Lønnsgodtgjørelse under suspensjon

Ved suspensjon, har du krav på full lønnsgodtgjørelse selv om man er avskåret muligheten for å utføre sine arbeidsoppgaver.

Publisert Sist oppdatert

Dagens tema har kanskje ikke den største allmenne interesse for polititjenestemenn generelt, da det heldigvis er de færreste «forunt» å bli suspendert fra sin stilling. Det kan imidlertid være greit å vite, når ulykken først måtte være ute, at den som er suspendert har krav på full lønnsgodtgjørelse selv om man er avskåret muligheten for å utføre sine arbeidsoppgaver.

I min bistand for suspenderte tjenestemenn opplever jeg forbausende ofte at de blir utsatt for ulovhjemlet trekk i lønnen. Som oftest blir feilen rettet opp ved en viss pågang fra min side, mens det andre ganger har vært nødvendig å gå grundigere til verks. Nedenfor skal jeg gi et eksempel på en sak som det var nødvendig å klage inn for Politidirektoratet.

Saken dreide seg om en tjenestemann som under suspensjon fikk melding fra administrasjonssjefen om at variable tillegg etter oppsatte turnuslister eller andre variable tillegg skulle bortfalle i suspensjonstiden. Fra vår side ble det fremhevet at en slik innskrenkning var rettslig uholdbar, og vi påpekte blant annet at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i flere saker hadde lagt til grunn at det ved fastsettelsen av stillingens lønn også skal medregnes faste og variable tillegg som ville ha blitt utbetalt dersom vedkommende hadde vært i tjeneste.

Argumentasjonen gjorde ikke noe inntrykk på arbeidsgiveren, og det ble nødvendig å fremsette formell klage til Politidirektoratet. Det ble i denne sammenheng vist til tjenestemannslovens § 16 nr. 5 der det fremgår at man har krav på «stillingens lønn» i suspensjonstiden. Vi fant også grunn til å presisere at suspensjon ikke er en tjenestlig reaksjon og at tjenestemannen derfor har krav på å bli holdt økonomisk skadesløs.

Han/hun skal altså stilles i den samme økonomiske situasjon som om arbeidet ble utført i suspensjonstiden. Dette innebærer igjen at hvis den suspenderte tjenestemann kan sannsynliggjøre at han/hun ville ha utført sitt arbeid i henhold til en turnusplan, vil det også være berettiget med krav på betaling i tråd med turnusplanen.

Politidirektoratet tok klagen til følge og bemerket blant annet: «Lønnsmessige tillegg som ville ha kommet til utbetaling etter fast, oppsatt tjenesteplan, skal utbetales».

Det hører med til historien at arbeidsgiveren måtte dekke advokathonoraret.

Er det forbudt å sykle i påvirket tilstand?

Hilsen undrende PHS-student.

Hvis man ser seg rundt i trafikkbildet i Oslo en lys sommernatt, er det lett å tro at det er fritt frem å sykle selv om man er påvirket av rusmidler. Dette er imidlertid ikke tilfellet, og det er å håpe at PHS-studenter holder seg borte fra en slik aktivitet.

Vegtrafikklovens § 21,1. ledd lyder: «Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter».

Vegtrafikklovens § 2 inneholder en såkalt legaldefinisjon av«kjøretøy»: «Med kjøretøy forstås innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner».

Det er vel neppe noen som er uenig i at en sykkel er bestemt til å kjøre på bakken, fortrinnsvis utenfor skinnegangen. Som forsvarer i Oslo tingrett har jeg bistått en ung mann som etter en fuktig fest burde ha latt sykkelen stå. Han fikk med seg en kompis på bagasjebrettet, og det gikk ikke bedre enn at de i ganske stor fart kolliderte med motgående bil, hvoretter de begge ble skadet, heldigvis ikke alvorlig. Føreren av sykkelen ble idømt betinget fengselsstraff og bot, så vidt jeg husker.