Oppklarer om de 400 koronastillingene

Politidirektoratet har registrert forvirringen rundt de 400 koronastillingene. Nå går de ut med informasjon om hva som vil skje framover.

Publisert

Politiforum har tidligere skrevet om forvirring rundt hva som skjer med de 400 midlertidige koronastillingene, som den forrige regjeringen slo fast at skulle gjøres til faste stillinger.

For mens POD forklarte at midlene til disse stilingene var fordelt ut til politidistriktene, sa flere politidistrikter som Politiforum snakket med, at de ikke kunne se å ha mottatt noen informasjon om dette.

Roger Bjerke, leder av styringsavdelingen i Politidirektoratet, presiserte at de konkrete midlertidige stillingene i seg selv ikke kan omgjøres til faste stillinger, men at midlene som har finansiert dem skal videreføres.

Nå har Politidirektoratet lagt ut informasjon på politiets intranett Kilden, hvor de forsøker å oppklare saken ytterligere. Her skriver Politidirektoratet at behandlingen av neste års politibudsjett pågår for fullt, og at de i løpet av januar forventer å motta tildelingsbrev for 2022. Det er dette som danner grunnlaget for fordelingen av midler til politidistrikter og særorgan.

LES OGSÅ: Full forvirring om koronastillinger

Grenseoppdraget

Politidirektoratet viser til at politiet i statsbudsjettet for 2021, fikk tildelt ekstra ressurser, 477,8 millioner kroner, som var knyttet til håndtering av pandemien og styrking av politidistriktene. De 477,8 millioner kronene er varige midler, og tilsvarer omkring 400 stillinger.

- Det har festet seg en oppfatning om at de 400 midlertidige stillingene knyttet til pandemien skulle omgjøres til faste stillinger på én gang etter at pandemien er over. Det stemmer ikke. I praksis har det vært en gradvis ansettelse av midlertidig ansatte i faste stillinger over tid, sier Bjerke, til politiets intranett Kilden.

Han legger til at han forstår at usikkerheten har vært krevende for medarbeiderne som har vært midlertidig ansatt i forbindelse med grenseoppdraget.

- Det står stor respekt av måten de har løst sine oppdrag på i denne situasjonen. Samtidig er det viktig å skille mellom den varige tildelingen politiet har fått, og den midlertidige ansettelsen av forsterkningsressurser i grenseoppdraget, sier Bjerke.

Politidirektoratet skriver at de vi 2021 har fordelt midlene slik at de har levert på formålet. « Vi har løst oppdrag knyttet til pandemien med midlertidige midler og midlertidige stillinger. Samtidig har vi styrket distriktene med varige midler som skal gå til å styrke de geografiske driftsenhetene», skriver Politidirektoratet.

- Siden pandemien startet har det har vært 1114 personer inne i midlertidige ansettelsesforhold. 330 av disse har nå gått over i fast stilling i etaten. Og etter drøfting i sentralt IDF fordeles nå ytterligere 91 faste stillinger. Finansiering av disse stillingene er den opprinnelige budsjettildelingen som tilsvarer ca. 400. Tilsetting av «korona-stillingene» har skjedd gradvis, og vil altså ikke skje i «et smell» når pandemien er over, sier Roger Bjerke.

Tema i nasjonal ledergruppe

Bjerke sier til Politiforum at de valgte å publisere informasjon om dette på Kilden, for å skape ekstra tydelighet.

- Vi har registrert at det har vært litt usikkerhet rundt de 400 stillingene, hva som har skjedd og når de kommer. Bakgrunnen for saken er å prøve å skape litt tydelighet rundt hva som har skjedd, og hva som skal skje framover knyttet til disse stillingene, sier Bjerke.

- Har dere fått henvendelser hvor ansatte eller politidistrikter har misforstått dette?

- Ikke nødvendigvis misforstått, men jeg tror det har vært vanskelig å skille på hva som har vært fordelt som midlertidige og faste midler. Dette har vært et tema i nasjonal ledergruppe. På bakgrunn av det tenkte vi det var greit å gå ut med et budskap hvis vi forsøker å skape tydelighet, og at alle har samme informasjon, sier han.

Koronastillinger

Foreløpig er det tildelt 162 midlertidige stillinger til politidistriktene, i forbindelse med grenseoppdraget i 2022. Fordi smitten har økt og det er behov for en opptrapping av smittereduserende tiltak, opplyser Politidirektoratet at det er drøftet en styrking av enkelte distrikter med ytterligere totalt 48 midlertidige stillinger.

- Stillingene er besluttet midlertidige da det er et midlertidig behov som skal dekkes. Det er usikkert hva grenseoppdraget vil kreve av innsats i 2022. Politimesterne har blitt informert om videreføringen av og nivået på grenseoppdraget ut første halvår 2022, sier Bjerke.

LES OGSÅ: Koronastillingene: - Noen må ha kommunisert dårlig i denne saken

Powered by Labrador CMS