Pass på taushetsplikten!

Hyppige brudd på taushetsplikten i Spesialenhetens statistikk for årene 2006 - 2008 viser at det for de to første årene ble konstatert seks - sju tilfeller av brudd på taushetsplikten som førte til straffereaksjon.

Publisert Sist oppdatert

For tre - fire år siden skrev jeg en artikkel i Politiforum med samme overskrift. Bakgrunnen var at brudd på taushetsplikten i politiet stadig var gjenstand for etterforskning av daværende SEFO. I årsrapporten for Spesialenheten for politisaker for 2008 fremgår det at saker om brudd på taushetsplikten økte dramatisk i fjor. Dette er bakgrunnen for at jeg på ny tar opp dette temaet, og understreker viktigheten av at man er seg bevisst den strenge taushetsplikten som råder i politietaten.

Hyppige brudd på taushetsplikten i Spesialenhetens statistikk for årene 2006 - 2008 viser at det for de to første årene ble konstatert seks - sju tilfeller av brudd på taushetsplikten som førte til straffereaksjon. I 2008 skjedde det en dramatisk økning ved at antallet steg til 30 (!). Vi får håpe at fjoråret var et «unntaksår», og at kurven synker like brått som den steg i fjor.

Lovbestemmelser

Forsettlig eller grov uaktsom krenkelse av taushetsplikten er klassifisert som en forbrytelse i straffeloven § 121, og har i sin mildeste form en strafferamme med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. En mer kvalifisert overtredelse kan gi fengsel inntil tre år.

Politiloven § 24 er den sentrale bestemmelse om politiets taushetsplikt. Den henviser til §§ 61a til 61e i straffeprosessloven for straffesaksbehandlingen, mens det er § 8 i strafferegistreringsloven som slår fast at offentlige tjenestemenn plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om opplysninger fra strafferegisteret.

Gode grunner for diskresjon

Det er ikke vanskelig å forstå at private interesser begrunner en streng taushetsplikt. Politiet mottar mange opplysninger om personlige forhold som dels kan være gitt av personen selv, for eksempel i tilknytning til søknad om en offentlig tillatelse eller bevilling.

Dels kan det være registrert opplysninger om konkrete personer som politiet har mottatt fra publikum, dels som et resultat av politiets egen etterretningsvirksomhet. Personvern og sunn fornuft tilsier at borgerne må kunne forvente at personømfintlig informasjon blir beskyttet mot gjengivelse overfor uvedkommende.

Også ulike offentlige interesser begrun­ner taushetspliktreglene. Samfunnets sikkerhet, fellesskapets interesse i å ha et effektivt politi og en målrettet håndhevelse av lov og orden er stikkord i denne sammenheng. At man kan stole på fortrolighet mellom offentlige organer, herunder mellom politiet og overordnet påtalemyndighet er viktige elementer for effektiv og betryggende myndighetsutøvelse.

Det er grunn til å understreke viktigheten av at politiet ikke gir ut opplysninger fra STRASAK, BL, PO og ikke minst INDICIA. Det er dessverre et problem at det i ganske utstrakt grad lekkes til media om detaljer i pågående etterforskning. Slike lekkasjer kan være svært vanskelig for den som etterforskningen er rettet mot, men også for selve etterforskningen. Politiet eråpenbart ikke den eneste kilde til alle lekkasjene, men har sine svin på skogen.

Storebror ser deg

Felles for politiets registre er at de er opprettet for å lette politiets arbeid i kriminalitetsbekjempelsen, og det er viktig å være seg bevisst at det må foreligge tjenstlige grunner for å bruke dem. Selv om man er gitt formell tilgang til bruk av for eksempel INDICIA, så må den konkrete bruk være utslag av et tjenestelig behov. Dette er det antagelig ikke så mange er seg bevisst i hverdagen, da jeg har inntrykk av at søking i ulike registre kan være tidtrøyte for noen under stillestående vakttjeneste.

Vær derfor oppmerksom på at ethvert søk etterlater seg elektroniske spor, noe som gjør at det kan foretas en gjennomgang i ettertid som kan avdekke det nøyaktige tidspunkt og varigheten av innloggingen som foretas. Ikke nok med, også innholdet i søkene kan avdekkes. Dette ble i detalj presentert under en mye omtalt sak på Østlandet for noen måneder siden der en tjenestemann ble dømt for en rekke, konkrete brudd på taushetsplikten.