Rasering av lensmannstjenesten

- Vi stiller oss tvilende til at oppklaringsprosenten vil bli bedre, men det vil i alle fall skje på bekostning av trygghetsarbeid på lokalplanet.

Publisert Sist oppdatert

De fleste er enige om at trygghet for folk flest i lokalsamfunnet er svært viktig. På landsbygda har denne tryggheten gjennom mange generasjoner blitt ivaretatt av lensmannsetaten. I den siste tiden har vi registrert at hele politietaten er under sterk press, og mange påpeker at det ikke er samsvar mellom ressurser og oppgaver.

Justisdepartementet ønsker tydeligvis å gjøre noe med dette, og har opprettet to prøveprosjekter for å prøve ut en justering av organisasjonen. Et av disse prosjektene er Follo politidistrikt, hvor jeg bor. Etter hvert som innholdet i «justeringen» er blitt kjent viser det seg imidlertid at det faktisk er snakk om en radikal nedskjæring. I vårt distrikt foreslås det at samtlige lensmannskontor i 13 kommuner i Østfold og Akershus skal nedlegges, og erstattes med to politistasjoner og ett tjenestested. Siden Follo-prosjektet er et pilotprosjekt vil det som skjer her være første skritt på veien mot en landsomfattende nedlegging, og i neste omgang er det din kommune som berøres! I mange av Follo-kommunene har befolkningen dannet aksjonsgrupper for å beholde lensmennene, og det er samlet inn 20 000 underskrifter fra folk som er opprørt over det som nå skjer.

Først fastslo regjeringen i Soria Moria-erklæringen at de ville beholde lensmannskontorene og styrke det forebyggende arbeidet mot kriminalitet. Dette var allerede fastlått i Politireformen fra år 2000, og er presisert gjentatte ganger av så vel justisminister som politidirektør. Deretter bestemte departementet initiering av en prøveordning. Hensikten var at justeringen skulle føre frem til et bedre tilbud til folk flest, men snart viste det seg at ressurssituasjonen innen politiet ble en viktigere drivkraft for reformen. Den planlagte justeringen fører muligens til en styrking av politiet i regionene, men det skjer på bekostning av de lokale tilbudene som vi har i dag. Vi stiller oss tvilende til at oppklaringsprosenten vil bli bedre, men det vil i alle fall skje på bekostning av trygghetsarbeid på lokalplanet.

Vi mener at dette er helt uholdbart. Lokalkunnskapen hos de ansatte ved lensmannskontorene er vår beste garanti for forebyggende arbeid. Vi snakker om trygghet, tillit og nærhet. Ungdom som stoppes tidlig i en kriminell løpebane spares for mange vanskeligheter senere, og samfunnet sparer store penger. Dessverre måles politiets effektivitet for ensidig på evnen til oppklaring av begått kriminalitet. Det er langt vanskeligere å måle fravær av kriminalitet, men det er faktisk like viktig. Vi stiller også spørsmål ved ressurs- og miljøaspektet ved lange reiser for å oppsøke nærmeste politimyndighet.

Justisministeren utsetter

Heldigvis er «justeringen», det vil si raseringen av våre lensmannskontor foreløpig utsatt. Justisminister Knut Storberget har latt seg overtale til en dialog med kommunene som er berørt, og har fått klar beskjed om hva vi mener. Opposisjonspartiene i Stortinget har stilt kritiske spørsmål, og vil ha en skikkelig debatt om saken. Justisministeren har lovet at saken skal tas opp - etter valget. Men vi er ikke beroliget! Vi opplever at det er sterke krefter som står bak reformforslaget, og tror at justisministeren vil løpe linen helt ut.

Vi har i dag ca 380 lensmannskontor spredt ut over hele landet. Vi som aksjonerer i Follo ønsker å få saken på dagsorden også i resten av landet. Lokal- og rikspolitikerne må få beskjed om hva folk ønsker i denne saken! Det er sikkert mange flere enn oss i Follo som vil beholde lensmannskontoret.