Politidirektoratet får kritikk fra tidligere og mangeårige lederen for DSA, Finn Torgeir Rud, på at en ikke-jurist kan bli satt til å lede rådet.

POD oppnevnte ikke-jurist som varaleder i politiets «domstol»

Nå vedgår POD at varavervet i Det sentrale ansettelsesrådet (DSA), som behandler avskjedssaker mot polititjenestemenn og -kvinner, bør gå til jurister. Men det mente ikke POD i september.

Publisert

I juni ble kommunikasjonssjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet (POD) oppnevnt som ny varaleder i Det sentrale ansettelsesråd (DSA). DSA behandler klager fra polititjenestemenn og -kvinner, som har mottatt vedtak om at de skal sies opp, ilegges ordenstraff, suspenderes eller avskjediges. Vedtakene er truffet av de lokale ansettelsesrådene.

Ebeltoft-Skaugrud ble oppnevnt som varaleder for assisterende politidirektør Håkon Skulstad, som leder DSA. Det innebærer at dersom Skulstad er forhindret fra å stille til møter i rådet, så stepper Ebeltoft-Skaugrud inn i hans fravær. Dermed er det hun som leder DSA. Mens Skulstad er jurist, er Ebeltoft-Skaugrud utdannet journalist med en master i management.

REAGERER: – Jeg blir overrasket over å høre at det kan sitte en leder i rådet, som ikke er jurist i dag. Hvem vurderer jussen i disse sakene da? spør tidligere DSA-leder Finn Torgeir Rud.

Nå reagerer den tidligere og mangeårige lederen for DSA, Finn Torgeir Rud, på at en ikke-jurist kan bli satt til å lede rådet.

– Jeg blir overrasket over å høre at det kan sitte en leder i rådet, som ikke er jurist i dag. Hvem vurderer jussen i disse sakene da? spør Rud.

Da den tidligere politimesteren gikk av med pensjon og samtidig sluttet som DSA-leder i 2016, skrev han en rapport om rådets virksomhet i perioden han satt.

Her var Ruds klare anbefaling at rådet ble ledet av en jurist:

«Rådets tidligere sammensetning medførte at det var to jurister i rådet, byrettsdommer og politimester. Dette var nok en styrke for rådet i de saker hvor det kreves juridisk kompetanse. Dette gjelder særlig klagesaker hvor forvaltningsloven og tjenestemannsloven får anvendelse. Det er imidlertid tilstrekkelig at det er en jurist i rådet og vedkommende bør etter min mening være rådets leder».

Et slags rettsmøte

Den oppfatningen har Rud fortsatt.

– Da jeg ble spurt om å overta DSA-jobben i 2005, så var rådet organisert på den måten at det var en dommer som var leder. Jeg fikk opplyst den gang at det var problemer med å få dommere til å ta ekstrajobben, fordi den var såpass arbeidskrevende. Som leder hadde jeg det fulle ansvaret for sakshandlingen med hensyn til å vurdere jussen i sakene. For det er en del juss i disse sakene her, så det sa seg selv at leder måtte være jurist, slikt som rådet var organisert den gangen, sier han.

NY VARA: – Gitt rollen til DSA, er det i utgangspunktet naturlig at både leder og stedfortreder har juridisk kompetanse, sier assisterende politidirektør og DSA-leder Håkon Skulstad.

Selv om Rud var den eneste juristen i rådet, dro han også veksler på andre jurister i POD når det kom til jussen i sakene. Han legger til at DSA er organisert på en annen måte nå enn da han ledet det, og viser til at det er jurister i POD som står for rådets saksforberedelser.

– Det er en nyordning, og kanskje det er bakgrunnen for at man mener at man ikke behøver en jurist som leder. Men rådet er som en slags domstol, så jeg vil si at rådet må ledes av en jurist. Det er helt opplagt. I disse disiplinærsakene, som er de mest inngripende sakene som rådet behandler, med alt fra ordenstraff til avskjed, har vedkommende som dette gjelder anledning til å møte når rådet behandler saken. De møter gjerne med advokat, og da blir det som et slags rettsmøte. Det fordrer så absolutt at det sitter en jurist som leder. Jeg kan ikke skjønne noe annet, avslutter han.

Trer ut av rådet

Politiforum har spurt Politidirektoratet om hva bakgrunnen for at Hilde Ebeltoft-Skaugrud ble valgt som vara for Håkon Skulstad er.

– I en periode med større rokkeringer i politidirektørens ledergruppe har det i en kort periode vært behov for å utpeke en ny vara i DSA. Det har ikke vært nødvendig å bruke varafunksjonen i denne perioden. Nå er situasjonen endret ved at det har kommet inn nye ressurser i ledergruppen med juridisk kompetanse, og det er naturlig å se på nytt hvem som skal bekle denne rollen, begrunner DSA-leder og Håkon Skulstad.

Han legger til:

MIDLERTIDIG LØSNING: – Jeg sa ja til å steppe inn som vara i en mellomperiode, for å løse en bemanningsutfordring, sier PODs kommunikasjonsjef og DSA-vara, Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

– Gitt rollen til DSA, er det i utgangspunktet naturlig at både leder og stedfortreder har juridisk kompetanse. Samtidig er det slik at rådet har et sekretariat med juridisk spisskompetanse som både forbereder sakene til møtet, og støtter under gjennomføringen av selve møtet og utformer utkast til vedtak etter møtet, skriver han videre.

Politiforum har også vært i kontakt med Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

– Jeg er helt enig i å at både leder og stedfortreder bør ha juridisk kompetanse når de sitter i DSA. Jeg sa imidlertid ja til å steppe inn som vara i en mellomperiode, for å løse en bemanningsutfordring - forutsatt at jeg hadde juridisk støtte rundt meg. Nå har politidirektørens ledergruppe den riktige juridiske kompetanse, og dermed trer jeg også ut av vararollen, skriver hun i en e-post.

Ebeltoft-Skaugrud går av før neste ordinære DSA-møte, som er i midten av november. PODs kommunikasjonssjef avviser at hun har deltatt på noen av møtene som har vært i rådet, siden hun tiltrådte i juni.

Powered by Labrador CMS