Ulik lønn for likt arbeid

Sivile måjobbe under dårligere lønnsbetingelser.

Publisert Sist oppdatert

Gry Mossikhuset - leder av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund.

Både sentralt politisk holdog øverste politiledelse ønsker å benytte politisivile til nye arbeidsoppgaverfor å frigjøre politiutdannet personell. Da rimer det dårlig at politisivile måjobbe under dårligere lønnsbetingelser.

Alle politiutdannede fårlønnstillegg og overtidsbetaling gjennom ATB - arbeidstidsbestemmelsene, menspolitisivile får de samme tillegg gjennom «Fellesbestemmelsene» ihovedtariffavtalen. Mange politisivile reagerer nå på er at de blir oppfordrettil å ta oppgaver politifolkene tradisjonelt har gjort, men under andrelønnsbetingelser.

- Vi ser at politisivile somgår på beredskapslister ikke får de samme godtgjørelser når de utkalles påovertid, og de får i tillegg dårligere avspaseringsvilkår enn politifolkene somgjør den samme jobben. Dette har Politidirektoratet vært kjent med, men uten åta noe initiativ til å få like arbeidsvilkår for ansatte som gjør likeoppgaver. Det er klart det blir vanskeligere å få politisivile til å gripe fatti mer krevende arbeidsoppgaver, så lenge vi ikke får de samme arbeidsvilkårene,sier Gry Mossikhusetsom er leder for sivilutvalget i Politiets Fellesforbund.

Nå ber hun PF intensiverearbeidet for å få lik lønn for likt arbeid.

Ikke gehør hos POD

- I ATB har PF blant annetavtale om fravikelse fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentligfritid. Avtalen gir rett til så store fravikelser at Fornyings- ogadministrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene må gi sintilslutning til avtalen. Sivilt ansatte som går inn og gjør jobber sompolitifolk tradisjonelt tidligere har gjort, trår ny grunn. Fra PolitietsFellesforbunds side har vi derfor fremmet krav overfor POD om å få sammerettigheter for disse politisivile, men ennå ikke fått gehør, sierforhandlingssjef Victor-Bjørn Nielsen hos PF. Han viser til at POD kan få enorden på dette hvis de vil. Alternativet er at politidistriktene og PF lokaltfremforhandler avtaler, noe som resultere i vidt forskjellige avtalerpolitidistriktene imellom.

- POD kan be om en fullmaktfra FAD til å forhandle frem en slik avtale nasjonalt, sier Nielsen.

Han forteller at PF fårjevnlig rapporter om sivile som pålegges arbeid i strid med Arbeidsmiljøloven.Konsekvensen kan bli at politidistrikt kan bli anmeldt av Arbeidstilsynet forbrudd på arbeidsmiljøloven.

- Jeg synes det er urimelig åha forskjellige typer regelverk i politiet for ansatte somjobber med sammeoppgaver når de jobber utover arbeidstiden, sier Nielsen.

- Vil vurdere

- Hvorvidt ATB skal utvidestil å omfatte sivilt ansatte med spesielle funksjoner må skje gjennomforhandlinger mellom hovedsammenslutningene og staten. Men Politidirektoratetvil i forbindelse med fremtidige forhandlinger vurdere å ta opp spørsmålet omen utvidelse av forhandlingsfullmakten til også å omfatte noen grupper siviltansatte, skriver CatharinaSvensson, seksjonssjef i personalforvaltningenPolitidirektoratet i en e-post til Politiforum

Politiforum har ikke lyktes åfå en kommentar fra Fornyings og Administrasjonsdepartementet underferieavviklingen. Spørsmålet til FAD ville ha vært om de vil ta initiativet tilå rydde opp i urimelige forskjeller mellom sivile og politiutdannede som gjørsamme oppgaver i politiet.