Politiet, helse, brann og en rekke andre etater har ulik inndeling. Det kan by på problemer. Her under en felles øvelse.

Tolv distrikter bryter med Stortingets prinsipp

Nødetatene frykter for liv og helse, fremkommer det i analyse.

Publisert Sist oppdatert

Det er NRK som i dag omtaler en analyse gjennomført av Nivi for organisasjonen KS. Analysen viser at regionalisering av statlig virksomhet gir større avstander mellom parter som skal samhandle.

Stortinget har vedtatt at statlige regioninndelinger ikke skal gå på tvers av fylkesgrensene, men på tross av dette er nesten samtlige av de statlige virksomhetene organisert delt inn uten å følge fylkesgrensene.

Politireformen, som legger opp til en inndeling på 12 distrikter, bryter dermed også med Stortingets prinsipp.

Foreslår to inndelinger

I analysen heter det at store avstander ikke nødvendigvis må føre til problemer for samhandling, men at det i praksis ofte gjør det.

«Bruk av IKT, videokonferanser mm. kan redusere avstandsulemper, men oppveier likevel ikke behovet for personlig kontakt og møter «ansikt til ansikt». Mange informanter poengterer at effektiv samhandling først oppnås når folk kjenner hverandre godt og når terskelen for å ta kontakt via telefon eller mail er lav.», står det i analysen.

Særlig når det gjelder beredskap skaper avstand samarbeidsproblemer.

«Men å reversere fra regionale statlige inndelinger, fremstår som urealistisk», heter det videre i rapporten.

Dermed foreslår NIVI to ulike modeller for inndeling av statlig virksomhet.

Enten en inndeling som vil gi 10-12 regioner, eller en landsdelsmodell bestående av 5-7 regioner. Det første harmonerer med regjeringens forslag om 12 politidistrikt, det andre harmonerer med forslaget som opprinnelig kom frem gjennom politianalysen.

Politiet har tidligere hatt en ordning med landsdelspolitikamre med ansvar for noen få særskilte oppgaver. Men ordningen ble avviklet av flere årsaker på slutten av 1990-tallet

– Bygget på politikriterier

Det kan virke som om enten manglende, eller svært mange kriterier, er lagt til grunn, når så mange etater har ulik inndeling. Men den nye politiindelingen bygger på gode grunner, mener Iselin Nybø, som satt i forhandlinger om politireformen for Venstre.

– Det ligger flere kriterier til grunn for inndelingen. Bakgrunnen for reformen er Gjørv-kommisjonen og politianalysen. Politianalysen la opp til seks distrikter, men det er bred enighet om at det var for lite. Samtidig må distriktene være store nok til at vi svarer på utfordringene politiet har og kunne gi et godt tilbud til alle innbyggerne. Inndelingen er gjort etter politifaglige kriterier og i dialog med politiet, sier Nybø.

Hun påpeker også at dagens inndeling av landet er i endring.

– Det er også sånn at det er en kommune- og regionreform på gang. Det betyr at grensene vi kjenner i dag ikke nødvendigvis ser sånn ut i fremtiden. Men vi kan ikke vente med politireformen til denne er ferdig for å få en mer helhetlig inndeling, slår Nybø fast.

– Har det vært tema å forme de nye politidistriktene etter hvordan andre nødetater er delt inn?

– Nå blir det samordning mellom politi og brann på alarmsentral. Og disse skal bygges store nok til at AMK-sentralene kan komme til i ettertid, dersom det er ønskelig, forteller Nybø.

Ville startet i andre enden

Aps nyvalgte nestleder og justiskomiteens leder, Hadia Tajik, sier hun forstår at noen oppfatter alle de ulike grensene og inndelingene som kaotisk.

− Hadde det vært Arbeiderpartiet som la fram politireformen, ville vi begynt med innholdet og hva slags politi vi vil ha, lagt vekt på kvalitet og ledelse, for så se på distriktsinndelingen basert på dette. Dette, sammen med hvem politiet skal samarbeide med, burde vært førende for politistrukturen, sier Tajik.

Hun mener at Regjeringen ser ut til å ha tegnet kartet først.

− I forslaget deres til politidistrikter er det umulig å se hvilke kriterier og vurderinger som er lagt til grunn for inndelingen. Dette har vi spurt etter. Så langt har vi ikke fått svar. Jeg håper vi får det, sier Tajik.

Hun berømmer politimestrene i Oslo, Asker og Bærum samt Øst-Finnmark som har fortalt at de er faglig uenig i forslaget regjeringen og Venstre har lagt frem.

− Politireformen behandles nå og slike motforestillinger bør komme frem slik at de kan være en del av behandlingen. Vårt ønske å få til et bredt flertall bak politireformen som kan gi politiet den forutsigbarheten de trenger. Vi håper at regjeringspartiene og Venstre er villige til å gjøre det som skal til for å få det til.

Iselin Nybø, Ventre.
Hadia Tajik, Ap.
Powered by Labrador CMS