Administrativ avskjed og/eller fradømmelse av stillingen som straff?

Ja takk, begge deler, eller helst ikke noe.

Publisert Sist oppdatert

Denne lett forvirrende overskriften og innledningen er illustrerende for den usikkerhet som kan råde både i politidistriktenes ledelse og blant de tilsatte i etaten. Dette har sammenheng med at det er to forskjellige regelsett som kan gi grunnlag for tap av tjenesten. I denne artikkelen vil jeg forsøke å bidra med en liten oppklaring.

To spor

Vår lovgivning gir to forskjellige rettslige grunnlag for at en polititjenestemann kan bli fratatt stillingen med øyeblikkelig virkning. Straffeloven (strl) § 29 gir hjemmel for fradømmelse av en stilling når noen har begått en straffbar handling som viser at vedkommende er uskikket til, eller kan misbruke en stilling. Tap av tjenesten som straff vil alltid kreve domstolsbehandling.

Tjenestemannsloven (tjml) § 15 gir hjemmel for avskjed på nærmere betingelser som jeg skal gjennomgå nedenfor. Avskjed i medhold av tjenestemannsloven besluttes administrativt, det vil si av et ansettelsesråd.

Tap av tjenesten

Det er denne bestemmelsen som gir arbeidsgiveren hjemmel for å avskjedige en offentlig tjenestemann når vedkommende:

a) har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,

b) ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillitt som er nødvendig for stillingen.

Bestemmelsen i denne paragraf begrenser ikke adgangen til å fradømme en embets- eller tjenestemann stillingen som straff i medhold av straffelovgivningens regler.

En avskjed etter tjml § 15 er et såkalt administrativt vedtak og anses ikke som en strafferettslig sanksjon overfor den avskjedigede. Man kan si at det er en kontraktsrettslig reaksjon fra arbeidsgiveren på et vesentlig mislighold fra tjenestemannens side. Det må foreligge alvorlig tjenesteforsømmelse eller annen utilbørlig adferd som har betydning for tjenesten. Avskjed er en streng reaksjon på et alvorlig forhold.

Fradømmelse av stilling

Kravet etter denne bestemmelsen er at det må være begått en straffbar handling «som viser at vedkommende er uskikket til eller kan misbruke en stilling når allmenne hensyn tilsier det».

Å bli fradømt stillingen regnes som en streng straffereaksjon, hvilket ofte medfører at tapet av stillingen utmåles som eneste straff. Men det er ikke noe i veien for at det også kan idømmes annen straff ved siden av.

Typiske lovovertredelser som kan føre til tjenestetap for offentlige tjenestemenn er uriktig utferdigelse av protokoll etter strl § 120, brudd på taushetsplikten etter strl § 121, misbruk av offentlig stilling etter strl § 124 mv. Som nevnt er fradømmelse av stillingen en meget alvorlig straffereaksjon og er av lovgiveren ment å være forbehold særlige alvorlige forhold. Tjenestetap som straff vil nok være begrenset til de tilfeller der retten konstaterer at den tiltalte har gjort seg uskikket eller uverdig til stillingen.

«Kollisjon»

Med jevne mellomrom dukker det opp tilfeller der polititjenestemenn ikke er blitt fradømt stillingen, selv om aktor har nedlagt påstand om det. Ofte blir gleden over dette ganske kortvarig, fordi politimesteren er rask til å innkalle den berørte tjenestemannen og ansettelsesrådet for å behandle en administrativ avskjedssak.

Jeg har ved flere anledninger konstatert stor frustrasjon og forbauselse etter at man har kjempet i to rettsinstanser for å slippe tjenestens tap som straff, for deretter å bli meddelt avskjed av politidistriktets ledelse i etterkant.

En slik prosess oppleves som ganske sjokkartet for den som er berørt, og de fleste klarer ikke å fatte at slikt kan skje. Mens denne artikkelen skrives (2. mars) har jeg fått en gledelig melding om at Det sentrale ansettelsesrådet har omgjort et avskjedsvedtak fattet av lokalt ansettelsesråd, etter at lagmannsretten ikke hadde idømt en tjenestemann tap av stillingen som straff. Verden går fremover!

Ikke dobbelstraff

Det antas at en administrativ avskjed i etterkant av en straffedom der vedkommende ikke blir fradømt stillingen, ikke representerer en dobbelstraff i relasjon til EMK. Dette fordi et tilsettingsforhold hviler på en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Når betingelsene for avskjed etter tjml § 15 foreligger, så ser man det slik at arbeidsgiveren må kunne bringe arbeidsforholdet til opphør, selv om en domstol i en straffesak ikke har funnet grunnlag for fradømmelse av stillingen som straff.

Det må imidlertid presiseres at den som er avskjediget etter tjml § 15 alltid vil kunne gå til søksmål mot staten, og således få anledning til å få prøvet avskjedsvedtakets gyldighet av en domstol.