3 som skal avholdes ved behov, eller etter forespørsel fra sykmelder eller NAV.

Også disse oppfølgningspliktene gjelder uavhengig av om arbeidstakeren er helt eller delvis sykmeldt.

Sanksjoner

Hvis pliktene ikke overholdes, vil arbeidsgiveren kunne ilegges overtredelsesgebyr tilsvarende seks rettsgebyr (kr. 5.160,- pr. 01.07.2011) for hvert pliktbrudd.

Arbeidstakeren risikerer stans i sykepengene, og sykmelder risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr tilsvarende tolv rettsgebyr ved manglende oppmøte på minst syv dialogmøter.

Sykemelderen risikerer også å miste retten til å skrive sykemeldinger. NAV er forpliktet til å sende forhåndsvarsel før det eventuelt blir iverksatt sanksjoner.

Aktiv sykmelding utgår

Fra og med 1. juli 2011 fjernes ordningen med aktiv sykmelding for overgang til mer bruk av gradert sykmelding.

  • Oppfølgingsplan skal være klar senest innen fire uker.
  • Dialogmøte skal være gjennomført innen sju uker.
  • Sanksjoner for manglende oppfølging.