Hva hvis du blir skadet?

Politistudenters rettigheter og plikter – del 3.

Publisert Sist oppdatert

Praksisåret er kommet, og det er (litt mer action) på gang. Student Sindre Evensen beskriver situasjonen når annet skoleår skal begynne veldig godt i Politiforum nummer 06/07 i 2014.

Evensen er klar for det nye året og hans leder presiserer at «dere kommer til å være helt annerledes når dere er ferdige med praksisåret».

Det er dessverre en kjensgjerning at noen får kjenne dette på kroppen mer enn andre, ved at de blir påført en varig personskade.

Rettigheter som fast ansatt

I praksisåret er utgangspunktet at den enkelte student er å anse som en normal arbeidstaker, og er yrkesskadedekket mens «han er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden», folketrygdloven (ftrl) § 13-6.

Dette begrepet har et grensesnitt mot fritid, der skader ikke er dekket som yrkesskader. Vi vil komme tilbake med en grundig redegjørelse for grensesnitt mellom fritid og arbeid i en ny artikkel i Politiforum i løpet av våren 2015.

Yrkesskadebegrepet

Som yrkesskade, menes «en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket», se ftrl. §13-3.

Det sentrale er begrepet «arbeidsulykke». En ulykke er en plutselig eller uventet ytre hending, som personen blir utsatt for i arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending, som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid.

Ovennevnte beskrivelse har mange grensesnitt mot hendelser som verken kommer plutselig, er uventede eller ligger utenfor det normale for utøvelse av sitt arbeid. Dette «uførebegrepet» kommer vi også tilbake til med en bred juridisk vurdering noe senere.

Melding av en skade

Dersom en blir skadet i arbeid, er det helt sentralt at man melder hendelsen til rette instans. Dette bør gjøres uten ugrunnet opphold, og det kan ha store konsekvenser dersom en venter med dette. I verste fall vil en kunne miste alle sine rettigheter. Det er derfor laget en skjematisk oversikt over skadehendelser i forskjellige situasjoner. Her vises det til hvilke bestemmelser som gjelder, og meldefristene presiseres.

Et annet forhold er at, dersom det er en gyldig forsikring, og skaden gir varig skadefølge, er kravet morarentebelagt. Det vil si at du får morarente, som i utgangspunktet gis fra to måneder etter at skaden er meldt. Med en morarente på nesten 10 prosent er det god sparing å melde et forsikringstilfelle tidlig.

Advokathjelp til medlemmer

Det er en trygghet for det enkelte PF-medlem å ha dekning for nødvendig advokatbistand dersom en blir påført en personskade under utøvelse av sitt arbeid. Jeg vil påstå at det er helt nødvendig med advokatbistand for personskade, for å få et riktig erstatningsoppgjør, dersom dette, for eksempel skulle gjelde for livet ut.

Det er derfor ekstra gledelig å kunne meddele at på landsmøtet i Politiets Fellesforbund i uke 48 i 2014, ble det vedtatt at politistudenter også skal ha samme ordning som fast ansatte. Det vil si at dersom en student pådrar seg personskade under utdannelsen, vil hun/han ha krav på advokatbistand ved en eventuell tvist om erstatningsoppgjøret.

Dette gir en god trygghet, og er en utvidelse i forhold til hva jeg skrev for en måned siden om det første skoleåret.

Tredje skoleår

Dette er igjen et teoretisk år, og utgangspunktet for dekning av skader er det samme som første året, og jeg viser derfor i denne sammenheng kun til min artikkel om dette året i Politiforum nummer 11 for 2014.

Politijuss desember 2014.jpg
Politijuss desember 2014.jpg
Powered by Labrador CMS