Reagerer på politiets saksbehandlingstid i gjeldssaker

Kun ett politidistrikt overholder saksbehandlingstiden på 90 dager i gjeldssaker. Nå får politiet påpakning fra Sivilombudet.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av januar opprettet Sivilombudet på eget initiativ undersøkelsessak av politiet. Bakgrunnen var en rekke klager på namsmennenes saksbehandlingstid i saker om utlegg og gjeldsordning.

Roger Bjerke, avdelingsdirektør, Politidirektoratet.

For selv om den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden innen utlegg ikke skal overstige 60 dager, og 90 dager for gjeldsordning, tyder mye på at politiet ikke alltid klarer å overholde disse fristene.

«I saker om utlegg har vi fått klager der det er vist til begjæringer som har ligget ubehandlet hos namsfogden mellom åtte til ti måneder, og hvor saksbehandlingen fremdeles ikke var påbegynt. I saker om gjeldsordning har vi eksempler på klager der begjæringer har ligget ubehandlet hos namsfogden i ett år og mer. Senest i år har vi mottatt en klage på sen saksbehandling i en sak om gjeldsordning der namsfogden oppga at forventet saksbehandlingstid var minst ett år», skriver Sivilombudet i et brev til Politidirektoratet (POD).

I brevet blir politiet bedt om å redegjøre for den lange saksbehandlingstiden. Her kommer det også frem at Sivilombudet ved flere anledninger har kontaktet namsfogden for en redegjørelse om tidsbruken.

«Svarene har gjennomgående vært at forsinkelsen skyldes ressurssituasjonen», skriver Sivilombudet videre.

Særlig ett konkret svar fra en namsmann vies mye plass i dokumentet. Her begrunnes den lange saksbehandlingstiden med betydelig saksvekst som ikke har blitt kompensert med økte bevilginger, kutt over flere år gjennom blant annet effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen, samt i politireformen og gjennom digitaliseringskutt.

«Det ble også vist til at det hadde vært stigende sakstall gjennom ca. 13 år og at kontoret sist fikk et ressursmessig løft i forbindelse med finanskrisen i 2009», skriver Sivilombudet videre.

- Følger med

Avdelingssjef Joakim S. T. Øren hos Sivilombudet sier til Politiforum at de anser at sakenes art gjør at det har stor betydning for de det gjelder at sakene blir behandlet raskt og uten ugrunnet opphold.

– Vi har ved undersøkelsen av behandlingstiden sett at namsmennenes behandlingstid til dels er uholdbar lang, og vil derfor fortsatt følge med på utviklingen i saksbehandlingstiden, sier han.

Utover dette viser han til Sivilombudets uttalelse i saken, som kom i begynnelsen av oktober, hvor det står:

«Sivilombudet mener at det følger av tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordningslovens formål og intensjoner at saker om utlegg og gjeldsordning skal søkes behandlet raskt og uten ugrunnet opphold. Det er til dels store variasjoner mellom politidistriktene i begge typer saker.»

Videre finner Sivilombudet at «behandlingstiden i saker om utlegg og gjeldsordning til dels fremstår som uholdbar lang, og vil fortsette å følge utviklingen i saksbehandlingstiden hos namsmennene».

«Ombudet ber om en oppdatering fra Politidirektoratet om utviklingen, innen 1. april 2022», står det videre.

Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet (POD) skriver i en e-post at politiet har en svært bred oppgaveportefølje med høye krav til leveranser.

– Vi har en forventning om at det skal leveres tjenester med god kvalitet til rett tid også innenfor den sivile rettspleien. Dessverre viser resultatene at vi ikke har levert i tråd med publikums forventninger. Det er beklagelig. Vi vil arbeide målrettet med å redusere saksbehandlingstid og restanser innen den sivile rettspleien fremover, skriver han.

Bjerke viser til at årsaken til lang saksbehandlingstid blant annet skyldes en stor økning i antall saker, samt at oppgaver innenfor den sivile rettspleien må prioriteres og løses sammen med politiets øvrige oppgaver.

– Vi har jobbet målrettet med å få tilført ressurser til fagområdet, og har fokus på utviklingstiltak som vil gi positive effekter både for publikum og for en effektiv oppgaveløsning. Organisering og god porteføljestyring er viktige virkemidler for det enkelte politidistrikt for å kunne levere tjenester innenfor den sivile rettspleien til rett tid og med rett kvalitet, heter det videre i e-posten.

Bjerke understreker at politidistriktene har gjort en stor innsats for å bygge ned restanser og redusere saksbehandlingstid.

– Saksbehandlingstid for utlegg er vesentlig redusert fra 103 dager i september 2020 til 66 dager i september 2021. I samme periode er antall utlegg i restanse redusert fra 61.327 til 13.790. Dessverre ser vi at det fortsatt er utfordringer med hensyn til saksbehandlingstid gjeldsordning, og dette er noe vi vil ha fokus på fremover. Vi vil holde Sivilombudet oppdatert om utviklingen, skriver han avslutningsvis.

Rett vest

Av politidistriktene er det Vest politidistrikt som har desidert høyest saksbehandlingstid på gjeldsordningssakene, med sine 478 dager.

– Årsaken til restanse og beklagelig lang saksbehandlingstid på fagområdet gjeld har vært kombinasjonen av stor økning i sakstilfang i sammenfall med at kapasiteten av fl ere årsaker og over tid har blitt redusert, sier Lars Øivind Berg, seksjonsleder/ fagansvarlig gjeld ved Felles enhet for sivil rettspleie i politidistriktet.

Han trekker frem at nyansettelser og tiltak i hele perioden har blitt iverksatt, men grunnet lang og kompleks saksbehandlingstid tar det også lang tid før tiltakene gir ønsket effekt. Videre har koronapandemien skapt en del utfordringer, samtidig som flytting til nye kontorlokaler og interne organisatoriske endringer har påvirket Namsfogden i Bergen mot slutten av 2020 og inn i 2021.

– Selv om vi har bremset økningen i saksbehandlingstid og denne er redusert i 3. kvartal 2021, er det likevel grunn til å forvente fortsatte restanser grunnet vedvarende økning i sakstilfang. Namsfogden i Bergen fortsetter å vurdere og iverksette fl ere tiltak i både arbeidsmetodikk og organisering, og forventer at videre tiltak og sentralisering av sentrale oppgaver vil gi ytterligere effekt fra 2022 og fremover, avslutter han.

LES OGSÅ: Nytt budsjettforslag: Bevilger 200 millioner ekstra til politiet

Powered by Labrador CMS