FRP: Ulf Leirstein, justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. FOTO: Frp

Fremskrittspartiet vil nedbemanne POD

Regjeringspartiet har forsvart POD i fire år, men vil prioritere å jobbe for at politiledelsen skal bli mindre.

Publisert Sist oppdatert

Etter fire år ved makta og justis- og beredskapsministeren, risikerer Frp å ryke ut av regjeringskontorene og miste statsrådsposten. Partiet løfter fram økning i politibudsjett, økt bemanning og satsning på beredskap ved helikoptre og beredskapssenter når de får sjansen, men samtidig har partiet måtte forsvare en tidvis trøblete start for Nærpolitireformen.

Til tross for at tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og nåværende minister Per-Willy Amundsen gang på gang har tatt Politidirektoratet i forsvar i forbindelse med reformarbeidet, lover Frps justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, at partiet vil prioritere å slanke den øverste politiledelsen i de kommende årene

– Hvordan vurderer dere tilstanden i norsk politi?

Dette mener partiene om politiet

Politiforum har stilt alle partiene som sitter på Stortinget eller ligger an til å bli stortingspartier flere spørsmål om politiet.

Fram mot valget vil vi publisere svarene fra følgende partier.

– Det er nå 1000 flere politifolk, og om lag 100 flere politijurister enn før FrP inntok regjeringskontorene. Det er vi stolt av. Norsk politi er i en utfordrende, men nødvendig omstillingsprosess. FrP har forståelse for at en omfattende omorganisering kan være en belastning i en overgangsperiode, og er glad for at norsk politi møte denne omstillingen på en profesjonell måte.

– Hva er politiets største utfordringer i årene som kommer?

– Gjennomføring av politireformen etter intensjonen vil være utfordrende, og kreve kontinuerlig arbeid. Det vil være ekstremt viktig å sørge for at reformen fører til langt mer synlig politi i bygd og byer. Nedbemanning av POD, og sikring av ressurser til politidistriktene vil være en prioritert oppgave for FrP. Vi ser også behovet for å styrke lønn- og arbeidsvilkårene for politietterforskerne, samt sørge for at nyutdannede politistudenter raskere kommer i fast jobb.

– Har politiet nok økonomiske ressurser?

– Fremskrittspartiet har kjempet for mer ressurser til politiet i hvert eneste statsbudsjett, og vil fortsette å jobbe for at politiet skal få mer penger. Samtidig er det helt avgjørende at pengene brukes riktig, og når ut til politidistriktene. Jeg har forståelse for at det reageres når politiet på enkelte tjenestesteder må betale for kaffen på jobb, samtidig som POD bygger et nytt bygg til seg selv på Majorstuen.

– I hvilken grad mener dere Nærpolitireformen oppnår å komme nærmere befolkningen og gjøre politiet mer effektivt?

 – Vårt mål med reformen er å få et mer synlig politi i bygd og byer, samtidig som vi styrker beredskapen og etterforskningskapasiteten. Reformen er langt fra ferdigstilt, og det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Omstillingsprosesser er alltid krevende, og jeg er glad for at politiet har vært tydelige i sine tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke fungerer. Det er de ansatte i etaten som ser problemene i norsk politi. Reformen er en suksess om den gjør arbeidshverdagen bedre og mer effektiv for norsk politi, og mer kriminalitet oppklares og forebygges.

– Ønsker partiet å gjøre endringer reformen, eventuelt hvilke endringer?

– FrP ønsker kontinuerlig å lytte til erfaringer og forslag fra hele etaten, og justere reformen etter behov.  

– Hva bør gjøres for å sikre forebygging og tilstedeværende politi framover?

– Politireformen må følges opp med nødvendige ressurser. Penger til utstyr, ansettelser og frie midler til politidistriktene vil være helt avgjørende.

– Hvilken framtid har Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet som egne særorganer?

– FrP ønsker ikke å forskuttere behandlingen av særutvalgene før saken kommer til behandling i Stortinget.

– Bør politiet bevæpnes som følge av terrortrusselen, og hvorfor/hvorfor ikke?

– Ja, Frp er det eneste partiet som ønsker generell bevæpning av norsk politi. Politiets Fellesforbund ønsker et bevæpnet politi. PST sier politifolk er terrormål. 190 av 195 land i verden har et bevæpnet politi. Når sekundene teller er fremskutt lagring ikke godt nok.

– Er partiet fornøyde med at politiet ser ut til å nå to politifolk per tusen innbyggere i 2020, eller ønsker dere å revurdere målsetningen?

– Jeg er glad for at FrPs politisatsning har sørget for at vi muligens vil nå målet om to per 1000 allerede i 2019. Det er naturlig å sette seg nye mål når et tidligere mål blir oppnådd.

– Hvor viktig er det å realisere politiets beredskapssenter på Taraldrud, slik planene foreligger?

– Rapportene etter 22. juli er klare på behovet for et nasjonalt beredskapssenter. Jeg er glad for at dette nå kommer på plass.

– Er partiet fornøyd med politiets tilrettelegging for å samlokalisere nødetatenes operasjonssentraler?

– Det er viktig med samlokalisering av nødetatenes operasjonssentraler. Både politiet og de to andre nødetatene har et forbedringspotensial på dette området.

– Har du en appell til politivelgerne før valget?

– Takk for den jobben dere gjør. Fremskrittspartiet tar politiet på alvor. Alle partiet kommer med lovnader til politiet før et valg. Etter valget skal disse lovnadene prioriteres opp mot alle andre gode formål. FrP har bevist at vi sloss og sørger for midler til politiet også i praksis. Et større FrP vil gi mer midler til politidistriktene, mer fokus på ofrene i straffesaker og et bevæpnet politi. Godt valg!

Powered by Labrador CMS