STUDENTROPET

Faste stillinger - kun for den heldige?

Faste stillinger i politietaten fremstår for meg som noe man må vente flere år på, og være den heldige utvalgte for å få.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Koronaen har vært inngangen for mange nyutdannede politistudenter i etaten. Det virker som det har vært et skrikende behov for politiansatte når grensekontrollen ble innført. Til og med politistudenter som kun har fullført ett år av politiutdanningen har vært ansatt i grensekontrollstillinger i sommer. Det er kjempebra at det åpnes for at så mange ferdig uteksaminerte politistudenter og politistudenter under utdanning får seg stilling i etaten.

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet 4. juni 2021 foreslo regjeringen at politiet skulle få en ekstrabevilgning til å håndtere oppdraget på grensen. Midlene var tiltenkt å skulle dekke 100 politiutdannede i 2021. Regjeringen foreslo også at politiet skulle få fullmakt til å overskride med til sammen 20 millioner kroner, til flere midlertidige politistillinger i 2021.

I et høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet 10. september 2021 om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, fremgår det at politiet per august 2021 benytter cirka 830 stillinger til grensekontrolloppgaver på indre grense. Utgiftene dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer for 2021. Lovens opphørsdato per nå er 1. desember. Departementet mener det er nødvendig å sende på høring et forslag om forlengelse, i lys av vurderingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

FHI og Helsedirektoratet formidler i sitt svar den 24. august at innreiserestriksjonene bør avvikles når det er smittevernfaglig forsvarlig. Helsedirektoratet anbefaler, ut fra en helhetsvurdering, at loven bør forlenges. FHI mener at det per i dag ikke er behov for å opprettholde innreiserestriksjonene når befolkningen er tilstrekkelig beskyttet ved vaksinasjon.

I høringsnotatet har Justis- og beredskapsdepartementet kommet fram til at innreiserestriksjonsloven bør forslå forlenges i syv måneder - til 1. juli 2022. Departementet legger avgjørende vekt på Helsedirektoratets klare anbefalinger om å forlenge innreiserestriksjonsloven, og peker på at «dette ikke i seg selv innebærer forlengelse av gjeldende innreiserestriksjoner».

I høringsinnspillet fra Politiets Fellesforbund til utredningen om myndighetenes håndtering av koronapandemien, peker de på at politiets evne til å håndtere nye oppgaver knyttet til blant annet indre Schengen-grensekontroll og håndtering av Covid-retningslinjer har blitt løst på en god måte, men har vært krevende for medlemmer i førstelinjen.

Faste stillinger i politietaten fremstår for meg som noe man må vente flere år på, og være den heldige utvalgte for å få. Om stillingen man har fått er midlertidig eller administrativ må man bare klore seg fast til den og holde på den så lenge man har den. Selv om innreiserestriksjonsloven forlenges, kan det virke som om innreiserestriksjonene avvikles. Kanskje dette er tiden for å omstille stillingene til EUs inn- og utreisesystem?

LES OGSÅ: Student? Engasjer deg!

Powered by Labrador CMS