Norges lover.

Utrykningskjøring med noen begrensninger

Hensynene bak adgangen til å kjøre utrykning tilsier at viktige «sperrer» som ellers gjelder i trafikken, er tillatt fraveket.

Publisert Sist oppdatert

Men én viktig bestemmelse gjelder også under utrykningskjøring, nemlig aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven (vtrl) § 3.

Trafikkuhell forekommer relativt hyppig under utrykningskjøring. De fleste blir etterforsket av Spesialenheten for politisaker (Spesialenheten), ofte selv om de er av en art som ville vært gjenstand for etterforskning og strafforfølgelse hvis kun sivile kjøretøyer var innblandet. Dette virker ofte urettferdig, men det er et tema jeg skal la ligge i denne artikkelen.

Lovhjemmelen

Vtrl § 11 og trafikkreglene § 2, nr 4 slår fast at førere av utrykningskjøretøy kan fravike regler som er fastsatt i eller i medhold av vtrl §§ 4-9 (trafikkregler, fartsregler, skiltregler mv), når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten. Vtrl § 3 er altså holdt utenfor denne oppramsingen.

  • En tilpasset aktsomhetsnorm for utrykningskjøring

Høyesterett har gitt anvisning på at aktsomhetsnormens anvendelse på kjøretøy i en utrykningssituasjon beror på en konkret vurdering og har i en avgjørelse fra 1994 blant annet uttalt:

«Det er likevel klart at aktsomhetsnormen etter denne regelen (§3) må være påvirket av at den skal anvendes på et politikjøretøy i en utrykningssituasjon. Hvor langt man i en slik situasjon skal lempe på de krav som gjelder for andre bilførere, må bero dels på hvor viktig det fremstiller seg å få stanset og eventuelt pågrepet den som forfølges, og dels på trafikksituasjonen og risikoen for at skade kan bli voldt. Det må foretas en avveining mellom behovet for at politiet skal kunne løse sine tjenesteoppdrag og hensynet til trafikksikkerheten.»

  • Eksempler på påtaleavgjørelser

Det er begrenset plass til å gi mange eksempler, men de nedenstående er interessante typetilfeller på en «fleksibel» anvendelse av aktsomhetsnormen i vtrl § 3.

Blålys og sirene

Et påtalevedtak av Spesialenheten fra 2014 gjelder en sak der en tjenestemann, under utrykningskjøring med blålys og sirene kjørte på en fotgjenger som gikk i en fotgjengerovergang på grønt lys.

Under klareringen av krysset, der politibetjenten blant annet hadde forvisset seg om at øvrig trafikk hadde stanset for å gi politibilen fri vei, foretok fotgjengeren en overraskende handling ved å gå ut i fotgjengerfeltet. Hun forklarte selv at hun hadde på seg øretelefoner og spilte musikk med «i overkant høy lyd».

Hun forklarte videre at hun hører svært lite lyder rundt seg når hun har på seg øretelefonene og derfor belager seg på å se. Hun ventet på grønt lys og oppfattet lite av trafikken på stedet. Da lyset ble grønt gikk hun ut i fotgjengerfeltet uten å se seg til siden og oppfattet ikke lyd- eller lyssignalene fra politibilen.

Spesialenheten fant, etter min mening med rette, at denne fotgjengerens handling fremstod som helt upåregnelig for tjenestemannen, i og med at han hadde registrert at det øvrige trafikkbildet, og også fotgjengeren, stod stille da han nærmet seg fotgjengerfeltet. Det var således ikke brudd på aktsomhetsnormen at han trakk den slutning at også fotgjengeren hadde observert ham.

Kolliderte med syklist

I et påtalevedtak fra i år fikk en tjenestemann utstedt et forelegg mot seg etter at han under utrykning i Oslo kolliderte med en syklist som kom fra høyre og kjørte på grønt lys. Syklisten ble for sent oppmerksom på politibilen og fortsatte med å sykle fordi han trodde han skulle kunne komme foran bilen, og fordi han uansett ikke hadde klart å stanse. Han visste at bakbremsen på sykkelen virket dårlig.

Den strenge aktsomhetsnormen i vtrl § 3 måtte vurderes sammen med den like strenge regelen i trafikkreglene § 2 nr 4 og PODs instruks for utrykningskjøring, der det heter at det ved kjøring mot rødt lys skal farten alltid kunne nedsettes slik at man straks kan stanse for mulig kryssende eller møtende trafikk.

Spesialenheten la til grunn at det ikke var upåregnelig for tjenestemannen at det kunne komme en syklist med høy hastighet for å krysse gaten på grønt lyst. Syklistens adferd fremstod således ikke som en inadekvat handling som kunne virke straffriende for tjenestemannen. Også denne avgjørelsen er etter min mening riktig.

Plasshensyn forhindrer meg i å behandle en annen gruppe typetilfeller, nemlig kollisjon mellom utrykningskjøretøy under forbikjøring, der den sivile bilen er i ferd med å foreta en sving til venstre. Det vil jeg komme tilbake til senere i denne spalten.

Powered by Labrador CMS