Lena Reif og Nina Karstensen Bjørlo i Sør-Øst politidistrikt, er ikke enige i framstillinga distriktet deres har fått i vår.
Lena Reif og Nina Karstensen Bjørlo i Sør-Øst politidistrikt, er ikke enige i framstillinga distriktet deres har fått i vår.

Den etablerte sannhet om politireformen?

– Det synes som vi satt oss fast i en etablert sannhet om at alt er galt, og at de som ønsker å jobbe med de nye mulighetene ikke har noen stemme eller ikke tør å bruke den.

Publisert

For litt under ett år siden begynte vi begge som enhetsledere i Sør-Øst politidistrikt og er en del av politimesterens ledergruppe. Vi startet med stor motivasjon og med stor tro på nærpolitireformen. Vi er ledere for viktige fagområder og vi søker hver dag å lede etter politiets medarbeiderplattform som innebærer å ta og gi ansvar i alle prosessene som pågår. 

Vi er imidlertid begge forundret og bekymret over det vi har opplevd i den tiden vi har virket i våre nye lederposisjoner. Det er ikke kompleksiteten i kriminaliteten og alle de alvorlige straffesakene som bekymrer oss. Her besitter politidistriktet stor kompetanse og har dedikerte dyktige medarbeidere som stadig er i utvikling. Vi ser at det både er evne og vilje til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. 

Det er heller ikke utfordringen med at vi står i den mest omfattende reformen i politiets historie som bekymrer oss, selv om endringene er krevende for mange. Dette var vi forberedt på da vi startet som toppledere. Vi visste også at stramme økonomiske rammer ville gi oss et snevert handlingsrom. Vi har selvfølgelig et ønske om at dette blir større, men prioriteringer er en nødvendig del av lederrollen.

Det som har vært den store overraskelsen for oss, er at det synes som vi satt oss fast i en etablert sannhet om at alt er galt, og at de som ønsker å jobbe med de nye mulighetene ikke har noen stemme eller ikke tør å bruke den. Vi som ledere skal fange opp den uro og bekymring som skjer i store endringsprosesser. Vi ønsker åpenhet rundt dette, og vil legge best mulig til rette for å gjøre de riktige grepene underveis. Vi har flere eksempler på at innspill i linja er tatt hensyn til og beslutninger har blitt justert. Så er det ikke alltid resultatet blir slik man ønsker. Det er en del av arbeidslivet – i politiet og alle andre steder.

Politidistriktet har forholdt seg til en varslingssak mot politimesteren det siste året. Varslingssaker skal håndteres på ryddig vis, og har ingen vinnere. En toppleder skal tåle å stå i en kamp, men beskrivelser som blir framlagt om hennes lederstil og en fryktkultur i ledergruppen, kjenner vi oss ikke igjen i. Det er en sammensatt , åpen og modig gruppe ledere som er tydelige overfor egen politimester.

Lena Reif, leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst.
Lena Reif, leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst.

De siste ukene har de tillitsvalgte i Sør-Øst koordinert seg godt og hatt mange innlegg på trykk i Politiforum og andre medier med et uttrykt ønske om å synliggjøre at reformen er underfinansiert. Vi deler fullt ut beskrivelsen av at reformen er kostnadsdrivende i en overgangsfase og at vi står i en særdeles krevende tid økonomisk. Imidlertid deler vi ikke den massive svartmalingen som er gjort av politidistriktet og vi tar avstand fra den utstrakte bruken av spissformuleringer og sterke ord som er benyttet. At distriktet er i "krise", at politiet er et "synkende skip" og at reformen er "veien til helvete", er beskrivelser som vi er sterkt uenig i. Vi frykter slike beskrivelser undergraver politiets tillit og skaper usikkerhet for både egne ansatte og innbyggerne som vi er satt til å beskytte. Her har vi alle et ansvar for å se helheten og løfte blikket.

Nina Karstensen Bjørlo, leder for felles enhet for forebygging i Sør-Øst.
Nina Karstensen Bjørlo, leder for felles enhet for forebygging i Sør-Øst.

Videre har en sentral tillitsvalgt i distriktet uttalt til VG at distriktet er i "fritt fall". Vi, som sitter i toppledelsen og har ansvar for sentrale deler av polititjenesten i distriktet, kan berolige med at vi ikke deler denne oppfatningen. Vi mener tvert i mot at veldig mye går svært bra i vårt distrikt, at befolkningen skal ha tillit til at de får hjelp når de trenger det som mest og at vi dag for dag tar små steg mot en ennå bedre, mer moderne og likere polititjeneste.

Vi er fullt ut klar over at det har vært innkjøringsutfordringer på sentralbord og operasjonssentralen og at straffesaksrestansene er høyere enn det vi skal ha, men det gjøres jevnlige justeringer for å bedre dette og vi er trygge på at dette vil bedre seg. Vi har flere eksempler i løpet av den korte tiden vi har vært i drift som stort distrikt på at vi har klart å avdekke og etterforske store saker som er prioritert og viktige. Et eksempel er en alvorlig overgrepssak mot en liten gutt i Buskerud. En så stor kraftsamling av ressurser og rask oppklaring ville ikke de tidligere distriktene klart å få til. Så gjenstår de selvsagt mye arbeid, vi er så vidt begynt.

Ingen er tjent med beskrivelser som blir unyansert

Det er utarbeidet en virksomhetsstrategi for politiet mot 2025 hvor vi skal være mer i forkant av kriminaliteten, ha tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet og skape større trygghet i det digitale rom. Vi har stor tro på at Sør-Øst politidistrikt med nærmere 1600 dedikerte medarbeidere har et godt utgangspunkt for å løse politiets samfunnsoppdrag på en god måte. Vi skal i alle fall gjøre det vi kan for å få dette til - og gi befolkningen i Sør-Øst politidistrikt den rettssikkerhet og trygghet de fortjener.

Alle har rett til å ytre seg. Nå bruker vi vår ytringsrett til å nyansere et bilde vi mener er blitt fordreid. Vi er klar over at reformarbeidet er krevende for mange, men ingen er tjent med beskrivelser som blir unyansert. På sikt vil det slite ut en hel organisasjon der vi alle har et ansvar.