Politiets strømkostnader dobbelt så høye

Politiets enheter bruker langt mer på strøm.

Publisert

De historisk høye strømprisene i vinter har også nådd politietaten. Bare i vintermånedene desember og januar har energikostnadene est ut.

Mens strømregningen i politiet totalt utgjorde 5,5 millioner kroner i desember 2020, hadde den mer enn doblet seg på samme tid i desember i fjor.

Også fra januar 2021 til januar 2022 har regningen doblet seg, fra åtte millioner kroner til 16 millioner kroner.

– Økte strømpriser påvirker også politiets utgifter. POD vil i 2022 følge distriktenes og særorganenes økonomi tett, uttaler Roger Bjerke, direktør for styringsavdelingen i Politidirektoratet, i en e-post.

Han skriver videre at så langt, så har hverken politidistriktene eller særorgan tatt opp noen utfordringer med å håndtere de økte strømkostnadene.

LES OGSÅ: Klarte ikke bruke opp pengene

Tre ganger så høy

Av politiets enheter, er det Oslo politidistrikt som har hatt den høyeste strømregningen. Bare fra desember 2020 til desember 2021 endte den opp med å bli tre ganger så høy.

Ann Kristin Roheim, som er leder for stab for virksomhetsstyring-seksjon virksomhetsstyring i Oslo politidistrikt, sier at økningen i energikostnader fra 2020 til 2021 skyldes tre forhold.

– Politiets fellestjenester (PFT) inngikk avtale på energi. Denne omfatter ikke fjernvarme. Ut i fra regnskapet er kostnaden knyttet til fjernvarme alene 904.000 kroner høyere i 2021 enn i 2020, sier hun.

Bakgrunn nummer to er at Oslo politidistrikt har enkelte leieavtaler hvor man betaler strøm á konto.

– Det vil si at det avregnes mot det allerede har innbetalt. I desember 2021 kom det en ekstra faktura pålydende 520.000 kroner. Dette er et resultat av at innbetalt beløp var mindre enn de faktiske kostnadene i 2021, forteller hun videre.

Det tredje forholdet hun trekker frem, er at politidistriktet hadde et noe høyere energiforbruk i desember 2021, mot desember 2020.

– Totalt sett utgjør de to første punktene alene ca. 1,4 millioner kroner i forskjell mellom desember 2020 og 2021. I tillegg kommer da et noe høyere forbruk. Med tanke på de varierende energiprisene blir det lagt inn estimater på forbruk knyttet til historiske data. Dette innebærer at Oslo politidistrikt, med bistand fra PFT, ikke tar utgangpunkt i år hvor energien har vært rimelig. Dette gjør at politidistriktet gikk i balanse på energibudsjettet for 2021, fortsetter hun.

Roheim sier videre at den ekstra kostnaden ikke fikk noen påvirkning på politidistriktets drift.

– Det er videre, til en viss grad, tatt høyde for fortsatt høye energipriser i 2022 budsjettet, men det er for tidlig til å svare på hvordan dette vil påvirke politiets økonomi dette året, sier hun.

Roheim sier videre at selv om forbruket i januar 2022 var 11 prosent lavere enn i januar 2021, så var kostnaden likevel 51 prosent høyere. Ved siden av kommer fjernvarme og energi fakturert fra utleier.

– Kan ikke inngå fjernvarmeavtale

Kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PFT sier at økte strømkostnader gjelder de samme forholdene for politiet som for resten av samfunnet.

– Politiets rammeavtale for strøm styres i all hovedsak av spotpris. At Oslo politidistrikt har størst kostnadsøkning skyldes at distriktet er desidert størst i forbruk. Men prosentvis (51 prosent) har distriktet hatt en vesentlig lavere kostnadsøkning enn politiet som helhet (61 prosent) for perioden januar 2021 til januar 2022, sier han.

Også Strai trekker frem at Oslo brukte hele 11 prosent mindre strøm i januar 2022 enn i januar 2021.

– Dette har spart distriktet for betydelige beløp siden strømprisen er mye høyere nå enn i fjor på samme tid, sier han.

Strai begrunner hvorfor PFT ikke har inngått fjernvarmeavtaler på denne måten:

– Politiet har ikke mulighet til å inngå nasjonal rammeavtale for fjernvarme, fordi NVE har besluttet at der hvor det er bygget ut fjernvarme, som i Oslo, er den enkelte byggeier selv pliktig til å opprette tilknytningsavtale, sier han.

Strai viser til at en fjernvarmekonsesjon legger nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaker innenfor det konsesjonsgitte området.

– Kommunen kan bare gi tilknytningsplikt til det konsesjonsbehandlede fjernvarmeanlegget. Byggherre må altså selv inngå fjernvarmeavtale for å få tillatelse til å bygge. I Oslo tilhører konsesjonen for fjernvarme Oslo Fortum Varme, og deres prismodell baserer seg på Nord Pool sin spotpris. De plikter for øvrig å gi lik pris på fjernvarme til alle i sitt konsesjonsområde, avslutter han.

Powered by Labrador CMS