Suspensjon – å bli tatt midlertidig ut av tjeneste

Etter vårt skjønn benyttes suspensjon i større utstrekning enn nødvendig ut fra virksomhetens eller tjenestens behov, og i enda større grad uten at bevisene for en adferd som kan medføre avskjed er sterke nok.

Publisert

Suspensjon innebærer at tjenestemannen med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin stilling. Suspensjon er ikke straff, selv om den ofte oppleves slik. Suspensjonsadgangen skal imøtekomme arbeidsgiverens behov for blant annet å gjennomføre nødvendige undersøkelser før eventuell beslutning om avskjed treffes.

På denne måten kan man unngå uoverveide avskjedssaker, samtidig som en alvorlig personalsak sikres en forsvarlig saksbehandling.

Vilkårene for suspensjon

Anniken Astrup, advokat ved Advokatfirma Føyen Torkildsen.
Anniken Astrup, advokat ved Advokatfirma Føyen Torkildsen.

Adgangen til suspensjon følger av statsansatteloven §29, hvor det fremgår to vilkår som begge må være oppfylt:

(1) Arbeidsgiveren må ha grunn til å tro at tjenestemannen har gjort seg skyldig i forhold som kan gi grunnlag for avskjed. Det vanligste typetilfellet er mistanke om straffbare forhold i eller utenfor tjenesten.

(2) Dessuten må tjenestens eller virksomhetens behov tilsi at tjenestemannen midlertidig må fratre arbeidet. I denne vurderingen vil momenter som fare for bevisforspillelse og etterforskningshensyn være sentrale. 

Suspensjon er ikke straff, selv om den ofte oppleves slik.

Hvorvidt vilkårene for suspensjon er oppfylt eller ikke, avgjøres av de lokale ansettelsesrådene, og man har adgang til å klage på vedtaket til det sentrale råd.

Selv om tjenestemannen midlertidig tas ut av tjeneste, består ansettelsesforholdet forøvrig og tjenestemannen har krav på å opprettholde sin avtalte lønn.

Varighet og opphør

I flere av tilfellene treffes et såkalt hastevedtak av politimesteren i påvente av at suspensjonssaken behandles av ansettelsesrådet.

Vilkårene for suspensjon må være oppfylt under hele suspensjonsperioden. Arbeidsgiveren plikter å foreta en fortløpende vurdering av om disse stadig er oppfylt. Er vilkårene ikke lenger til stede, skal suspensjonen straks oppheves. Tjenestemannen skal da tas inn i stillingen igjen, så fremt det ikke fremmes en avskjedssak mot ham/henne. Avskjedssaken skal fremmes uten unødig opphold når det er truffet vedtak om suspensjon. Her syndes det imidlertid mye i de ulike distriktene og arbeidsgiveren avventer de aller fleste tilfellene å fremme avskjedssak til Spesialenheten er ferdig med å etterforske det straffbare forhold.

Loven inneholder en tidsmessig grense, som bestemmer at suspensjonen bortfaller etter seks måneder. I særlige tilfeller er det imidlertid anledning til å forlenge suspensjonen med ytterligere seks måneder av gangen. Dette gjøres i ustrakt grad. 

LES OGSÅ: I sikkerhetssaker bortfaller rettighetene nærmest umiddelbart

Vurdering av praksis

Vår vurdering er at andre tiltak, som midlertidig overføring til annen, mindre betrodd stilling, kan benyttes i større utstrekning i disse tilfellene.

Etter vårt skjønn benyttes suspensjon i større utstrekning enn nødvendig ut fra virksomhetens eller tjenestens behov, og i enda større grad uten at bevisene for en adferd som kan medføre avskjed er sterke nok. Dette er høyst problematisk. 

Det er nærmest automatikk at suspensjon benyttes i saker som etterforskes av Spesialenheten, og uten at arbeidsgiveren nødvendigvis konkret og aktivt har vurdert om bevisene for en atferd som kan medføre avskjed er sterke nok. Det er heller ikke sikkert at tjenestens behov tilsier suspensjon selv om saken er under etterforskning. 

Betenkelighetene ved benyttelse av suspensjon som virkemiddel forsterkes ytterligere ved at varigheten i de aller fleste tilfeller forlenges utover de første 6 måneder fordi saken ikke er ferdig etterforsket av Spesialenheten. 

Suspensjon er et inngripende virkemiddel overfor den enkelte polititjenestemann, som bør benyttes med varsomhet. Vi ser ofte at hastesuspensjonen blir opphevet i de lokale ansettelsesrådene, noe som taler for en mer restriktiv bruk av suspensjon som virkemiddel.

Vår vurdering er at andre tiltak, som midlertidig overføring til annen, mindre betrodd stilling, kan benyttes i større utstrekning i disse tilfellene. Ved en slik overføring gjelder de samme vilkårene som for suspensjon, hvilket blant annet innebærer at vedkommende opprettholder sin lønn selv om den midlertidige stillingen skulle ha en lavere lønn.

En slik overføring vil imidlertid ofte oppleves som et mindre inngripende og belastende tiltak for den enkelte polititjenestemann, samtidig som det vil ivareta tjenestens behov for midlertidig fjerning fra stilling. 

LES OGSÅ: Hemmelig lydopptak av politiansatte

Powered by Labrador CMS