FRP: Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti.
FRP: Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti.

– Viktig at politistudentene får jobb etter endt utdanning

Flere ut i jobb vil sikre god politidekning, mener Kjell Ingolf Ropstad i Krf.

Publisert

Kristelig Folkeparti fortsetter å balanserer på sperregrensen, og ifølge en ny måling som Norstat har gjort for NRK går partiet ned 1,5 prosentpoeng til 4,5 prosent. I denne målingen ville det ha blitt et knapt borgerlig flertall - kun sikret med Frps fremgang på to prosentpoeng.

Kjell Ingolf Ropstad , stortingsrepresentant for Krf og medlem av justiskomitteen på Stortinget, mener det er viktig å sikre at politiet får utført sitt viktige samfunnsoppdrag.God politidekning kan blant annet oppnås ved at flere politistudenter får seg jobb etter endt utdanning, mener Ropstad.

Hvordan vurderer dere tilstanden i norsk politi?

– Jeg vil først og fremst si at jeg er veldig imponert over den innsatsen som politifolk legger ned for å sikre tryggheten vår. Politiet er nå fullt i gang med å gjennomføre Nærpolitireformen som er en av de største reformene i norsk politi. Det er derfor viktig at politiet i den prosessen de står midt oppi, samtidig som de skal forebygge, avdekke og bekjempe kriminalitet, må istandsettes til å utøve sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

Hva er politiets største utfordringer i årene som kommer?

– Kriminaliteten går heldigvis ned, men den blir mer og mer kompleks og grenseoverskridende. I tillegg ser vi at anmeldelser knyttet til vold og overgrep øker. Jeg mener derfor det er viktig at vi når målet om å sikre to polititjenestepersoner per 1.000 innbygger slik at vi sikrer politidekning ute i distriktene. I tillegg er det helt avgjørende at politiet får verktøy og de ressursene de trenger til å gjøre den jobben de er satt til å utføre.

Har politiet nok økonomiske ressurser?

Dette mener partiene om politiet

Politiforum har stilt alle partiene som sitter på Stortinget eller ligger an til å bli stortingspartier flere spørsmål om politiet.

Fram mot valget vil vi publisere svarene fra følgende partier.

– Politiet har de siste årene fått økte budsjettrammer. Det har vært viktig for å sikre mer politikraft, mer utstyr og ikke minst tiltak for å bekjempe vold og overgrep mot barn og menneskehandel. Men skal vi nå målet om to polititjenestefolk per 1.000 innbyggere, samt sikre at politiet har nødvendig og riktig utstyr, er det klart at politiet fortsatt må styrkes i årene som kommer.

I hvilken grad mener dere Nærpolitireformen oppnår å komme nærmere befolkningen og gjøre politiet mer effektivt?

– Politiet står nå midt i starten av gjennomføringen av Nærpolitireformen, med mange forskjellige prosesser som skal iverksettes. På mange måter er det for tidlig å konkludere hvordan sluttresultatet vil bli, men jeg må likevel påpeke at jeg er bekymret for hvordan ressursene fordeles. Det som skulle være en Nærpolitireform ser nå ut til å bli en sentraliseringsreform. Det er bekymringsverdig. Det er ikke det som er intensjonen med reformen. Jeg vil følge utviklingen nøye for å sikre at reformen sikrer nærhet til folket. Det er viktig at vi klarer å forebygge kriminalitet langt bedre enn det vi gjør i dag, at politiet er tilstede der folk er, og at vi får på plass raskere responstid.

Ønsker partiet å gjøre endringer reformen, eventuelt hvilke endringer?

– KrF mener at formålet med reformen er viktige og riktige. Men vi vil følge utviklingen nøye hvordan gjennomføringen av reformen utvikles. Vi vil sikre at reformen ikke blir en sentraliseringsreform, men at det blir en reform som sikrer politidekning der folk er. Det er da også viktig at politiet sikres ressurser til drift, personell, samt midler til nødvendig utstyr som kan bidra til å effektiviseres og gjøre politiet mer slagkraftig i kriminalitetsbekjempelsen.

Hva bør gjøres for å sikre forebygging og tilstedeværende politi framover?

– For KrF er det viktig at politiet er tilstede der folk bor. Skal vi klare å forebygge kriminalitet, er det viktig at politiet har kunnskap om lokale utfordringer, og kan arbeide tett sammen med lokale aktører som skole, idretten og kommunene. Politikontakt i alle kommuner og politiråd er her helt avgjørende.

Hvilken framtid har Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet som egne særorganer?

– KrF har ikke tatt stilling til hvordan vi skal organisere særorganene. Jeg har registrert at det er flere som har kommet med ulike synspunkt som jeg synes er interessante. Vi ser frem til å lese høringssvarene.

Bør politiet bevæpnes som følge av terrortrusselen, og hvorfor/hvorfor ikke?

– KrF mener at politiet skal ha tilgang til våpen når de trenger det, men vi mener at politiet ikke skal være generelt bevæpnet. Det er i tråd med konklusjonen fra utvalget som så på bevæpning av politiet. Det viktigste tiltaket for å bekjempe terror er å sikre god forebygging og etterretning. Punktsikring og objektsikring er også viktige tiltak.

Er partiet fornøyde med at politiet ser ut til å nå to politifolk per tusen innbyggere i 2020, eller ønsker dere å revurdere målsetningen?

– Det er veldig bra at vi ser ut til å nå målet om politidekning. Det er viktig slik at politiet kan være til stede der folk er. Det vil være viktig for å forebygge, avdekke og avverge kriminalitet.

Hvor viktig er det å realisere politiets beredskapssenter på Taraldrud, slik planene foreligger?

– KrF mener det er viktig at vi får på plass et nytt beredskapssenter. Det vil være viktig å sikre at politiet får et sted hvor de kan øve i så realistiske omgivelser så mulig, samtidig som vi kan sikre rask responstid både til hovedstaden og ellers i Norge.

Er partiet fornøyd med politiets tilrettelegging for å samlokalisere nødetatenes operasjonssentraler?

– Nærpolitireformen påpekte at nødetatenes operasjonssentraler skal samlokaliseres. Det er viktig for å sikre god samhandling og rask respons ut til de som trenger hjelp. Jeg forventer at Stortingets vedtak følges opp, men jeg har forståelse for at dette vil ta tid.

Har du en appell til politivelgerne før valget?

– KrF er opptatt av å sikre at politiet er satt i stand til å utføre sitt viktige samfunnsoppdrag. Vi kan ikke forvente at politiet skal gjøre mer enn de er satt i stand til å utføre. Jeg mener derfor at vi må sikre nok politidekning, og da der det viktig at de som utdanner seg til politi får jobb etter endt utdanning. Det er viktig med politi der folk bor for å sikre effektiv kriminalitetsbekjempelse. I tillegg er det veldig viktig at politiet får det verktøyet de trenger til å etterforske kriminalitet. Kriminalitetsbildet endres, og da må politiets ressurser samsvare med de utfordringene vi står overfor.

Powered by Labrador CMS