POLITIJUSS:

Er det takk og farvel til politiet om vandelen får en «ripe i lakken»?

Det klare utgangspunktet er at man verken kan eller skal jobbe i politiet om man er ilagt en straffereaksjon, men en absolutt regel er det ikke.

Publisert

Vår erfaring viser at ansatte i politiet selv ved enkeltstående straffbare handlinger kan beholde jobben i politiet, til tross for at handlingen kan medføre avskjed.

Det tryggeste er å holde seg unna brudd på straffelovgivningen, men også ansatte i politiet kan trå feil. Selv ved et rettskraftig forelegg eller dom er det ikke nødvendigvis takk og farvel til en jobb i politietaten.

Det er opp til arbeidsgiver å foreta en konkret vurdering av den enkelte sak, men enkelte mer eller mindre absolutte skranker er det greit å være klar over. Å bli tatt med lavpromille eller sende snapchat fra et åsted kan være nok til at du mister plassen ved Politihøgskolen. Men uaktsomhet i trafikken med forelegg og tap av førerkort medfører i utgangspunktet ikke tap av stilling.

Men hvor går egentlig grensen? Noen fasit skal vi ikke driste oss til å gi, men vi kan illustrere med et par konkrete eksempler.

Høy terskel for avskjed

Terskelen for avskjed av en statsansatt er høy. For deg som ansatt i politiet betyr det at enkeltstående feil ikke trenger å medføre avskjed, selv om feilen medfører en straffereaksjon.

Vilkårene for avskjed fremgår av statsansattloven § 26. Har du brutt ett eller flere vilkår, og det enten er opprettet administrativ oppfølgning av deg eller du er ilagt en straffereaksjon, må politimesteren vurdere om du har den nødvendige tillit til å beholde ansettelsesforholdet i politiet.

Konkret nevnes at det å være uoppmerksom og gjøre feil i trafikken med materielle skader, som utgangspunkt ikke får arbeidsrettslige konsekvenser for deg. Vi har flere eksempler på tilfeller der kjøring under utrykning har medført store materielle skader og personskade, uten at det fikk tjenstlige konsekvenser.

Også enkeltstående brudd på taushetshetsplikt og registersøk uten at det er jobbrelatert vil medføre en straffereaksjon, ofte i form av forelegg, men vil som utgangspunkt ikke medføre tap av retten til å jobbe i politiet.

Dialog og erkjennelse

Med vårt ferskeste eksempel nærmer vi oss grensen for avskjed. Det dreier seg om en tjenestemann som ble domfelt for unødvendig voldsbruk som maktmiddel under en pågripelse.

Retten konkluderte med at slag, som medførte kroppsskade, var unødvendig og uforholdsmessig bruk av makt. Dermed ble tjenestemannen også domfelt for grov uforstand i tjenesten og fikk betinget fengsel i 36 dager, samt en ubetinget bot, oppreisning og sakskostnader på til sammen 45.000 kroner.

Etter en svært grundig prosess fra politimesteren og tjenestemannen selv, sto det om avskjed eller ordenstraff. Konklusjonen ble at tjenestemannens feilvurdering var så alvorlig at det kunne føre til avskjed, men at ordenstraff i form av varig omplassering ble ansett tilstrekkelig. Dette ble resultatet etter at også behovet for allmennhetens tillit til politiet var tillagt betydelig vekt.

Når arbeidsgiver skal konkludere vil det i tvilssaker være helt avgjørende hvordan du som tjenestemann reflekterer over egen atferd, både med tanke på hvordan allmennheten skal ha tillit til politiet, og ikke minst hvorvidt arbeidsgiver har tillit til deg. Som oftest er derfor vårt råd at dialog med arbeidsgiver og erkjennelse av den feil du har gjort danner grunnlaget for et best mulig resultat.

Powered by Labrador CMS